Actualiteitendag jeugdstrafrecht – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Jeugdstrafrecht / Strafrecht / Jeugd gezin en zeden / Actualiteitendag jeugdstrafrecht

Actualiteitendag jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht op verdiepende wijze belicht vanuit de actualiteit

De wijze waarop de strafzaak van een jeugdige wordt afgedaan, kan grote gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Zorg dat je op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen op het gebied van het jeugdstrafrecht. Maak het verschil in jeugdstrafzaken door jouw kennis en inzicht over het jeugdstrafrecht actueel te houden, zodat je expertise wordt verstevigd en je een jeugdstrafzaak met de benodigde deskundigheid kunt behandelen.

Doel

Leerdoelen

  • Je vergroot jouw bewustzijn van de actuele ontwikkelingen, die betrekking hebben op het jeugdstrafrecht. Dit kunnen juridische, maar ook niet-juridische ontwikkelingen zijn.
  • Je vergroot jouw inzicht in de problematiek die gepaard gaat met de behandeling van jeugdstrafrechtelijke zaken.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, juridisch adviseur (stafjurist), gerechtsjurist.
OM: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, parketsecretaris, interventiejurist, beleidsmedewerker.

Allen (binnenkort) werkzaam in het jeugdstrafrecht of verantwoordelijk voor de beleidsvorming op het gebied van jeugdstrafrecht.

Inhoud

De Actualiteitendag Jeugdstrafrecht vindt plaats op vrijdag 22 maart 2024, locatie Utrecht (Jaarbeurs).

In de ochtend zullen tijdens een plenaire sessie de actuele ontwikkelingen op het gebied van het jeugdstrafrecht worden besproken door Danielle Verbree, juridisch adviseur/stafjurist jeugd(straf)recht en Rianne de Back, landelijk jeugdofficier van justitie.

In de middag staan een aantal zeer interessante workshops gepland. Er wordt nog gewerkt aan de invulling van de workshops. Zodra de inhoud bekent is zal het hier worden geplaatst. Hieronder zie je een aantal workshops van de vorige actualiteitendag 2023.

Workshop straatcultuur door ervaringsdeskundige Matthijs Zwinkels van Universiteit van de Straat:
De rauwe kant van een (online) straatcultuur in kwetsbare wijken is een leerschool en voedingsbodem voor criminaliteit. Het is soms een maatschappij in een maatschappij. De centrale vraag is: welke negatieve invloeden in een straatcultuur stimuleren een pro-criminele denkwijze en houding onder jongeren/jong volwassenen? En wat maakt dat zij (eventueel) doorgroeien naar de zware criminaliteit?

Workshop rol gezin/ouders in jeugdstrafzaken door Diana Sardjoe van stichting ‘De moeder is de sleutel’ en Gregory van Geene, netwerkspecialist politie Amsterdam:
Stichting De Moeder is de Sleutel is een zelfhulp organisatie die bestaat uit moeders van verschillende komaf en uit diverse lagen van de bevolking, waarvan veelal zonen tussen de wal en het schip dreigen te vallen en hierdoor het verkeerde pad op gaan. Doel van de Stichting is moeders in deze situatie een platform te bieden om de cruciale rol als ouder te herpakken en de regie hierover te behouden. Diana en Gregory gaan met jullie in gesprek over moeders en jongeren die in aanraking zijn gekomen met het jeugdstrafrecht.

Workshop VOG en jongeren door mr. dr. E.G. (Elina) van ’t Zand-Kurtovic, universitair docent criminologie aan de Universiteit Leiden en Daphne van Dijk, COVOG:
Er is veel onduidelijkheid over in welke gevallen jongeren met een strafblad toch een VOG kunnen krijgen. Om die reden doen jongeren soms niet eens meer een aanvraag voor een VOG, omdat zij denken dat het toch niet lukt. Hoe wordt er omgegaan met aanvragen VOG? Op welke wijze kunnen strafrechters bij de strafoplegging of -motivering op een VOG-afwijzing anticiperen? Op deze aspecten zal worden ingegaan in de workshop over de VOG.

Workshop Jeugdcriminaliteit in de digitale wereld: ‘Is Telegram het nieuwe Darkweb?’ door Laura Pavias, juridisch adviseur digitale opsporing Politie Amsterdam en Maike Borst, digitaal en operationeel specialist Politie Noord-Holland:
Internet en sociale media spelen ook in het leven van jeugdige verdachten een belangrijke rol. Gebruik hiervan kan leiden tot het plegen van strafbare feiten zowel online als in de fysieke wereld. Op welke manier komen zij in de online wereld met elkaar in contact? Hoe verloopt dat contact en hoe komen zij bijvoorbeeld aan wapens? In deze workshop wordt daar verder op ingegaan.

Workshop Rivaliserende Jeugdgroepen: ‘Alleen offline werken is achterhaald!’ door Richard van Trier, E25:
Richard van Trier, projectleider Forensische zorg bij E25 zorg en welzijn, werkt al 18 jaar met rivaliserende jeugdgroepen zowel intramuraal als extramuraal. In de praktijk ontwikkelt hij met E25 projecten op maat voor jeugdigen die deel uitmaken van zo’n rivaliserende jeugdgroep. Richard zal in deze workshop met jullie het gesprek aangaan over de belevingswereld van daarbij betrokken jeugdigen. Ook zullen actualiteiten rondom dit thema aan bod komen.

Workshop ongelijkheid in het jeugdstrafrecht door mr. dr. Yannick van den Brink, universitair hoofddocent Straf(proces)recht, Vrije Universiteit Amsterdam:
Gelijkheid is een fundamenteel beginsel dat is vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet en tevens is verankerd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Desalniettemin is er groeiend empirisch bewijs voor ongelijkheden in besluitvorming in de Nederlandse jeugdstrafrechtsketen. Zo laten diverse onderzoeken zien dat jeugdigen met een migratieachtergrond een aanzienlijk grotere kans hebben om als verdachte te worden aangemerkt, strafrechtelijk te worden vervolgd, in voorlopige hechtenis te worden genomen en tot een vrijheidsstraf te worden veroordeeld, in vergelijking tot andere jeugdigen in soortgelijke zaken en omstandigheden. Dergelijke ongelijkheden zijn ook gevonden voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en jeugdigen met een lage sociaaleconomische status. Daarnaast roept ook de behandeling van jongens ten opzichte van meisjes in het jeugdstrafrecht vragen op in het licht van het gelijkheidsbeginsel. In deze interactieve workshop staan de volgende vragen centraal:

  1. Wat is de betekenis van het gelijkheidsbeginsel in het jeugdstrafrecht en wat zijn de implicaties van dit beginsel voor de praktijk?
  2. Hoe kunnen de bestaande ongelijkheden in besluitvorming in de jeugdstrafrechtsketen worden verklaard?
  3. Hoe kan een eerlijker en gelijker jeugdstrafrecht worden gerealiseerd en welke rol kunnen (jeugd)officieren van justitie en (jeugd)rechters en raadsheren hierin spelen?

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00