Tuchtrecht voor tuchtcolleges advocatuur, verdieping – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Civiel recht / Algemeen / Strafrecht / Algemeen / Tuchtrecht voor tuchtcolleges advocatuur, verdieping

Tuchtrecht voor tuchtcolleges advocatuur, verdieping

Het belangenconflict van de advocaat, een spitsuurontmoeting

SSR verzorgt de initiële opleiding en de bij- en nascholing voor medewerkers van de Rechtspraak (leden ZM en OM en de juridische ondersteuning).  Daarnaast heeft SSR ook (opleidings)aandacht voor leeractiviteiten in het wettelijk geregeld, niet-hiërarchisch, tuchtrecht. Dit omdat het een vorm van rechtspraak betreft en (ook) rechters zitting hebben in diverse tuchtcolleges.

Na eerdere succesvolle themadagen en symposia rond het tuchtrecht, waaronder een basiscursus voor het tuchtcollege advocatuur, bestond er bij de Raden en het Hof van Discipline belangstelling voor een zekere thematische verdieping. In overleg met betreffende voorzitters zal tijdens deze spitsuurontmoeting het thema “belangenconflict” nader worden besproken. (“spitsuurontmoeting” heeft betrekking op de begin- en eindtijd van de bijeenkomst, 16.00-20.00 uur).

Doel

Het delen van kennis en inzichten ten aanzien van een aantal – steeds wisselende – thema’s waarbij de verworven inzichten – zo mogelijk – vertaald kunnen worden naar de eigen rol en het functioneren als lid van het tuchtcollege advocatuur.

Doelgroep

(plv.) voorzitters en (plv.) leden en (plv.) secretarissen van de Raden en het Hof van Discipline. Ook advocaat-leden van deze tuchtcolleges kunnen deelnemen.

Inhoud

Het thema zal worden ingestoken vanuit een meer algemene/filosofische invalshoek waarna de gedragsregels en de rechtspraak aan de orde zullen komen.

Onderwerpen

  1. “advocatuurlijke belangenconflicten (in de praktijk van de tuchtrechter)”. Een bespreking van typen bedreigingen aan de hand van de Gedragsregels en de jurisprudentie:
    – gebrek aan onafhankelijkheid ten opzichte van derden: overheid, rechter, wederpartij of financier
    – gebrek aan onafhankelijkheid ten opzichte van de eigen cliënt.
  2. totstandkoming en aard van de Gedragsregels 2018
  3. rol van wettelijke kernwaarden in tuchtrechtelijke toetsing
  4. potentiële belangenconflicten van (advocaat) leden en hoe daarmee om te gaan

Opzet

Inleidingen, uitwisseling, discussie worden verzorgd en begeleid door twee uitstekende en deskundige sprekers. Dit alles tijdens het spitsuur (16.00-20.00 uur) waarbij tussentijds gebruik kan worden gemaakt van een buffet.

Bijzonderheden

Deelnemers dienen lid te zijn van één van Raden van Discipline of het Hof van Discipline.

  • Inschrijving voor leden werkzaam bij de rechtspraak Via de opleidingscoördinator van je rechtbank, hof of college o.v.v. naam, voorletters, functie bij het tuchtcollege, tot welk tuchtcollege je behoort.
  • Inschrijving voor derden (niet werkzaam bij de rechtspraak) Schrijf je in via dit formulier dat je aantreft op de SSR-site. Geef daarin, naast de reguliere contactgegevens, tevens aan tot welk tuchtcollege je behoort (naam en plaats) en wat je functie daar is.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 315,00 / voor derden: € 630,00