Milieueffectrapportage – SSR

Milieueffectrapportage

Een toepassingsgerichte dag over de m.e.r.-regelgeving

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 6
  EU-punten
 • 8,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSOMER
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

In verband met de corona-maatregelen wordt deze cursus voor de komende uitvoering aangeboden middels digitaal zelfstudiemateriaal. Volgt u deze uitvoering? Let dan op de separate berichtgeving hierover.

Rechtbanken oordelen in eerste aanleg over onder meer de omgevingsvergunningen voor de activiteiten milieu en afwijken van het bestemmingsplan. In deze cursus zullen de begrippen plan-m.e.r., besluit-/project-m.e.r., formele m.e.r.-beoordeling en/of informele m.e.r.-beoordeling veelvuldig de revue passeren. Had voor de vergunde windturbines nu een milieueffectrapport moeten worden opgesteld of mocht inderdaad worden volstaan met een beoordeling of zo’n rapport nodig was? En moet een biomassacentrale waarin stroom wordt opgewekt worden gezien als een m.e.r.-beoordelingsplichtige installatie van afvalverbranding? Aan ieder type m.e.r. of m.e.r.-beoordeling hangt een eigen afwegingskader die goed van elkaar moeten worden onderscheiden. Leer die kaders te herkennen en te doorgronden. Deze cursus zal ook inzichtelijk maken wat er in een milieueffectrapport (MER) moet worden beschreven, onder meer wat betreft alternatieven. Is de aanvraag om omgevingsvergunning bijvoorbeeld bepalend voor de in een MER in beschouwing te nemen alternatieven?

Doel

U kent na afloop van de cursus de systematiek van de m.e.r.-regelgeving, de belangrijkste begrippen daaruit en de relevante jurisprudentie en kan deze kennis toepassen bij de behandeling van beroepen tegen de meest voorkomende besluiten, zoals omgevingsvergunningen ter zake van de activiteiten milieu en afwijken bestemmingsplan.

Doelgroep

De cursus staat open voor leden zittende magistratuur, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In de cursus staat de m.e.r.-regeling zoals neergelegd in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer en de ter uitvoering daarvan opgestelde a.m.v.b., het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) centraal. Ook de achterliggende Europese richtlijnen (m.e.r.-richtlijn en smb-richtlijn) worden daarbij betrokken.

Aan de orde komen:

 • de werkingssfeer: wanneer moet voor welk type overheidsbesluit welk type m.e.r.-product worden opgesteld;
 • de reikwijdte: wat moet er worden beschreven in de diverse m.e.r.-producten;
 • de doorwerking: in hoeverre en op welke wijze dient de inhoud van een m.e.r.-product door te werken in of bij het desbetreffende besluit.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Tijdens het ochtendgedeelte worden de regelgeving en de relevante jurisprudentie behandeld. Het middaggedeelte bestaat uit de plenaire bespreking van een aantal casusposities. U wordt geacht de cursusdag voor te bereiden door het bestuderen van het zelfstudiemateriaal.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u enige ervaring hebt met het behandelen van milieu- en ruimtelijke ordeningszaken.

Docenten

 • mr. Janette Verbeek

  Seniorjurist

 • mr. Marcel Soppe

  Advocaat

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.