Prejudiciële procedure – SSR

Prejudiciële procedure

Praktische implicaties en meer

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,4
  Waardering
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Wanneer over te gaan tot het stellen van prejudiciële vragen? Wat zijn de praktische implicaties daarvan? En hoe een prejudiciële vraag op te stellen en in te dienen? Deze vragen staan centraal in deze cursus.

Doel

Na afloop van deze cursus bent u bekend met de wijze waarop prejudiciële vragen geredigeerd en ingediend dienen te worden. Verder weet u welke overwegingen bij het besluit tot het stellen van prejudiciële vragen relevant zijn, welke procedure wordt doorlopen en wat de praktische implicaties van een prejudiciële vraag zijn.

Doelgroep

Rechter, raadsheren, stafjuristen en ervaren gerechtssecretarissen.

Inhoud

Tijdens deze cursus krijgt u handvatten voor het indienen en opstellen van prejudiciële vragen en de omstandigheden waaronder dit aangewezen is. Zowel de nationale aspecten als de communautaire aspecten van de prejudiciële procedure worden belicht. De cursus heeft een praktische insteek en richt zich vooral op de consequenties van het stellen van prejudiciële vragen voor de dagelijkse werkzaamheden van de Nederlandse magistraat. Van de deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. De cursus heeft een verdiepend karakter en is gericht op overdacht van kennis en vaardigheden. Er wordt gewerkt aan de hand van concrete casuïstiek.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de cursus EU en haar invloed op het Nederlandse rechtssysteem. Daarnaast wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van het institutionele en materiële recht van de Europese Unie, enige ervaring met de toepassing van Europees recht hebben en dat zij in staat zijn de uitspraken van het Europese Hof van Justitie te lezen en te analyseren. Het systeem van rechtsbescherming in de EU, de rol van de nationale rechter hierin en de verhouding tussen nationaal recht en gemeenschapsrecht worden bekend verondersteld.

Bijzonderheden

Ter voorbereiding dient u de opgenomen verwijzingsuitspraken/casussen (deel 2 van de syllabus) te bestuderen en aan te geven in hoeverre deze uitspraken voldoen aan de voorwaarden van artikel 234 EG en op welke punten verbetering kan worden aangebracht, met name bezien in het licht van de “Wenken voor indiening van prejudiciële verzoeken door de nationale rechters.

Docent

 • mr. Marc Fierstra

  Raadsheer

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.