Corona-maatregelen FAQ docenten – SSR

1. Wat is het SSR beleid ten aanzien van de leeractiviteiten in de huidige situatie? 

In verband met de ingestelde lockdown tot en met 2 maart 2021 hanteert SSR in samenspraak met de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs-Generaal het volgende beleid:

  1. SSR geeft volledig focus aan onderwijs op afstand. Bestaande cursussen en trainingen zijn (of worden) omgezet naar digitale (online) onderwijsvormen.
  2. SSR geeft prioriteit aan de initiële opleidingen (rio, oio’s, assistent-officieren en trainees OM) bij het aanbieden van online onderwijs. Reden voor dit besluit is dat uitstel van deze opleidingen leidt tot vertraging van de noodzakelijke instroom van nieuwe rechters en officieren van justitie.
  3. Alle contactonderwijs op locatie is met ingang van 15 december 2020 tot en met 2 maart 2021 geannuleerd. Dit geldt nu ook voor de zittingsvaardigheidstrainingen voor de initiële opleidingen die plaatsvinden bij SSR.

2. Gaan er bijeenkomsten op locatie door?

Tot en met 2 maart 2021 gaan er geen bijeenkomsten op locatie door.

3. Wanneer weet ik of de cursus waarop ik gepland sta, doorgaat?

Momenteel bekijken we nu per leeractiviteit of deze naar een online vorm kan worden vertaald en welke vorm dan geschikt is. De cursusmanager neemt daarvoor contact op met de docenten die op de uitvoeringen gepland staan. Samen met hen wordt het besluit besproken of de cursus gedigitaliseerd kan worden, hetzij verschoven moet worden of mogelijk moet worden geannuleerd. Dit contact proberen we zo vroeg mogelijk te doen maar het kost tijd. Als u inmiddels vragen of suggesties heeft kunt u natuurlijk als docent ook zelf contact zoeken met de cursusmanager die uw leeractiviteit onder haar of zijn hoede heeft.

4. Wanneer worden mijn cursussen opnieuw ingepland? Ik word ingepland op zittingen en moet dus rekening houden met een (zittings)rooster.

We proberen zoveel mogelijk leeractiviteiten door te laten gaan op de geplande datum. Helaas zijn sommige cursussen er niet geschikt voor om naar een online versie te worden vertaald. Als hier sprake van is, wordt de uitvoering verschoven naar een ander moment of misschien geannuleerd. De cursusmanager gaat daarover met u het gesprek aan.
Wij begrijpen tenslotte dat ook úw werksituatie veranderd kan zijn. We zullen hier in deze periode uiteraard rekening mee houden. Onze Backoffice gaat dan op verzoek van de cursusmanager samen met u op zoek naar een andere datum.

5. Sommige cursussen hangen met elkaar samen. Wat gebeurt er als één van die cursussen verplaatst wordt?

Sommige cursussen horen bij elkaar, als deze, bijvoorbeeld, deel uitmaken van een leerlijn. Deze cursussen worden in volgtijdelijkheid aangeboden. Door de uitzonderlijke situatie waarin we met elkaar verkeren, worden deze nu als een cluster aangepakt en kijken we naar wat absoluut noodzakelijk is. Dit kan betekenen dat sommige clustercursussen uit elkaar gehaald worden. De cursusmanager bespreekt en beslist dit altijd vooraf met de betrokken docent(en). We betreuren ook een dergelijke situatie maar we hopen zoveel mogelijk te blijven voldoen aan onze taak om zorg te dragen voor de belangrijkste opleidingsvraag van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

6. Hoe ziet een online uitvoering van een cursus eruit?

Een online uitvoering van een cursus kan verschillen. Er zijn tenslotte verschillende manieren om online te leren en kennis te delen. De wijze waarop een leeractiviteit online wordt ingericht, ofwel onderwijs op afstand wordt, is daarom mede afhankelijk van het onderwerp en het leerdoel. Voor een zogenaamde kenniscursus zijn bijvoorbeeld andere onderwijsvormen geschikt dan voor een cursus waarbij het trainen van bepaalde vaardigheden centraal staat. Dan heeft fysiek klassikaal contactonderwijs juist de voorkeur.

De varianten bestaan bij SSR uit webcolleges, video’s of zelfstudies via e-learning modules. Een cursist kiest dan zelf waar, wanneer en hoe lang hij of zij online wil leren. Leren en kennis delen is dan echt tijd- en plaats onafhankelijk als je maar de beschikking hebt over een pc en internet. De content is dan opgenomen en wordt op deze wijze ter beschikking gesteld in MIJN SSR.

Er zijn ook online uitvoeringen waar het online ‘live’ contact of interactie met een docent centraal staat. Bijvoorbeeld als het voor een leeractiviteit essentieel is dat er een interactief deel plaats vindt. Daarvoor kunnen we nu bij SSR gebruik maken van een ‘Virtual Classroom’ die SSR in twee klaslokalen aan de Uniceflaan heeft ingericht. U staat als docent in contact met alle cursisten die u op tientallen schermen aan de wand voor u ziet. Docent(en) en medecursist(en) zijn dus ‘live’ online aanwezig. Het lijkt enigszins op het platform ZOOM waar we binnen de rechterlijke organisatie geen gebruik van mogen maken.

Tijdens deze interactieve onderdelen kunt u, bijvoorbeeld, gemaakte opdrachten bespreken. U kunt een discussie starten aan de hand van stellingen, ruimte bieden voor het stellen van vragen, break-out momenten met medecursisten voorstellen, een poll houden, enzovoorts. Deze online vorm van contact is echter anders dan een fysieke uitvoering. Het kost u en de cursist meer inspanning en energie. Een fysieke uitvoering van een leeractiviteit die over het algemeen uit twee dagdelen beslaat, is daarom vaak niet een-op-een te vertalen in een online uitvoering. Een online uitvoering via de Virtual Classroom bestaat over het algemeen uit maximaal een dagdeel waarin pauzes of speciale werkvormen zijn gepland.

