Corona-maatregelen FAQ cursisten – SSR

1. Is het juist dat SSR de coronamaatregelen heeft verlengd tot en met 31 december 2020 en daardoor alle fysieke uitvoeringen van leeractiviteiten niet doorgaan?

Dat klopt. SSR blijft tot 1 januari 2021 inzetten op het zoveel mogelijk beschikbaar maken van ‘onderwijs op afstand’, waarbij de prioriteit ligt bij de initiële opleidingen en de permanente educatie.

Dit betekent dat het overgrote deel van onze fysieke klassikale bijeenkomsten niet plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn enkele essentiële onderdelen van de initiële opleidingen. Inmiddels komen met de verruiming van de landelijke maatregelen, nu ook andere trainingen mogelijk in aanmerking om op locatie doorgang te vinden. Dit zijn enkele trajecten van ons programma voor leidinggevenden en bestuurders, trainingen voor persoonlijke ontwikkeling en enkele onderdelen uit het aanbod permanente educatie.

Een belangrijke reden voor het blijven inzetten op onderwijs op afstand dus online leren, is dat de huidige cursuslocaties niet voldoen als de anderhalve meter-regel in acht moet worden genomen in relatie tot het ingeschreven aantal cursisten. Onze klaslokalen, waar normaal 24 tot 30 personen in kunnen, bieden met de anderhalve meter-regel voor maximaal 9 cursisten een veilige plek.

De externe locaties die SSR kiest om beperkt contactonderwijs (dus kleine groepen) te kunnen aanbieden, moeten coronaproof te zijn ofwel geschikt en ingericht zijn volgens de richtlijnen van het RIVM. Bovendien moeten de deelnemers akkoord zijn met een fysieke bijeenkomst.

We blijven kijken naar wat er volgens de richtlijnen van het RIVM mogelijk is en houden daarbij rekening met mogelijke verruiming van de adviezen. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

2. Waarom zijn er uitzonderingen en welke fysieke bijeenkomsten gaan wel door?

Een uitzondering op de maatregel dat fysieke bijeenkomsten tot einde van het jaar niet plaatsvinden, zijn vormen van de (zittings)vaardigheidstrainingen die deel uitmaken van de diverse initiële opleidingen tot rechter, (assistent) officier van justitie, en juridisch medewerker. Omdat het niet mogelijk is deze vaardigheden op afstand te oefenen, vinden deze trainingen op kleinere schaal doorgang. Daarbij splitsen wij de groepen om aan de RIVM-richtlijnen te kunnen voldoen. SSR maakt deze uitzondering omdat deze trainingen essentieel zijn voor het uitvoeren van het ambt en om te voorkomen dat de initiële opleidingen vertraging ondervinden.

Vanaf 1 september worden ook enkele leiderschapstrajecten in fysieke vorm hervat. Hiertoe is besloten om bestuurders en leidinggevenden ondersteuning, inspiratie en content te kunnen bieden in deze uitzonderlijke tijd. Deze trajecten zullen worden georganiseerd op geschikte, veilige externe locaties en indien noodzakelijk zullen de groepen op maat worden gesplitst.

Verder betreft het trainingen die of niet geschikt zijn voor digitalisering of waar het onderwijskundig noodzakelijk is elkaar te treffen. Dit zijn cursussen uit het aanbod persoonlijke ontwikkeling en enkele onderdelen uit ons aanbod permanente educatie.

3. Wat verstaat SSR onder onderwijs op afstand?

Onder ‘Onderwijs op afstand’ verstaan we bij SSR een digitale manier om te leren en kennis te delen. Dat kan op verschillende manieren. Via webcolleges, video’s of e-learning modules die je in staat stellen via zelfstudie kennis op te doen. Daarbij maken we altijd gebruik van ons online leerplatform of leeromgeving MIJN SSR. Verder proberen we, waar mogelijk, om een klassikale uitvoering van een cursus (fysiek contactonderwijs) te vertalen naar online contact onderwijs. Dat doen we via Skype for Business of via een Virtual Classroom waarvan SSR er twee heeft aangeschaft. Je neemt dan als cursist plaats in een virtuele klas waar online contact mogelijk is met de docent en de medecursisten. Een Virtual Classroom vervangt echter niet een normale fysieke uitvoering. Het vraagt namelijk een andere inspanning van de docent en cursist.

