Vreemdelingenrecht openbare orde, verdieping – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vreemdelingenrecht / Vreemdelingenrecht openbare orde, verdieping

Vreemdelingenrecht openbare orde, verdieping

Kennis over/inzicht in het begrip (schending van de) openbare orde in het vreemdelingenrecht

Ziet u zich geconfronteerd met de problematiek rond het begrip ‘openbare orde’ in het vreemdelingenrecht? Wanneer levert een vreemdeling een zodanig gevaar op voor de openbare orde, de openbare rust of de nationale veiligheid waardoor het verblijf wordt beëindigd en/of een ongewenstverklaring danwel een inreisverbod wordt opgelegd? Op deze vragen krijgt u het antwoord. De antwoorden kunnen niet los worden gezien van Europese en internationale regelgeving.

Doel

Het vergroten van kennis over en het verkrijgen van inzicht in de problematiek van het begrip (gevaar voor de) openbare orde met betrekking tot het vreemdelingenrecht.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, rio’s en ervaren juridisch medewerkers werkzaam in de vreemdelingenkamer.

Inhoud

Besproken wordt wanneer een vreemdeling gevaar oplevert voor de openbare orde, de openbare rust of de nationale veiligheid en vooral welke criteria daarvoor gelden bij verschillende groepen vreemdelingen.

Inmiddels kent het in Nederland toepasselijk recht ongeveer zeven, zo niet acht verschillende criteria voor verblijfsbeëindiging en oplegging van een inreisverbod of een ongewenstverklaring. Het nationale openbare ordebeleid in het vreemdelingenrecht is de afgelopen jaren aanmerkelijk verscherpt terwijl het Unierecht een steeds meer belangrijke plaats krijgt, waardoor de spanning tussen het nationale openbare ordebeleid en de internationale normen uit  “Brussel, Luxemburg en Straatsburg” wordt vergroot. Tijdens de cursus zal hier aandacht aan worden besteed.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen via de Virtual Classroom. Hierin werkt u in een virtuele subgroep aan een casus. De casus wordt plenair besproken.

De docenten presenteren en behandelen afwisselend de relevante stof. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en ruimte voor discussie.

Voorkennis

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij basale kennis heeft van en inzicht heeft in het vreemdelingenrecht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 215,00