Praktijkdag CITES – SSR

Praktijkdag CITES

Een stapsgewijze analyse van CITES-zaken

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: SLMIFFCP
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR

De Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) is een internationaal verdrag dat door 175 landen is ondertekend. Het verdrag is bedoeld om een eind te maken aan de smokkel van wilde dieren en te voorkomen dat de legale internationale handel een bedreiging vormt voor wilde dieren en planten.

Om in strafzaken snel te kunnen vaststellen of er sprake is van een inbreuk op de CITES-regelgeving heeft Erna Philippi (Natuur en Recht) de quick-scan methode ontwikkeld. In zes stappen wordt een analyse uitgevoerd aan de hand waarvan wordt vastgesteld of er in een bepaald geval sprake is van een inbreuk op de regelgeving en de ernst van de inbreuk wordt bepaald.

Tijdens de cursus kan de theorie van de quick-scan methode direct in de praktijk gebracht worden aan de hand van jurisprudentie en casussen die direct relevant zijn, zoals de invoer en doorvoer van ivoor, hout, papegaaien etc. Hierbij wordt ingegaan op de tevoren door deelnemers ingebrachte praktijkvoorbeelden.

Doel

Cursisten zijn beter in staat om op een juridisch verantwoorde wijze milieuzaken op het gebied van CITES-regelgeving te behandelen.

Doelgroep

Parketsecretarissen, officieren van justitie, rechters, raadsheren en (administratief) juridisch medewerkers.

Inhoud

Omdat met de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 de CITES-regelgeving niet meer volledig wordt geïmplementeerd maar als Europese Verordening zelfstandig wordt toegepast, zal de nadruk in deze cursus liggen op de Europese CITES-regelgeving en niet op de implementatie daarvan in de Nederlandse wet.

Opzet

In de ochtend wordt de quick-scan methode aan de hand van de Verordeningen uitgelegd. Na de lunch wordt een bezoek gebracht aan een importeur van CITES-dieren die veel belang hecht aan een goede toepassing van de CITES-regelgeving en graag meewerkt aan de cursus. In deze praktijksituatie wordt de quick-scan methodiek toegepast.

 

Voorkennis

Het is van belang dat deelnemers aan de cursus over voldoende voorkennis beschikken:

  • basiskennis van het CITES-Verdrag en de CITES-Verordening: wat is het doel van de Verordening, welke handelingen worden gereguleerd en hoe zijn soorten en specimens opgenomen in de Bijlagen bij het Verdrag en de Verordening;
  • enige bekendheid met documenten die op basis van de CITES-Verordening worden afgegeven, zoals de in- en (weder)uitvoervergunning en het EG-Certificaat;
  • basiskennis van Europees recht.

 

Het gevolgd hebben van de cursus Wet Natuurbescherming / CITES is een pré.

 

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het cluster milieustrafrecht. De cursus is niet opgenomen in het licentievignet van de milieuofficier van justitie. Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door