Handhaving in het bestuursrecht voor strafrechtspecialisten – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Fraude / Milieu / Handhaving in het bestuursrecht voor strafrechtspecialisten

Handhaving in het bestuursrecht voor strafrechtspecialisten

Verkrijg meer inzicht in de wijze waarop binnen het bestuursrecht de handhaving feitelijk en juridisch is georganiseerd

Wat mag een bestuursorgaan doen om uitkeringsfraude op te sporen? Wanneer en welke boetes mogen op grond van het bestuursrecht worden opgelegd? En hoe om te gaan met informatie-uitwisseling tussen bestuursorganen en de strafrechtelijke keten? Heeft u vaak vanuit het strafrecht te maken zaken op het snijvlak van strafrecht en bestuursrecht? Vergroot uw kennis van en inzicht in de (on)mogelijkheden en verschillende werkwijzen van bestuursorganen en toezichthouders.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u kennis van de wijze waarop diverse toezichthouders hun toezicht vormgeven en de juridische kant van bestuursrechtelijke handhaving. Ook zal uw kennis vergroot worden op het gebied van samenwerking van justitie met bestuursorganen bij het nemen van vervolgingsbeslissingen, de rechtmatigheid van een toezichttraject en de bruikbaarheid van verkregen bewijsmateriaal. Aldus wordt u tevens bekend gemaakt met een sterke mate van ketenbewust denken.

Tevens heeft u na afloop van de cursus kennis van de wijze waarop in het bestuursrecht en door de bestuursrechter invulling wordt gegeven aan een aantal ook in het strafrecht van belang zijnde onderwerpen en leerstukken en kent u de belangrijkste uitspraken op dit gebied. Het accent ligt op de wijze waarop in het bestuursrecht omgegaan wordt met dergelijke onderwerpen.

Doelgroep

(Ervaren) officieren van justitie, advocaten-generaal, raadsheren en rechters, waaronder ook R-C’s, (ervaren) parketsecretarissen en juridisch medewerkers. Bij alle deelnemers wordt uitgegaan van minimaal twee jaar ervaring op het gebied van fraude, economie en/of milieuzaken.

Inhoud

De cursus bestaat uit vier blokken:

 1. Awb algemeen (dag 1)
 2. Handhaving in het financieel/economische domein (dag 1)
 3. Handhaving in het milieu domein (dag 2)
 4. Handhaving in de ondermijning en openbare orde domein (dag 2)

In de deze vier blokken komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Intro Awb en 4de tranche;
 • diverse herstelsancties waaronder last onder dwangsom en last onder bestuursdwang, maatregel en intrekken vergunning;
 • bestraffende sancties als boete;
 • openbaarmaking van sancties en bewindvoering;
 • onderzoeksbevoegdheden bestuursorganen;
 • de feitelijke praktijk van toezicht vanuit de invalshoek van verschillende toezichthouders;
 • uitwisseling van informatie;
 • diverse strafrechtelijk relevante onderwerpen in het bestuursrecht, zoals opzet en verwijtbaarheid, pleitbaar standpunt, dwaling, deelnemingsvormen, toerekening, una via en formele rechtskracht;
 • invloed strafrecht op positie bestuursrechter, toetsingskader bestuursrecht versus strafrecht, motivering in het bestuursrecht, onrechtmatige bewijsgaring, gedogen en tekortschietend toezicht.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen: twee losse dagen met veertien dagen ertussen. Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met discussie en een veelheid aan praktijkvoorbeelden.

Voorkennis

Bij alle deelnemers wordt uitgegaan van ervaring met fraude-, economische of milieustrafzaken en de toepassing van de Wet economische delicten en andere bijzondere wetgeving van minimaal twee jaar.

Bijzonderheden

Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.