Besluit risico's zware ongevallen – SSR

Besluit risico's zware ongevallen

De wet- en regelgeving en de wereld achter dit besluit

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,5
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SLMIBRZO
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Wat houdt BRZO in? Nederland heeft bedrijven met majeure veiligheidsrisico’s voor werknemers en omgeving. Er is een toenemende belangstelling voor de performance van deze bedrijven en de taakuitvoering van de overheden bij deze bedrijven. De aandacht richt zich op bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die op grond hiervan onder de werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen. Dit besluit verplicht bedrijven om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen en te zorgen dat deze maatregelen betrouwbaar blijven. Gespecialiseerde inspectieteams controleren de bedrijven op naleving van het besluit.

Doel

Het vergroten van het inzicht en kennis in de structuur van de toepasselijke strafbepalingen en hun werking op het gebied van BRZO alsook de samenhang tussen het BRZO en andere (milieu)strafbepalingen.

Doelgroep

Leden ZM (rechters, juridisch medewerkers, raadsheren, rechters-commissarissen) en leden OM (het FP, niet het AP) (officieren van justitie, parketsecretarissen, advocaten-generaals), die een aantal jaren ervaring op het gebied van milieu hebben.

Inhoud

De wet- en regelgeving van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen zal worden behandeld, inclusief de wijziging per 1 juni 2015 waarop de BRZO regelgeving is herzien, middels het in werking treden van de SEVESO III richtlijn. Tevens zal aan de orde komen de interpretatie van specifieke bestanddelen in artikel 173a Sr (gevaar te duchten) en het Besluit risico’s Zware Ongevallen (‘zwaar ongeval’ en ‘onbeheersbare ontwikkelingen’) en de noodzaak voor deskundige technische ondersteuning en het inzetten van deskundigen.

Tijdens de cursus wordt zo veel mogelijk met concrete casuïstiek gewerkt. Maar deze cursus gaat niet alleen over de toepasselijke wet- en regelgeving, er is nadrukkelijk ook aandacht voor de context van het BRZO. Wat zijn dit voor bedrijven, welke gevaren kleven er aan hetgeen deze bedrijven doen? Waarom bestaat er voor dit soort bedrijven aparte wetgeving? Het gaat over veiligheidsrisico’s voor mens en milieu, maar over wat voor risico’s praten we dan? En ook, welke diensten zijn er betrokken bij het toezicht op deze bedrijven? In dat verband komt ook organisatiecriminaliteit, daderschap van rechtspersonen en feitelijk leidinggeven aan de orde en valt het begrip ‘veiligheidscultuur’. Na het volgen van de cursus hebt u dan ook niet alleen een duidelijker beeld van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ook bent u vertrouwd geraakt met de wereld achter het BRZO.

Opzet

Er zal gewerkt worden met casussen waarbij enkele casus als rode draad door de verschillende partijen aan de orde gesteld zullen worden. Er wordt bewust voor gekozen om deze niet van te voren toe te sturen.
Er zal niet gewerkt worden met voorbereidende opdrachten, omdat de cursus bedoeld is als awareness.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige ervaring hebben met milieustrafzaken. Verder worden er per verschillende onderdelen uit het programma nog voorbereiding verwacht afhankelijk van de docent.

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.