Aanneming van werk in de bouw / bouwkunde – SSR

Aanneming van werk in de bouw / bouwkunde

Een introductie op het bredere kader van het bouwcontractenrecht en begrip op het fysieke bouwproces

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 6
  NOvA-punten
 • 7,8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSAVWB
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Een introductie op en schets van het bredere kader van het bouwcontractenrecht, daarbij wordt op een aantal – in de rechtspraak veel voorkomende – onderwerpen (thematisch) dieper ingegaan, w.o. desbetreffende jurisprudentie.

Bij de behandeling van bouwkundige geschillen is het heel nuttig (achtergrond)kennis te dragen van het proces van totstandkoming van een bouwkundig object. Hoe verloopt het fysieke bouwproces (constructies, materialen etc.) wie is waarbij betrokken, wat en waar bevinden zich kritische toepassingen en waar zit vaak het (bouwkundig) probleem in zaken waarin een bouwgeschil speelt?

Doel

Na een korte algemene introductie op “opdracht en aanneming van werk” wordt het bredere kader van het bouwcontractenrecht geschetst en wordt op een aantal – in de rechtspraak veel voorkomende – onderwerpen (thematisch) dieper ingegaan, w.o. desbetreffende jurisprudentie. De te behandelen stof is bedoeld voor juristen die in de praktijkuitvoering te maken hebben met conflicten waaraan een bouwkundig probleem ten grondslag ligt. Voor een juist begrip van het conflict is kennis van veel voorkomende bouwkundige onderwerpen nuttig.

Specifiek leerdoel

Na afloop van de cursus kunt u bouwrechtelijke geschillen plaatsen. Heeft u kennis van de meest voorkomende geschillen en hoe en welke oplossingsrichtingen daarin gekozen kunnen worden. Naast een inbreng van eigen praktijkcasus zal ook de actuele jurisprudentie besproken worden.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen, juridisch medewerkers.

Inhoud

Dag 1

Inleiding

 • systematiek van de titel
 • inhoud van de titel en geschiedenis/achtergrond
 • begrippen aanneming van werk/ aanneming van bouwwerken etc. (reikwijdte)
 • de verhouding van de titel tot het algemene vermogensrecht (waar wordt afgeweken, kort).
 • algemene inleiding bouwcontractenrecht: schets van de bouwcontractmodellen: UAV 2012 (1989), bouwteam, UAV-GC 2005, DBFMO DNR 2011 (2005)
 • literatuuraanbevelingen

Aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht

 • 7:758 BW
 • opleveringsperikelen 7:758/7:759 BW
 • Wanneer is opgeleverd? Wat zijn de gevolgen van wel of niet opleveren en wel of niet aanvaarden?);
 • 7:760 BW ondeugdelijke materialen;
 • 7:762 BW verzwegen gebreken;
 • 7:754 BW waarschuwingsplicht;
 • regeling uav en uav –gc waarschuwen ter vergelijking, verschil in verhouding en werkzaamheden

7:765 e.v. speciale consumentenbeschermende bepalingen en Wet Kwaliteitsborging

 • reikwijdte afdeling (7:769 7:765 BW)
 • consumentenregeling in de praktijk:     KA ovk, AVA etc.
 • schriftelijkheidseis (7:766)
 • betalingen (7:767)
 • 5% regel (7:768)
 • korte introductie van de wijzigingen die onder de Wet Kwaliteitsborging worden doorgevoerd

Prijs en richtprijs meer en minderwerk

 • 7:752 BW
 • 7:753/755 BW   hof Amsterdam 5 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1295); recente HR uitspraak (boot)
 • verschil regie/aanneming van werk;

Ontbinding 7:756 BW

 • de volgorde van presteren / wie hokt eerst / opschorting
 • HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:95);
 • moet wel of niet ingebreke worden gesteld?;
 • wanneer moet worden betaald (hoe veel moet af zijn voordat een termijn verschuldigd is);

Opzegging 7:764 BW

 • de opzegbevoegdheid en de daar tegenoverstaande vergoedingsplicht

Dag 2

 • de ontwerpaspecten van een gebouw m.b.t. de bodem (welke onderzoeken zijn nodig, geotech-nisch,milieukundig, verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid daarvoor),
 • de voor de uitvoering beneden maaiveld benodigde constructies en materialen,
 • vervolgens de opbouw van de begane grondvloer (welke soorten zijn er, functies van wapening en druklaag, etc.) waarbij ook scheurvorming door vervorming aan de orde komt, de opbouw van wanden in diverse soorten materialen (beton, steen, hout) en zo verder tot en met dakconstructies.

Opzet

Twee dagen, vier dagdelen.

Bijzonderheden

De cursus is met ingang van het najaar 2017 gewijzigd.

De naam van de cursus is gewijzigd van “Bouwrecht/bouwkunde” in “Aanneming van werk in de bouw/Bouwkunde”. Ten aanzien van de inhoud is op veler verzoek een zwaarder accent gelegd op die onderwerpen/casus die veelvuldig aan de rechter worden voorgelegd. Titel 7.12 fungeert als uitgangspunt voor de cursus waarbij aandacht wordt geschonken aan veel voorkomende kleinere bouwzaken en casusbespreking. Daarmee wordt een sterkere koppeling gelegd met de praktijk van de rechter.

Het is mogelijk u  separaat in te schrijven op (alleen) dag 1 (Aanneming van werk in de bouw (ééndaagse) – SSR) dan wel voor deze cursus op beide dagen (Aanneming van werk in de bouw én Bouwrecht).

Docenten

 • ir. Joost Buijs

  Architect

 • mr. dr. Evelien Bruggeman

  Directeur — Stichting Instituut voor Bouwrecht

 • mr. Erik Gierman

  Advocaat — Severijn Hulshof Advocaten

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.