Themadag Privacy: AVG en Richtlijn gegevensbescherming – SSR

Themadag Privacy: AVG en Richtlijn gegevensbescherming

Betekenis van de Verordening en Richtlijn voor de rechter en Officier van Justitie

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Alle rechtsgebieden krijgen met de nieuwe verordening te maken.

Daarnaast geldt per 25 mei 2018 de Richtlijn gegevensbescherming Politie en Justitie, waaraan eveneens aandacht zal worden besteed.

SSR organiseert op vrijdag 28 september 2018 (jaarbeurs Utrecht) een themadag over dit onderwerp. Naast een plenair gedeelte met informatie van algemene gelding volgen in de middag een aantal themasessies per rechtsgebied.

Zie hieronder een interview met de dagvoorzitter prof.mr. P.H. (Peter) Blok, hoogleraar Octrooirecht en Privacy, Universiteit Utrecht, tevens raadsheer Hof Den Haag.

Volg de actuele informatie via de SSR nieuwsbrieven en op ssr.nl.

Doel

Het verkrijgen van kennis over aard, inhoud en betekenis van de nieuwe privacy wetgeving en het kunnen toepassen van de wetgeving, al of niet m.b.v. bepaalde tools, in zaken die spelen rondom privacy, dit in algemene zin als ook toegespitst op de verschillende rechtsgebieden.

Doelgroep

Leden ZM en OM en juridisch medewerkers ZM en OM.

Inhoud

Dagvoorzitter: prof.mr. P.H. (Peter) Blok, hoogleraar Octrooirecht en Privacy, Universiteit Utrecht, tevens raadsheer Gerechtshof Den Haag

Programma (concept)

Ochtend:

 • Welkom
 • Opening (mr. P.H. (Peter) Blok)
 • Lezing  (mr. A. (Aleid) Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens) Aleid Wolfsen zal ingaan op het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de gevolgen van de AVG en de strafrechtelijke richtlijn voor de rechterlijke macht. Ook zal hij de plannen van de Autoriteit Persoonsgegevens op het gebied van handhaving van de nieuwe regels presenteren.
 • Algemene inleiding gegevensbeschermingsrecht (prof. mr. dr. Mireille Hildebrandt, onderzoekshoogleraar bij de faculteit Rechten en Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel en tevens in deeltijd gewoon hoogleraar bij de Faculteit Natuurwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen).
  Wat zijn de grondbeginselen van het gegevensbeschermingsrecht? Hoe verhouden die zich tot de inzet van kunstmatige intelligentie en geautomatiseerde beslissingen? Hierin tevens aandacht voor de tekst-gestuurde aard van het huidige recht in een data- en code-gestuurde omgeving.
 • Inleiding nieuw gegevensbeschermingsrecht (mr. P.H. (Peter) Blok)
  Blok schetst op hoofdlijnen de nieuwe Europese regels op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de strafrechtelijke richtlijn. Hij zet de belangrijkste verschillen met de oude regels uiteen en zal daarbij focussen op de onderwerpen die van belang zijn voor de rechtspraak. De deelnemers krijgen zo een overzicht van de verwachte veranderingen voor de rechtsgebieden civiel, bestuur en straf.

Middag:

Vier workshops:

A. Privacy-rechten van betrokkenen (Roland de Moor en Marte van Graafeiland)

Het doel van deze workshop is te kijken naar de rechten van de betrokkene(n) onder de AVG, zoals het recht geïnformeerd te worden, het recht op toegang tot persoonsgegevens en het recht op vergetelheid. Aan de hand van de AVG en andere relevante rechtsinstrumenten worden de diverse aspecten op hoofdlijnen geschetst, inclusief de rol van de civiele of bestuursrechter in voorkomend geval, en voorzien van voorbeelden uit de rechtspraktijk (onder meer betreffende de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Jurisprudentie van het Hof van Justitie EU die zijn betekenis behoudt zal ook worden besproken.

Mr. R.R.M. (Roland) de Moor is raadsheer bij het Gerechtshof s’-Hertogenbosch, voorzitter Landelijke Expertgroep EU recht en Nationaal Contactpunt EJN Civiel.

Mr. M.M.C. (Marte) van Graafeiland is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Zij houdt zich in haar dagelijkse praktijk bezig met alle facetten van het privacyrecht, zo ook met de rechten van betrokkenen.

B. De AVG in het civiele recht (Doeke Kingma en Monique Hennekens)

In deze workshop worden deze en andere vragen aan de orde gesteld:

  • Is het privacyrecht een soort consumentenrecht?
  • Lenen inbreuken op de AVG zich voor massaschadeclaims?
  • Wordt bewijsvergaring in civiele procedures eerder onrechtmatig?
  • Beperkt de AVG de uitingsvrijheid?

