Themadag Arbeidsrecht en de WWZ, drie jaar later – SSR

Themadag Arbeidsrecht en de WWZ, drie jaar later

Bespreek en bediscussieer met de andere aanwezigen actuele thema's in het arbeidsrecht

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSTAWZ
 • Actualiteit

De themadag arbeidsrecht wordt vanaf 2018 jaarlijks georganiseerd en bevat actuele, aansprekende onderwerpen met steeds wisselende deskundige sprekers. De landelijke themadag vindt dit jaar plaats op vrijdag 16 november 2018 (2 dagdelen), waarin de ervaringen met onder andere de WWZ (sinds de invoering daarvan) vanuit verschillende invalshoeken door toonaangevende arbeidsrechtspecialisten wordt besproken en bediscussieerd. De invulling van onderwerpen en sprekers vindt in nauw overleg met de expertgroep arbeidsrecht plaats.

Doel

Het bespreken en bediscussieren van actuele thema’s in het arbeidsrecht.

Doelgroep

Raadsheren, rechters en juridisch medewerkers.

Inhoud

Onderwerpen themadag Arbeidsrecht en de WWZ, drie jaar later

OCHTEND
In de ochtend worden, na de opening door de dagvoorzitter, een viertal inleidingen verzorgd over de volgende onderwerpen:

Actualiteiten (Ruben Houweling)
In vogelvlucht bespreekt prof. Houweling de meest belangwekkende uitspraken en wetswijzigingen en -voorstellen uit 2018. Hij zal deze ontwikkelingen steeds in de relevante juridische context plaatsen en praktische implicaties benoemen. Na zijn lezing bent u weer helemaal up to date!
Inleiding Billijke vergoeding (Guus Heerma van Voss)
De billijke vergoeding in het ontslagrecht is betrekkelijk ongeregeld in de wet. Wat is de huidige stand van zaken in de discussie over de toekenning ervan en de berekening van de hoogte van de vergoeding. Welke mogelijkheden heeft de rechter om hier een goede invulling aan te geven?
Inleiding Platform economie / Helping (Hanneke Bennaars)
Na een korte afbakening van het onderwerp ‘platformarbeid’ wordt in deze bijdrage stilgestaan bij vraag hoe de verhouding tussen platform en werker geduid moet worden: is sprake van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst? Van uitzending of arbeidsbemiddeling? Of neemt de werker alleen een dienst af van het platform? Uiteraard wordt aandacht besteed aan de Nederlandse en Europese rechtspraak en waar relevant worden parallellen getrokken met buitenlandse uitspraken.
Inleiding Grondenstelsel (Willemijn Roozendaal)
Het limitatieve grondenstelsel zou volgens de wetgever voor meer rechtszekerheid zorgen. In de praktijk bleken velen juist behoefte te hebben aan meer maatwerk. Gaat de nieuwe i-grond in de WAB deze problemen oplossen?

Na deze bijdragen volgt een korte terugblik op de ochtend en wordt er gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

MIDDAG
In de middag worden twee keer zes verschillende – interactieve – workshops aangeboden van elk één uur. Iedere deelnemer krijgt daarmee de gelegenheid twee van de zes workshops te volgen. De deelnemers ontvangen in de uitnodiging het verzoek om een opgave te doen van twee voorkeuren én een reservevoorkeur.

De workshops behandelen ieder een deelaspect van het arbeidsrecht en betreft de volgende onderwerpen:

