Bejegening van slachtoffers ter zitting

SSR biedt op 11 oktober 2011 voor de tweede maal deze cursus aan, die speciaal is opgezet voor ervaren leden van de zittende magistratuur.

De positie van het slachtoffer is de laatste jaren in de rechtszaal een steeds grotere plaats gaan innemen. Dit komt door de gewijzigde wetgeving, maar ook omdat er vanuit de rechterlijke organisatie en vanuit de maatschappij meer oog is voor het slachtoffer van een (ernstig) misdrijf. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de bejegening van deze soms kwetsbare mensen –waarvan voor de rechter nog niet altijd vaststaat dat zij daadwerkelijk slachtoffer zijn– een aantal specifieke dilemma’s meebrengt. Hoe kan de rechter, met inachtneming van de gepaste neutraliteit en onpartijdigheid, op een zodanige wijze met “slachtoffers” omgaan dat deze de rechtsgang als rechtvaardig zullen ervaren en geen verdere schade oplopen? Daarop richt deze training zich in het bijzonder.

Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Schets en kader van de bejegening van slachtoffers in de rechtspraak
• Toepasselijke (nieuwe) wetgeving
• De rol van Slachtofferhulp Nederland
• Twee praktijkvoorbeelden
• De psychologische achtergrond van rouw en rouwverwerking
• Emoties ter zitting: omgaan met verdriet, boosheid en angst
• Ruimte voor vragen en discussie

De docenten zijn:
mevrouw.mr. N.B. Verkleij, senior rechter in de rechtbank Den Haag
de heer mr. J.C.A.M. Claassens, raadsheer in het Hof Den Bosch
mevrouw M. Reinbouts, Slachtofferhulp Nederland
de heer drs. H.J. de Mönnink, trainer en psycholoog te Groningen

Na afloop heeft u kennis van de (nieuwe) slachtofferwetgeving en bent u tevens in staat het slachtoffer in de zittingszaal op een correcte en, waar mogelijk, persoonlijke manier te bejegenen, zonder verlies van neutraliteit of onpartijdigheid. U heeft een dieper inzicht gekregen in de procedures rondom slachtoffers en de betekenis van begeleiding van slachtoffers voor, gedurende en na het proces ter zitting. Dit inzicht stelt u tevens in staat om uw eigen manier van communicatie effectiever te laten verlopen.
Uw eigen inbreng en evaluatie zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van de cursus, die zoveel mogelijk wordt aangepast aan de wensen en behoeften van de deelnemers.

Informatie locatie en data

Terug naar het nieuwsoverzicht