‘Live’ online contact is ook te realiseren via Skype for Business. SSR maakt, zoals reeds vermeld, geen gebruik van ZOOM en Microsoft Teams vanwege beveiligingsaspecten die gelden voor de rechterlijke organisatie.

7. Wat wordt er van mij verwacht als ik een cursus geef in de Virtual Classroom?

Een sessie in de Virtual Classroom vraagt, zoals reeds vermeld, een andere opzet dan een fysieke uitvoering. Omdat deze wijze van doceren nieuw is, krijgt u nadat er besloten is dat de leeractiviteit online in de Virtual Classroom wordt gegeven, input van de cursusmanager om deze Virtual Classroom-uitvoering te kunnen voorbereiden. Het voordeel van de Virtual Classroom is vooral de mogelijkheid van interactieve momenten. Als je als docent eerder veel kennis wilt overdragen, zijn andere online vormen mogelijk geschikter.

Op de dag van de uitvoering wordt u gevraagd op tijd aanwezig te zijn omdat er dan een technische instructie gegeven wordt.

8. Kan een deelnemer een online cursus volgen op een ander moment dan op de geplande dag of het geplande tijdstip?

Bij veel online trainingen of leeractiviteiten is er sprake van één of meer interactieve onderdelen waar de deelnemers ‘live’ aanwezig zijn. Dat gebeurt dan in de Virtual Classroom of via Skype for Business op een voorgestelde en geplande dag en tijdstip. In deze vorm is dus niet mogelijk om deze uitvoering op een andere dag of tijdstip te volgen. Het uitgangspunt is namelijk dat de leeractiviteit, in deze online klassikale vorm, op de geplande dag plaatsvindt. In de regel is er sprake van een voorbereidende opdracht in de vorm van zelfstudie. Uiteraard kunnen de deelnemers zich wel voorbereiden op een passend moment.

Mocht een cursist onverhoopt op de dag van de uitvoering (door een acute situatie) verhinderd zijn, dan wordt van de cursist verwacht contact op te nemen met de docent en de cursusmanager of team assistent waarvan de namen te vinden zijn in MIJN SSR. De cursist meldt dit ook bij haar of zijn leidinggevende of opleidingscoördinator.

9. Hoe weet ik als docent hoe ik mijn leeractiviteit naar onderwijs op afstand (een online vorm) kan vertalen?

De cursusmanager gaat al dan niet samen met u aan de hand van een stappenplan op zoek naar een geschikte online vorm. Daarbij blijven de leerdoelen overeind. Online leren zal bij SSR in de toekomst een niet meer weg te denken wijze van kennisoverdracht zijn. Natuurlijk is dat voor u als docent een spannende uitdaging. Maar het is ook een leuke zoektocht waarbij u als docent nieuwe wegen verkent. U wordt daarbij vanzelfsprekend ondersteund en geholpen.

10. Welke regels gelden er ten aanzien van de voorbereiding van cursussen?

Het bestuderen van opgegeven lesstof en het maken van eventuele voorbereidingsopdrachten is van groot belang. Voorbereidingsopdrachten zijn te vinden in MIJN SSR. Voor sommige cursussen zijn ook nog andere vormen van voorbereiding nodig, zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een zitting. In de meeste gerechten gingen deze zittingen niet door maar die worden nu langzaam weer opgestart. Waar dit wordt vermeld, of als er sprake is van andere opdrachten die nu minder goed uitvoerbaar zijn in verband met beperkte mogelijkheden in de praktijk, verzoeken wij de cursusdeelnemer om, in overleg met zijn of haar opleidingscoördinator, leidinggevende of praktijkopleider, te bezien wat wel tot de mogelijkheden behoort. Wellicht is het mogelijk om, bijvoorbeeld, een zitting bij te wonen via een Skype-verbinding. Of via de nieuwe online zitting manier.

11. Mag ik ook van andere applicaties dan Skype for Business gebruik maken?

Nee. Tot op heden zijn alleen Skype for Business en de Virtual Classroom veilig genoeg om zelf ‘live’ contactmomenten voor de cursussen te realiseren. We kunnen in de rechterlijke organisatie niet gebruik maken van tools zoals ZOOM en Microsoft Teams.
Het is mogelijk om online op andere manieren in contact te komen met je cursusdeelnemers. Dat kan ‘niet real time’ bijvoorbeeld via MIJN SSR waar je als docent met een forum in contact kunt staan met de cursusdeelnemers. Of wel ‘real time’ via een livestream of webinar in de SSR studio. Het contact loopt via een moderator die de vragen, die door deelnemers via chat of mail kunnen worden gesteld, selecteert. De docent heeft hier alleen wel ondersteuning nodig van een Audiovideo team in de SSR studio.

12. Gelden er andere vergoedingen voor doceren wanneer een cursus online wordt gegeven of naar een online uitvoering wordt vertaald?

Nee. Werkzaamheden van docenten bij online leeractiviteiten worden hetzelfde vergoed als werkzaamheden bij regulier fysiek contactonderwijs. Wij betalen docenten per dagdeel. Als docenten een kortere bijdrage leveren, berekenen we een uurtarief. Het omzetten van een fysieke uitvoering naar een online variant (onderwijs op afstand) kost wel tijd en inzet van de docent. Hiervoor geldt een uurtarief van €65,00 per uur met een maximum van €900,–

Bekijk hieronder de videoboodschap die het College van Bestuur van SSR opnam: