Commune fraude – SSR
Cursussen / Strafrecht / Fraude / Commune fraude

Commune fraude

Wetssystematiek, concrete casuïstiek en recente jurisprudentie op het gebied van commune strafrecht

Fraude is zeer actueel en betreft een omvangrijk maatschappelijk en economisch probleem. Bij de opsporing, vervolging en berechting van fraude speelt van oudsher het commune strafrecht een grote rol. Vele fraudedelicten laten zich nog altijd (mede) vangen door de commune delicten oplichting, valsheid in geschrifte en verduistering. Daarvoor is kennis van de wetssystematiek van belang. Deze cursus biedt op interactieve wijze inzicht in de vervolgingsmogelijkheden en de wijze waarop de commune strafrechter dergelijke zaken beoordeelt. De nadruk ligt op de wetssystematiek, concrete casuïstiek en recente jurisprudentie.

Doel

Het vergroten van het inzicht in de structuur van de toepasselijke strafbepalingen en hun werking.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor zowel OM als ZM, dus rechters, officieren van justitie, stafjuristen en secretarissen met ervaring en/of belangstelling voor fraude.

Inhoud

In deze cursus wordt een actueel kader geschetst en uitgelegd wat onder commune fraude wordt verstaan. Daarbij ligt de nadruk op strafbaarheid van zogenaamde horizontale fraude. U krijgt een overzicht van de centraal staande strafbepalingen ter zake van oplichting, valsheid in geschrift en verduistering, hun reikwijdte en de actuele strafrechtelijke jurisprudentie. Ook wordt ingegaan op de vraag wat de fraudeur beweegt en worden tips gegeven voor het gesprek met de verdachte ter zitting. Daarbij komt ook de straftoemeting in fraudezaken aan het bod, alsmede de opsporing en vervolging van dergelijke delicten. De materie zal vervolgens op interactieve wijze worden geïllustreerd aan de hand van discussie op basis van een variëteit aan casussen en actuele (ook lagere) rechtspraak.

De cursus bestaat uit een dag van twee aaneengesloten dagdelen. In de cursus worden inleidingen afgewisseld met casuïstiek.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige ervaring hebben met fraudezaken of economische strafzaken.

Bijzonderheden

Mocht je (tevens) geïnteresseerd zijn in specifieke economische fraudedelicten die strafbaar zijn gesteld op grond van de Wet Economische Delicten en waarvoor de Economische Strafkamer exclusief bevoegd is, raden wij u aan de SSR-cursus ‘Materieel en formeel bijzonder strafrecht’ (ook) te volgen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 110,00 voor leden OM: € 200,00