Arbeidsongeschiktheid en ziekte, verdieping – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Arbeidsongeschiktheid en ziekte, verdieping

Arbeidsongeschiktheid en ziekte, verdieping

Actuele kwesties rondom WIA, loonsancties, art. 29b en het Schattingsbeluit

In deze cursus wordt dieper ingegaan op arbeidsongeschiktheid en op de beoordeling daarvan op grond van de WIA en de WAO. Een vervolg op de basiscursus Werknemersverzekeringswetten, waar diverse werknemersverzekeringen worden besproken. Eén daarvan is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Doel

Na het volgen van deze cursus heeft u een verdiepingsslag gemaakt op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in het kader van WIA en WAO.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch medewerkers en stafjuristen.

Inhoud

De cursus is toegesneden op ziekte en arbeidsongeschiktheid. Binnen dit onderwerp komen, onder andere aan de hand van casus, de volgende onderwerpen afwisselend per jaar aan de orde: het systeem van de WIA, procesbelang bij WIA-beslissingen, het Schattingsbesluit en de loonsanctie.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden zodanig gepresenteerd dat er ruimte is voor discussie en/of reactie aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Voorkennis

Van u wordt tenminste twee jaar ervaring verwacht in de behandeling van besluiten krachtens werknemersverzekeringswetten.

Uitvoeringen