 

Mr. D. (Doeke) Kingma is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam. Doeke is bij het hof belast met de behandeling van onder meer mediazaken en zaken op het gebied van ict en internet.

Mr. M.P.M. (Monique) Hennekens is advocaat Privacy en IT recht bij Hekkelman advocaten en notarissen en gastonderzoeker bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Monique geeft regelmatig cursussen over de privacyregelgeving en is in het verleden stafjurist civiel geweest bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

C. Handhaving van de AVG door de Autoriteit Persoonsgegevens en de uitdagingen voor de bestuursrechter (Rob Widdershoven en Violet Mantel)

De privacyregels van de AVG worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens die daartoe beschikt over een palet aan ingrijpende onderzoeksbevoegdheden, corrigerende maatregelen en sancties. Deze instrumenten worden in belangrijke mate geregeld door de AVG en aanvullend door de UAVG en Awb. Bovendien kan de inzet ervan in grensoverschrijdende situatie mede worden bepaald door het Europees Comité voor gegevensbescherming.  In de werkgroep wordt aan de hand van een aantal concrete casusposities ingegaan op belangrijke privacyregels en op de diverse handhavingsbesluiten waarmee de bestuursrechters binnenkort zullen worden geconfronteerd. In welke opzichten wijken deze af van de in Nederland toegepaste reguliere instrumenten. In hoeverre wordt de inzet ervan  ‘gestuurd’ door het Europese recht? Welke rechtsbeschermingspuzzels staan de bestuursrechter te wachten?

mr. drs. V.N. (Violet) Mantel is hoofd van de afdeling Beroep van de Autoriteit Persoonsgegevens.  Deze afdeling vertegenwoordigt de AP in (hoger-)beroepszaken en verzoeken om voorlopige voorzieningen hangende deze procedures, en is betrokken bij procedures bij het Hof van Justitie van de EU.

Prof. mr. R. (Rob) Widdershoven is hoogleraar Europees bestuursrecht UU, alsmede staatsraad/raadsheer Advocaat-Generaal bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

D. Privacyvraagstukken in strafzaken in het licht van EU-richtlijn 2016/680  (Martine van der Staak)

Voor politie en justitie geldt per 25 mei 2018 een aparte richtlijn (Richtlijn EU 2016/680). Op 6 mei 2018 is de implementatietermijn voor deze richtlijn verstreken. De Nederlandse regering is er niet in geslaagd om de richtlijn tijdig te implementeren in de Wet politiegegevens (WPG) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Dat wetswijzigingstraject loopt nog. De vraag is welke betekenis de implementatie van deze richtlijn mogelijkerwijs zal hebben voor de strafrechtpraktijk.

‘In de workshop staan de consequenties die de nieuwe richtlijn ‘gegevensbescherming opsporing en vervolging’ heeft voor het het OM en de rechterlijke macht bij het behandelen van een strafzaak centraal. Vragen die aan de orde zullen komen zijn onder meer: ‘welke consequenties moet een rechter aan de niet-naleving van een regel uit de richtlijn verbinden?’, heeft de richtlijn consequenties voor nieuwe opsporingstechnieken zoals het werken met ‘big data’ en ‘profilering’? etcetera.’

mr. M.J.G.M. (Martine) van der Staak is Universitair docent strafrecht en criminologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rechter-plv. rechtbank Oost-Brabant.

Opzet

  • Ochtend: plenair, informatie van algemene gelding voor alle rechtsgebieden.
  • Middag: 4 themasessies per rechtsgebied in 2 ronden van ieder een uur.

Docenten

 • mr. dr. Peter Blok

  Raadsheer

 • mr. Roland de Moor

  Raadsheer

 • prof. mr. Rob Widdershoven

  Universitair hoofddocent — Universiteit Utrecht Faculteit REBO

 • mw. mr. Martine van der Staak

  Universitair docent

 • mw. mr. drs. Violet Mantel

  Hoofd afdeling beroep — Autoriteit Persoonsgegevens

 • mr. Aleid Wolfsen

  Voorzitter autoriteit persoonsgegevens — Autoriteit Persoonsgegevens

 • mw. mr. Marte van Graafeiland

  Advocaat — Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V.

 • mw. prof. mr. dr. Mireille Hildebrandt

  Hoogleraar — Institute of Computing and Information Sciences

 • mr. Doeke Kingma

  Raadsheer — Gerechtshof Amsterdam

 • mw. mr. Monique Hennekens

  Advocaat — Hekkelman advocaten

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door