4. Hoe weet ik of mijn cursus via een digitale manier doorgang vindt?

Tot einde van het jaar zijn er bij SSR nog ruim 900 cursusuitvoeringen gepland. Sinds de invoering van de coronamaatregelen ligt bij SSR de focus op onderwijs op afstand waarbij de initiële opleidingen en de permanente educatie prioriteit hebben. Deze vertaling naar online verantwoorde varianten is geen eenvoudige klus. Dit kost tijd en een gezamenlijke inspanning van onze cursusmanagers en onze docenten.

Momenteel bekijken we per leeractiviteit of deze digitaal kan worden gemaakt, welke digitale vorm geschikt is en of dezelfde dag van de uitvoering kan worden gehandhaafd. Per inschrijving ontvang je als cursist bericht of de leeractiviteit digitaal doorgaat, op welke dag dit is en wat er van je wordt verwacht. Ook bij annulering of verplaatsing, ontvang je bericht. Momenteel ligt de prioriteit bij het digitaliseren van leeractiviteiten die horen bij de initiële opleidingen (RIO, OIO, trainees en assistent-officieren) en bij de kenniscursussen van het PE (permanente educatie) aanbod.

5. Mijn cursus gaat niet door. Waarom heb ik hier geen bericht over ontvangen?

Uiteraard willen wij je zo snel mogelijk informeren over de voortgang van de leeractiviteit waar je je voor ingeschreven hebt. Wij streven naar drie weken vóór de geplande datum maar helaas is dit niet altijd haalbaar. Als je een week vóór de geplande datum nog geen bericht hebt ontvangen, kun je contact opnemen met de Servicedesk. De Servicedesk is bereikbaar via telefoonnummer 088-3613212 en ssrservicedesk@ssr.nl.

6. Waarom zie ik op www.ssr.nl nog steeds fysieke uitvoeringen (locaties) vermeld?

Het duurt even voordat alle ruim 900 uitvoeringen die gepland staan tot einde van dit jaar, bekeken zijn en bepaald is of, en hoe een uitvoering (digitaal) online doorgang kan vinden. Uitvoeringen moeten tenslotte in de planning van de nieuwe SSR Virtual Classroom passen, als men gebruik wil maken van onderwijs op afstand via ‘live’ online contact en niet kiest voor Skype for Business. Bovendien is het is niet altijd direct duidelijk en kost het tijd te bekijken of de uitvoering mogelijk geschikt is voor een andere online variant. Daarom kunnen we soms pas laat duidelijkheid geven en staan cursussen soms nog ten onrechte vermeld met een fysieke locatie. Dat is vervelend en we vragen daarvoor uw begrip. Schrijf je wel gewoon in. Bij belangstelling zoeken we manieren om de cursus doorgang te laten vinden.

7. Wanneer worden mijn cursussen opnieuw ingepland? Ik word ingepland op zittingen en moet dus rekening houden met een (zittings)rooster.

We proberen zoveel mogelijk leeractiviteiten door te laten gaan op de geplande datum. Helaas zijn sommige cursussen er niet geschikt voor om naar een digitale versie te worden vertaald. Als hier sprake van is, wordt de uitvoering geannuleerd of verschoven naar een ander moment. Per inschrijving krijg je bericht over de voortgang. Wanneer de leeractiviteit wordt verplaatst, informeren we je zo snel mogelijk over de nieuwe datum.
Andersom begrijpen we natuurlijk ook dat joúw werksituatie veranderd is en dat je in een situatie kunt komen waarin een veranderd zittingsrooster jouw deelname aan een cursus niet meer toelaat. We zullen hier in deze periode uiteraard rekening mee houden.

Neem contact op met de Servicedesk wanneer de nieuwe datum je niet schikt.
De Servicedesk is bereikbaar via telefoonnummer 088-3613212 en ssrservicedesk@ssr.nl.

