Cursussen en seminars in Europa – SSR
Cursussen / Internationaal / Cursussen en seminars in Europa

Cursussen en seminars in Europa

Verbreed je horizon met een cursus of seminar in een ander EU-land

Dankzij het lidmaatschap van het European Judicial Training Network (EJTN) en de contacten met andere Europese gerechtelijke opleidingsinstituten mag SSR deelnemers afvaardigen naar diverse scholings- en opleidingsactiviteiten in andere (Europese) landen. Het gaat om reguliere cursussen van opleidingsinstituten waaraan een beperkt aantal magistraten uit andere EU-landen kan deelnemen en om specifieke activiteiten van het EJTN en/of opleidingsinstituten die onderdeel vormen van een Europees project.

Doel

Internationale uitwisseling, wederzijds vertrouwen en begrip en kennisvergroting.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, officieren van justitie, gerechtsjuristen, juridisch adviseurs, parketsecretarissen, advocaten generaal, rio’s en oio’s. Uitgangspunt is dat deelnemers voor de activiteiten onder een zo breed mogelijk publiek geworven worden.

Inhoud

Welke cursussen en seminars in Europa zijn er?

1)  EJTN Catalogus

De leden van het EJTN stellen ieder jaar een aantal cursussen open voor deelname van (een beperkt aantal) magistraten uit andere EU-lidstaten. Deze cursussen zijn voor elke Nederlandse magistraat toegankelijk. Een overzicht van de aangeboden cursussen en informatie over de voorwaarden voor deelname vind je in de kalender trainingsactiviteiten.

2) Overige Europese opleidingsactiviteiten

SSR participeert de komende jaren in een aantal Europese projecten van collega-instituten. Dit houdt in dat SSR Nederlandse magistraten kan afvaardigen voor deelname aan een aantal seminars in Europa. Deze seminars worden aangekondigd via specifieke wervingsacties, de SSR website en/of de portal Europees recht op Intro-Landelijk (ZM).

Aankondigingen en meer informatie

We streven ernaar om de informatie over deze opleidingsactiviteiten in een zo vroeg mogelijk stadium en zo volledig mogelijk bekend te maken. De ervaring leert echter dat deze Europese activiteiten pas kort van te voren worden aangekondigd of dat pas in een laat stadium de precieze data en inhoud van het evenement bekend zijn. Hou de website en nieuwsbrieven daarom goed in de gaten. Je kan ook altijd kijken op de website van het EJTN.

Kosten en regelen reis en verblijf

Bij sommige activiteiten is deelname gratis en worden reis en verblijf vergoed door de organisatoren. In andere gevallen zijn aan deelname kosten verbonden en/of komen de reis- en verblijfkosten voor uw eigen rekening. In de meeste gevallen dien je zelf, al dan niet met assistentie van de organisatoren, de reis en het verblijf te regelen.

Voorkennis

De activiteiten van het EJTN worden in het Engels en in het Frans georganiseerd (simultaan vertaling). Nationale activiteiten worden meestal in de taal van het organiserende land georganiseerd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de Engelse taal op voldoende niveau (in ieder geval B2) machtig zijn.

Aanmelding en plaatsing

De aanmelding verloopt via SSR. Het ETJN-secretariaat in Brussel verzorgt de uiteindelijke plaatsing. Voor meer informatie en om uw interesse kenbaar te maken, kun je contact opnemen met SSR Internationaal via e-mail.