De uitleg van overeenkomsten, master voor JM en stafjuristen – SSR
Cursussen / Civiel recht / Overeenkomstenrecht / De uitleg van overeenkomsten, master voor JM en stafjuristen

De uitleg van overeenkomsten, master voor JM en stafjuristen

Verdiep u als ervaren (senior) juridisch medewerker of stafjurist in de uitleg van overeenkomsten

In deze master, bedoeld voor ervaren civiele (senior) juridisch medewerkers en stafjuristen, verdiept u zich in de uitleg van overeenkomsten. Onder leiding van mr. W.L. (Lodewijk) Valk, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en co-auteur van het Preadvies ‘Uitleg van rechtshandelingen’, diept u complexe vraagstukken op het gebied van de uitleg van overeenkomsten uit en wordt u gevraagd uw ervaringen met elkaar te delen.

Doel

Na deze cursus bent u in staat om complexe rechtsvragen met betrekking tot de uitleg van overeenkomsten te beantwoorden.

Doelgroep

(Senior) juridisch medewerkers en stafjuristen met minimaal 5 jaar ervaring in het behandelen van civiele zaken op tegenspraak.

Inhoud

Als ervaren civiele (senior) juridisch medewerker of stafjurist heeft ongetwijfeld talloze malen de Haviltex-maatstaf toegepast en is ook de CAO-norm u allerminst onbekend. Maar welke nuances brengt recente jurisprudentie van de Hoge Raad over ‘uitonderhandelde bedingen’ tussen professionele partijen? Welke gevolgen heeft de omstandigheid dat in geval van overdracht de titel volgens een andere maatstaf moet worden uitgelegd dan de leveringsakte? Welke nieuwe vragen duiken op bij de uitleg van andere rechtshandelingen dan (gewone) overeenkomsten, zoals: de uitleg van statuten, uiterste wilsbeschikkingen, huwelijkse voorwaarden, algemene voorwaarden en derdenbedingen? En hoe verhoudt de uitleg van een schriftelijke overeenkomst volgens de Haviltex-maatstaf zich tot de bewijskracht van de onderhandse of authentieke akte? In deze master worden vorenstaande complexe vraagstukken uitgediept en wordt u gevraagd uw ervaringen met elkaar te delen.

NB. U wordt ter voorbereiding op deze master gevraagd een aantal hoofdstukken uit het Preadvies ‘Uitleg van rechtshandelingen’ door te nemen. Het is van groot belang dat u deze hoofdstukken ook daadwerkelijk doorneemt, omdat deze kennis tijdens de master als bekend wordt verondersteld en derhalve niet wordt herhaald.

Voorkennis

U dient minimaal 5 jaar ervaring te hebben met het schrijven van vonnissen/arresten in civiele zaken op tegenspraak.

Uitvoeringen