Compareren in letselschadezaken – SSR

Compareren in letselschadezaken

Hoe verloopt een comparitie en welke bijzonderheden spelen in welke fase?

 • 3
  dagdelen
 • 9
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZMCOLS
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Het (meervoudig) compareren in letselschadezaken vereist een specifieke aanpak. In nauwe samenwerking met de expertgroep letselschade is deze leeractiviteit vorm gegeven. Hoe verloopt zo’n comparitie en welke bijzonderheden spelen in welke fase (voorbereiding, zitting, besluitvorming in raadkamer) Leer en ervaar op welke wijze deze zaken behandeld (kunnen) worden, waarbij de theorie wordt gekoppeld aan de praktijk van de rechter/raadsheer.

Doel

Algemene leerdoelen

 • het verkrijgen dan wel verstevigen van praktische vaardigheden in het houden van een (meervoudige) comparitie in letselschadezaken
 • het handelen in/rond de letselschadeberekening
 • het (landelijk) uitwisselen van best practices

Leerdoelen algemeen, blok 1 & 2

 • systematische voorbereiding van (complexe) letselschadezaken
 • systematische verdeling van zittingstaken
 • bewust van belang neutraal voor-raadkameren en beslissen
 • bewust van mogelijkheden mee te sturen in verloop en afloop van de letselschadezaak (regievoering)

Leerdoel whiplash casus, blok 3

Het vergroten van het inzicht in de juridische/medische actuele ontwikkelingen op het terrein van de whiplash, inclusief de rol en invloed van de verzekeraar op de uitkomst van de procedure, aan de hand van concreet casusmateriaal en jurisprudentie

Leerdoelen medische casus, blok 4

 • regievoering bij benoeming deskundige(n)
 •  bewust van (grote) verschillen in disciplines medisch deskundigen
 •  regievoering bij lopend deskundigenonderzoek

Leerdoelen predispositie casus, blok 5

 • omgaan met predispositie en pre-existentie op zitting

Leerdoel schadeberekening, blok 6 & 7

 • het vergroten van het inzicht in de rekenkundige aspecten van een letselschadezaak
 • het verkennen van de mogelijkheden om tijdens een comparitie van partijen de gevolgen van de gekozen uitgangspunten voor de omvang van de schade door te rekenen

Doelgroep

Raadsheren en rechters.

Inhoud

De cursus bestaat uit 3 dagdelen waarvan een deel “algemeen”, een deel waarin drie “casus” (whiplash, medisch en predispositie en pre-existentie op ztting) aan de hand van een, voor dit type zaken opgezet, draaiboek interactief worden behandeld en een (dag)deel waarin specifiek wordt ingegaan op “de schadeberekening”. Aan de hand van een whiplash-casus zal bovendien de rol van de verzekeraar in letselschade worden belicht.

In deze cursus gaat het zowel om theorie als vaardigheden. Niet zozeer de “echte” zittingsvaardigheden (de “zachte” materie) maar meer hoe dit type zaken aan te pakken (agenda, taakverdeling, voorbereiding, aandachtspunten zitting etc., dit mede a.d.h.v. het draaiboek dat door de expertgroep Letselschade is opgesteld.

Voorbereiding deelnemers

Van de deelnemer wordt verwacht dat deze vooraf kennis heeft genomen van het draaiboek, de samenvattingen van de drie casus (met bijbehorende casusvragen) alsmede, indien van toepassing, per cursusonderdeel het aangegeven voorbereidingsmateriaal.

Voorkennis

Het materieel recht wordt behandeld in de cursus “personenschade”. Deelnemers worden geacht deze cursus gevolgd te hebben, dan wel op andere wijze kennis te dragen van de materie (vereiste).

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.