8. Sommige cursussen hangen met elkaar samen. Wat gebeurt er als één van die cursussen verplaatst wordt?

Sommige cursussen horen bij elkaar bijvoorbeeld als deze deel uitmaken van een leerlijn. Dan worden deze in volgtijdelijkheid aangeboden. Door de uitzonderlijke situatie waarin we met elkaar verkeren, worden deze nu als een cluster aangepakt en kijken we naar wat absoluut noodzakelijk is. Dit kan betekenen dat sommige clustercursussen uit elkaar gehaald worden. SSR bespreekt dit vooraf met de docent. We betreuren ook een dergelijke situatie maar we hopen zoveel mogelijk te blijven voldoen aan onze taak om zorg te dragen voor de belangrijkste opleidingsvraag van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

9. Wat is de status van mijn cursus?

Momenteel bekijken we per leeractiviteit of deze digitaal kan plaatsvinden, hoe deze doorgaat (in welke vorm) en of dezelfde geplande dag kan worden gehandhaafd. Per inschrijving ontvang je bericht of de leeractiviteit digitaal doorgaat, op welke dag dit is en wat er van je wordt verwacht. Ook bij annulering of verplaatsing, ontvang je bericht. Momenteel ligt de prioriteit bij het digitaliseren van leeractiviteiten die horen bij de initiële opleidingen (RIO, OIO, trainees en assistent-officieren) en bij de kenniscursussen van het PE (permanente educatie) -aanbod. Heb je vragen over de voortgang van jouw cursus? Neem dat contact op met de Servicedesk. De Servicedesk is bereikbaar via telefoonnummer 088-3613212 en ssrservicedesk@ssr.nl.

10. Hoe ziet een online uitvoering van een cursus eruit?

Een online uitvoering van een cursus kan verschillen. Er zijn tenslotte verschillende manieren om online te leren en kennis te delen. De wijze waarop een leeractiviteit digitaal wordt ingericht, is daarom mede afhankelijk van het onderwerp en het leerdoel. Voor een zogenaamde kenniscursus kunnen bijvoorbeeld andere onderwijsvormen worden ingezet dan voor een cursus waarbij het trainen van bepaalde vaardigheden centraal staat. Dan heeft fysiek klassikaal contactonderwijs de voorkeur.

De varianten bestaan uit webcolleges, video’s of zelfstudies via e-learning modules. Je kiest dan zelf waar, wanneer en hoe lang je online wilt leren. Leren en kennis delen is dan echt tijd en plaats onafhankelijk als je maar de beschikking hebt over een pc en internet.

Er zijn ook online uitvoeringen waar het online ‘live’ contact of interactie met de docent centraal staat. Bijvoorbeeld als het voor een leeractiviteit essentieel is dat er een interactief deel plaats vindt. Daarbij kunnen we nu bij SSR gebruik maken van een ‘Virtual Classroom’ die SSR in twee klaslokalen aan de Uniceflaan heeft ingericht. De docent staat in contact met alle cursisten die hij op tientallen schermen aan de wand voor zich ziet. Docent(en) en medecursist(en) zijn dus ‘live’ online aanwezig. Het lijkt enigszins op het platform ZOOM waar we binnen de rechterlijke organisatie geen gebruik van mogen maken. ‘Live’ online contact is ook te realiseren via Skype for Business. SSR maakt geen gebruik van ZOOM en Microsoft Teams vanwege beveiligingsaspecten die gelden voor de rechterlijke organisatie.

Tijdens deze interactieve onderdelen kunnen, bijvoorbeeld, gemaakte opdrachten worden besproken. Er vindt discussie plaats aan de hand van stellingen, er wordt ruimte geboden voor het stellen van vragen, er zijn break-out momenten met medecursisten enzovoorts. Deze online vorm van contact is echter anders dan een fysieke uitvoering. Het kost meer inspanning en energie. Een fysieke uitvoering van een leeractiviteit die over het algemeen uit twee dagdelen beslaat, is daarom vaak niet een-op-een te vertalen in een online uitvoering. Bij een online uitvoering via de VC bestaat over het algemeen uit een dagdeel.

Op de cursuspagina in MIJN SSR, zie je het programma. Hierin staat opgenomen op welke momenten je aanwezig moet zijn voor het interactieve deel. Deze informatie ontvang je ook bij de uitnodiging tot deelname.

