Symposium ontwikkelingen tuchtrecht – SSR

Symposium ontwikkelingen tuchtrecht

Over actuele ontwikkelingen en voor ieder tuchtcollege herkenbare thema's

De diverse tuchtcolleges zijn heel verschillend van aard, vorm en werkwijze maar kennen daarnaast ook veel overeenkomsten. Interessant is informatie uit te wisselen, overeenkomstige onderwerpen met elkaar te bespreken/ bediscussieren en te bezien waar de tuchtcolleges van elkaar kunnen leren. Uit de evaluatie van de in 2017 gehouden themamiddag ” bewijsstandaarden in het tuchtrecht” bleek onder andere een brede behoefte dit type bijeenkomsten periodiek aangeboden te krijgen. SSR voldoet daar graag aan door het organiseren van een symposium “Ontwikkelingen in het tuchtrecht”

Doel

Doel van deze bijeenkomst is de deelnemers te informeren over actuele ontwikkelingen in het tuchtrecht waarnaast – tijdens de workshops – een aantal specifieke thema’s nader belicht zullen worden. Deze thema’s spelen bij ieder van de tuchtcolleges in meer of mindere mate en verschaft de deelnemers inzichten hoe de verschillende tuchtrechtelijke colleges hiermee omgaan. Het uitwisselen van informatie en het van elkaar leren staat voorop, en wellicht dat het  geleerde – zo mogelijk – ingebracht c.q. toegepast kan worden in het eigen tuchtcollege.  

 

Doelgroep

Voorzitters, leden en plv. leden en (plv.) secretarissen van alle tuchtrechtelijke colleges belast met het niet-hiërarchisch tuchtrecht (vrije beroepen) waarbij deze themamiddag primair bedoeld is voor de (plv.) voorzitters en (plv.) leden en secretarissen met een juridische achtergrond.

Inhoud

Onder voorbehoud
Aan de inhoud wordt momenteel hard gewerkt en onderstaande is dus onder volstrekt voorbehoud.

Vooralsnog wordt naast een lezing in het plenaire gedeelte gedacht aan de volgende workshops-thema’s

  • Toegang: Concentraties/ne bis in idem/misbruik
  • Herziening (welke gevallen; is het geregeld?)
  • Bij bepaalde tuchtcolleges lijkt (een vorm van) “herziening” te bestaan. Vraag is dan “ is zoiets geregeld?”;
    waar/bij welk tuchtcollege; in welke gevallen kan het wel/niet; en hoe werkt dit in de praktijk?
  • Maatregelen ( (r.i.p) varianten; publicatie etc.
  • Bewijsrecht (getuigen meebrengen, onder ede horen etc.)

 

 

Voorkennis

Kennis en ervaring als lid van een tuchtcollege met niet-hiërarchisch tuchtrecht

Bijzonderheden

Inschrijving

  • Voor leden werkzaam bij de rechtspraak: via de opleidingscoördinator van uw rechtbank, hof of college o.v.v. naam, voorletters, functie bij het tuchtcollege, tot welk tuchtcollege u behoort en in welke werkgroep u mee wil doen; geef daarbij ook een alternatief op.
  • Voor derden: stuur een mail aan de SSR-servicedesk (ssrservicedesk@ssr.nl) o.v.v. uw naam, voornaam, voorletters, titel, functie bij het tuchtcollege, tot welk tuchtcollege u behoort en in welke werkgroep u mee wil doen; geef daarbij ook een alternatief op.

Workshops

U dient uw voorkeur op te geven voor twee workshops die u zou willen volgen en een reserveworkshop. Wij proberen u te plaatsen op de workshops van uw voorkeur maar kunnen dit helaas niet garanderen. Bij de plaatsing wordt gekeken naar de datum binnenkomst van de aanmelding en een zekere spreiding over de diverse tuchtcolleges (aard en functie). Bij de registratie-balie van het symposium  op 27 september hoort u voor welke twee workshops u definitief geplaatst bent.

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door