SSR Jaarplan 2022 gepubliceerd

In de afgelopen jaren heeft SSR voor het aankomende jaar steeds gewerkt met een leerplanner, die tot stand kwam in overleg met de Landelijke Overleggen Vakinhoud (LOV’s). De leerplanner ging vergezeld van een beknopte oplegnotitie waarin de opleidingsspeerpunten voor het komende jaar werden toegelicht. Het laatste extensieve jaarplan stamt uit 2017. Omdat de (eerste) Covid-19-jaren 2020 en 2021 bijzondere jaren zijn geweest, die tot ingrijpende wijzigingen op het gebied van leren en werken hebben geleid – en omdat er enkele grote projecten op de planning staan voor 2022 – is ervoor gekozen om voor aankomend jaar weer een uitgebreid jaarplan op te stellen.

2022 zal voor SSR onder andere in het teken staan van het vinden van de optimale mix tussen online onderwijs en contactonderwijs op locatie en het monitoren en bevorderen van de leereffecten van de leeractiviteiten. Andere belangrijke punten van aandacht voor 2022 zijn:

  • De beschikbaarheid van voldoende kernopleiders, docenten en praktijkopleiders;
  • Docentprofessionalisering door middel van ‘binden en boeien’ en het aanscherpen en uitbreiden van trainingen voor docenten.
  • Het ontwikkelen van nieuw aanbod en het actualiseren, herzien en/of verruimen van het bestaande cursusaanbod.

In het kader van interne organisatieontwikkeling gaat SSR daarnaast aan de slag met de uitwerking van een organisatiebreed programma voor inclusiviteit, een nieuwe vorm van ophalen en uitwerken van thema’s voor organisatieverbetertrajecten op structurele basis, en het herontwerpen van de SSR school (het scholingsprogramma voor medewerkers van SSR).

Bekijk het SSR Jaarpan 2022

Nieuwsoverzicht