Wet langdurige zorg, basis – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Wet langdurige zorg, basis

Wet langdurige zorg, basis

De hoofdlijnen van de Wlz en de daarop gebaseerde regelgeving

Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam een nieuwe wet: de Wet langdurige zorg (Wlz). Op welke vormen van zorg onder de Wlz heeft iemand recht? Wat zijn de verschillen met de AWBZ? Hoe komt een indicatiebesluit tot stand? Op welke wijze wordt de zorgaanspraak gerealiseerd? Vragen die kunnen spelen in zaken over de Wlz, een ingewikkelde wet die bovendien sterk in de belangstelling staat van de politiek.

Doel

Na het volgen van deze cursus ben je bekend met de hoofdlijnen van de Wlz, de daarop gebaseerde regelgeving en welke AWBZ-rechtspraak zijn relevantie behoudt. Je bent in staat deze te beschrijven en in de praktijk toe te passen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, rechters in opleiding, gerechtsjuristen, gerechtsauditeurs en juridisch adviseurs die met de behandeling van Wlz-zaken zijn gestart of binnenkort zullen starten.

Inhoud

Tijdens de cursusdag gaan de docenten in op het wettelijke stelsel en de wet- en regelgeving van de Wlz. Daarnaast wordt ingezoomd op de onderwerpen: inhoud van de verzekerde aanspraken, relatie Wlz met Wmo en Zvw, de indicatiestelling, Zorgzwaartepakketten (Zzp’s), gebruikelijke zorg, mantelzorg en persoonsgebonden budget. Ook belichten zij diverse bestuursrechtelijke aspecten vanuit actuele jurisprudentie.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden zo mogelijk afgewisseld met casusbehandeling. Binnen het programma is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het voorleggen van eigen praktijkgevallen.

Voorkennis

Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk.

Uitvoeringen