Workshops
1. Arbeidsovereenkomst en ZZP in Europees verband (Evert Verhulp)
In deze workshop maken de deelnemers kennis met de begrippen werknemer en zelfstandige in het Nederlandse en Europese recht, en worden vragen behandeld die verder gaan dan de rechtspraak over Deliveroofietsers en die voor de praktijk van groot belang zijn, zoals: waarom zou een zelfstandige mede gezien de tekst van richtlijn 2003/88 geen recht hebben op vakantiedagen en waarom zou de arbeidstijdenwet niet voor een vrijwilliger gelden?
2. CAO (Niels Jansen)
Niels Jansen gaat in op de representativiteit van vakbonden en de rol van de ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaardenvorming. Welke rol speelt representativiteit in het cao-recht en nopen maatschappelijke ontwikkelingen tot wijziging van het recht en zo ja, welke en is een rol voor de ondernemingsraad weggelegd in de arbeidsvoorwaardenvorming?
3. Internationale arbeidsverhoudingen/IPR (Zef Even)
Zef Even gaat tijdens de workshop in op de volgende onderwerpen: binnen de EU en in Nederland wordt naar een nieuwe balans gezocht tussen Europese vrijheden enerzijds en de bescherming van de nationale arbeidsmarkt anderzijds. Wat zijn deze ontwikkelingen en hoe kunt u hiermee omgaan? Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de herziening van de Detacheringsrichtlijn, aan onderdelen uit de Wet Arbeidsvoorwaarden Gedetacheerde Werknemers in de Europese Unie en van de Wet Aanpak Schijnconstructies. Ook zullen enkele voorgestelde wijzigingen in de coördinatie van sociale zekerheid binnen de EU worden aangestipt.
4. Ontslag op staande voet (Peter Jansen)
In de workshop ‘Ontslag op staande voet’ zal aan de hand van een concrete zaak – de ‘donut-zaak – vooral aandacht worden besteed aan de verschillen tussen ‘verwijtbaarheid’, ‘ernstige verwijtbaarheid’ en de ‘dringende reden’, en aan de vraag of en wanneer bij een terecht en onterecht ontslag op staande voet al dan niet aanspraak kan bestaan op een transitievergoeding en een billijke vergoeding.
5. Procesrecht (Wim Wetzels)
Met de invoering van de Wwz is het arbeidsprocesrecht veel belangrijker geworden. Tijdens de workshop zal aandacht worden besteed aan de vraag wanneer een arbeidszaak met een dagvaarding of juist met een verzoekschrift moet worden ingeleid. Tevens zal uitgebreid stilgestaan worden bij het belang van de geldende vervaltermijnen, waarbij ook de (on) mogelijkheden van de werknemer besproken zullen worden om te switchen van de vordering ex art.7:681 BW. Voorts wordt besproken met welke termijnen de verweerder in een verzoekschriftprocedure rekening moet houden en op welke wijze hij door middel van verrekening die vervaltermijnen eventueel kan ontlopen. Tevens zal aandacht worden besteed aan het arbeidsprocesrecht in appel, waarbij ook de recente uitspraak van de Hoge Raad in de Wilco zaak (HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209, JAR 2018, 203)  besproken zal worden.”
6. Ontslag van de zieke werknemer onder de WWZ (Karin Frikkee)
In deze workshop wordt het ontslag van de zieke werknemer onder het regime van de Wwz behandeld. Aan de hand van een casus en recente jurisprudentie zullen onder andere het opzegverbod bij ziekte, de vraag of er verband is tussen het ontbindingsverzoek en ziekte en rol van het deskundigenoordeel aan de orde komen.

Na de workshopronden vindt een plenaire afsluiting plaats waarin een korte terugkoppeling uit de workshops, waarin – zo mogelijk – conclusies worden getrokken en vooruit geblikt wordt op de toekomst van de WWZ.

Hierna is er nog gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Opzet

 • Ochtend: 4 sprekers verzorgen een inleiding op 4 actuele onderwerpen.
 • Middag: 6 – interactieve  – workshops waarvan men er twee kan volgen.

Voorkennis

Basiskennis arbeidsrecht en ervaring met de behandeling van arbeidszaken.

Docenten

 • prof. mr. Evert Verhulp

  Hoogleraar arbeidsrecht

 • mr. Peter Jansen

  Docent

 • mw. mr. Karin Frikkee

  Raadsheer

 • mr. Wim Wetzels

  Kantonrechter

 • mw. mr. Monetta Ulrici

  Kantonrechter

 • prof. dr. mr. Ruben Houweling

  Docent — Updates BV, R. Houweling

 • mr. Zef Even

  Advocaat — SteensmaEven advocaten Rotterdam

 • mw. mr. dr. Hanneke Bennaars

  Universitair Docent — Universiteit Leiden

 • mw. prof. dr. mr. Willemijn Roozendaal

  Hoogleraar — Vrije Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid

 • prof. mr. Guus Heerma van Voss

  Hoogleraar — Universiteit Leiden

 • mr. Niels Jansen

  Onderzoeker

 • mr. dr. J.J.M. de Laat

  Senior rechter

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Cursus bewaard
Stuur uw bewaarde cursusssen door

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten