Conservatoir beslagrecht – SSR

Conservatoir beslagrecht

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: CRZSSLAG
  • Niveau: Basis
  • Aangeboden door: SSR

Het verkrijgen van verlof van de rechter voor het leggen van conservatoir beslag is in Nederland procedureel gezien eenvoudig. De voorzieningenrechter die het beslag beoordeelt zal daarbij in de meeste gevallen de beoogd beslagene niet horen. Vanuit het perspectief van de beslagene bezien zal het verlof en een daarop volgende beslaglegging veelal ingrijpende gevolgen hebben. Aan welke criteria een beslagverlof moet voldoen en wanneer het verlof kan worden verleend, wordt besproken door deskundige docenten. Het gaat echter niet alleen over het verlenen van beslag verlof, maar ook over het kort geding tot opheffing van een conservatoir beslag. Stilgestaan wordt bij de voorwaarden om tot opheffing van het beslag over te gaan.

Doel

Het zelfstandig kunnen beoordelen of een beslagrekest voldoet aan de daaraan te stellen eisen en kennis vergaren over de procedure tot het leggen van conservatoir beslag en het kort geding met als inzet het opheffen van het beslag.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, stafjuristen en juridisch medewerkers die belast zijn met de beoordeling van beslagrekesten en behandeling van opheffingskort gedingen en daarin nog geen of weinig ervaring hebben.

Inhoud

Gezien de grote samenhang tussen het verlenen van beslagverlof en het kort geding tot opheffing van een conservatoir beslag, zullen beide onderwerpen tijdens de cursus behandeld worden. Voor wat betreft het beslagverlof komen niet alleen de formele vereisten waaraan een beslagrekest moet voldoen aan de orde maar ook de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit die bij de beoordeling van een beslagrekest moeten worden betrokken. Voor wat betreft het opheffingskort geding zullen vooral de criteria van artikel 705 lid 2 Rv worden behandeld en de daarbij altijd vereiste afweging van de belangen van partijen bij een handhaving respectievelijk opheffing van het gelegde beslag. Mede gelet op het ex-parte karakter van de behandeling van een beslagrekest zal ook aandacht gegeven worden aan de waarheidsplicht van artikel 21 Rv.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. De cursus wordt gegeven in de vorm van een hoorcollege waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen. Ook zal de docent met de cursisten gezamenlijk een beslagrekest beoordelen.

Docenten

  • mr. Oscar Boeder

    Gerechtsdeurwaarder

  • mw. mr. Mirjam van Walraven

    teamvoorzitter

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door