Grondrechten van de Europese Unie – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Internationaal en Europees recht / Civiel recht / Internationaal en Europees recht / Internationaal / Personen- en familierecht / Internationaal en Europees recht / Strafrecht / Internationaal en Europees recht / Grondrechten van de Europese Unie

Grondrechten van de Europese Unie

Het systeem en bronnen van grondrechten in de Europese Unie

EVRM of EU Handvest? Weet u wanneer u het ene of juist het andere grondrechteninstrument moet gebruiken? Deze cursus geeft kennis van – en inzicht in het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende bronnen van grondrechten die daarin een rol spelen, de beperkingssystematiek en de toepasselijkheid van het EU-Handvest.

Doel

Na het volgen van deze cursus heeft u kennis van en inzicht in het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende bronnen van grondrechten die daarin een rol spelen. Daarnaast heeft u geleerd hoe u op basis van artikel 51 van het EU-Handvest beoordeelt of de EU -grondrechten van toepassing zijn in een concrete zaak en weet u hoe u het speciaal ontwikkelde digitale stappenplan daarbij kunt gebruiken.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor (senior) juridisch medewerkers, stafjuristen, rio’s, raio’s, rechters, raadsheren en oio’s, (adjunct-) officieren van justitie en advocaten-generaal die te maken krijgen met grondrechten en die hun kennis daarover willen vergroten of opfrissen.

Inhoud

Het recht van de Europese Unie (EU) speelt een steeds grotere rol en kan opduiken in vrijwel alle rechtsgebieden. Hiermee worden ook de grondrechten van de Europese Unie steeds relevanter. Het Handvest van de grondrechten van de EU (bindend sinds 1 december 2009) bevat een breed scala aan grondrechten; in totaal 50. Ten opzichte van internationale mensenrechtenverdragen, zoals het EVRM, kunnen de EU-grondrechten aanvullende bescherming bieden. Verder wordt hun doorwerking in het nationale recht bepaald door het EU-recht en kunnen (of moeten) over hun uitleg prejudiciële vragen worden gesteld aan Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het EU Handvest is, anders dan het EVRM, niet zonder meer van toepassing in alle zaken. De toepasselijkheid ervan wordt per zaak beoordeeld. Deze basiscursus geeft u hiervoor handvatten: u raakt vertrouwd met het systeem van grondrechten in de Europese Unie en hun toepassing in het Nederlandse rechtssysteem. De cursus gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende rechtsbronnen. Vervolgens wordt ingezoomd op het EU-Handvest. Naast een algemene bespreking van de systematiek van het Handvest en de materiële rechten die er in zijn vastgelegd, wordt aandacht besteed aan het toepassingsgebied (artikel 51), de mogelijkheid van beperkingen, het beschermingsniveau en de relatie met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de nationale grondrechten. Ook komt aan bod de werking van het Handvest in zaken tussen particulieren (horizontale werking).

Naast presentaties van de docenten gaat u in deze cursus ook zelf aan de slag met casus.

Bijzonderheden

Tijdens de cursus kunt u oefenen met een digitaal stappenplan. Dit stappenplan kunt u na afloop van de cursus ook blijven raadplegen via de digitale module “Toepasselijkheid van EU Grondrechten”. U kunt oefenen met oefencasus of het stappenplan gebruiken voor eigen zaken.

Indien u voorafgaande aan uw deelname aan de cursus alle casus van de module al heeft gemaakt en daarvan een Bewijs van Deelname kunt overleggen, hoeft u het laatste deel van het middagprogramma van de cursus niet te volgen. U dient dit vooraf aan SSR door te geven.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00