Milieutoetsing in de ruimtelijke ordening – SSR

Milieutoetsing in de ruimtelijke ordening

Leer milieuregels en milieukwaliteitseisen bij verlening van een omgevingsvergunning op juiste wijze toepassen

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 2
  EU-punten
 • 8,5
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSMTRO
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

In verband met de corona-maatregelen is deze cursus voor de komende uitvoering omgezet naar een (deels) online-leeractiviteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de virtual classroom. Volgt u deze uitvoering? Let dan op de specifieke locatie en de separate berichtgeving hierover.

 

 

In deze cursus leert u alles over de toepassing van milieukwaliteitseisen en milieuregels bij omgevingsvergunningen voor bouwprojecten en bestemmingsplanafwijkingen.

Doel

U bent bekend met regelgeving inzake milieu en hinder, die van toepassing zijn bij de verlening van omgevingsvergunningen voor bouwprojecten en gebiedsontwikkeling. Na afloop van de cursus bent u in staat beroepsgronden met betrekking tot milieuregels en milieukwaliteitseisen te beoordelen in het kader van omgevingsvergunningen krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leden zittende magistratuur, stafjuristen, juridisch medewerkers en rio’s.

Inhoud

De bijeenkomst begint met een inleiding over de wijze waarop milieubescherming een rol kan speken bij omgevingsvergunningen voor bouwprojecten en voor planologische ontwikkelingen. Kort wordt het onderscheid tussen de brongerichte milieubenadering en de gebiedsgerichte ruimtelijke ordeningsbenadering uiteengezet.

Daarna wordt u aan de hand van een concrete en leerzame casus meegenomen in de toepassing van milieuregels en milieukwaliteitseisen bij de verlening van een omgevingsvergunning.
Aan de orde zullen in ieder geval komen:

 • de beoordelingskaders en bestuurlijke afwegingsruimte bij de milieuaspecten geluid, geur en stof;
 • en ook hoe om te gaan met lokale hinder door parkeer- en verkeersproblematiek.

Dit wordt in het perspectief gezet van de rechterlijke toetsing, met aandacht voor jurisprudentie (rechtbanken en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) en actuele rechtsontwikkeling.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Voorafgaand aan de cursus dient u het verplichte lesmateriaal bestaande uit literatuur en artikelen te bestuderen. Zonder deze kennis kunt u niet met succes aan de cursus deelnemen. De cursus heeft een interactief karakter.

Voorkennis

U dient de cursus Omgevingsrecht, basis (BRRRWABO) te hebben gevolgd voordat u kunt deelnemen aan deze cursus.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het curriculum omgevingsrecht.

Docenten

 • mr. Jan-Joost van Gastel

  Senior rechter

 • mr. dr. Harm Borgers

  Adviseur

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.