11. Kan ik een online cursus volgen op een ander moment dan op de geplande dag of het geplande tijdstip?

Als er sprake is van een online uitvoering van de training met één of meer interactieve onderdelen waar je ‘live’ bij aanwezig moet zijn, is deelname op een ander tijdstip of andere dag niet mogelijk. Via de ‘Virtual Classroom’ sta je namelijk op een gepland moment in direct contact met de docent(en) en medecursist(en). Tijdens een interactief onderdeel worden, bijvoorbeeld, gemaakte opdrachten besproken en vragen gesteld.
Voor deze cursussen is het dus niet mogelijk om deze op een andere dag of tijdstip te volgen.

Het uitgangspunt is dat de leeractiviteit, in online contactvorm, op de geplande dag plaatsvindt. In de regel is er sprake van een voorbereidende opdracht in de vorm van zelfstudie. Die voorbereiding kun je natuurlijk wel doen op een voor jou passend moment.

Mocht het echter zo zijn dat je onverhoopt op de dag van de online contactuitvoering niet mee kunt doen (dus als er sprake is van een acute situatie op de cursusdag zelf) dan verzoeken wij je om contact op te nemen met de cursusmanager of teamassistent. De contactgegevens zijn vermeld op de cursuspagina in MIJN SSR.

12. Welke online vormen van het SSR aanbod kan ik volgen en zijn er nu beschikbaar?

Er zijn verschillende online vormen van ons aanbod:

• E-learning module – ‘Een digitale zelfstudietraining die kosteloos en tijd- en plaats onafhankelijk te volgen is’. Hiermee kun je dus zelf mee aan de slag. Zoek deze op via www.ssr.nl en ga er mee aan de slag in je eigen tempo.
Te vinden via filter ‘e-learning’

• Webcollege – ‘Korte en informatieve video’s om snel kennis te verdiepen of op te frissen.’ Vrij beschikbaar en te vinden via het filter ‘Video/webcollege’

• Online uitvoering of online contactonderwijs van een PE cursus – dit is voor een groot deel (door corona)-nieuw aanbod en verschijnt op onze website bij de reguliere PE cursussen die normaliter via fysiek contactonderwijs gegeven worden. Deze uitvoeringen worden nu online gegeven m.b.v. de virtual classroom of een skype- vergadering. Voor deze uitvoering moet je je aanmelden via de opleidingscoördinator in je gerecht of parket. Te vinden via filter ‘online’ bij locatie.

Elke week wordt op ZoOM en Intro Landelijk een overzicht geplaatst van alle PE (permanente educatie) leeractiviteiten die inmiddels gedigitaliseerd zijn. Inschrijving via jouw opleidingscoördinator is dus noodzakelijk om te kunnen deelnemen.

13. Kan ik met mijn privémailadres online modules, webcolleges of PE uitvoeringen volgen?

De inschrijving of aanmelding voor een manier om onderwijs op afstand te volgen is gekoppeld aan jouw MIJN SSR-account. Dit account is altijd gekoppeld aan een Rechtspraak of OM-werkmailadres. Medewerkers van de rechterlijke organisatie kunnen cursist zijn bij SSR. Met jouw MIJN SSR account log je in op de pagina van de cursus waarvoor je bent aangemeld. Of je volgt ons gratis online aanbod waarvoor geen inschrijving of aanmelding nodig is zoals de E-learning modules en webcolleges die je op MIJN SSR vindt. Dit kan zowel via jouw werklaptop als op een privé laptop/pc.

Sommige ‘live’ onderdelen vinden plaats via Skype for Business. Daarvoor kun je je werklaptop en privé pc gebruiken. Dat geldt helaas nog niet voor alle medewerkers bij het OM. Zij moeten skypen via hun privé pc.

Deelname aan de Virtual Classroom verloopt echter anders. Daarvoor moet je als medewerker bij het Openbaar Ministerie een apart account aanmaken op je privé laptop. Dat komt omdat De Virtual Classroom weliswaar in een veilige omgeving werkt maar gekoppeld is aan browsers zoals Google Chrome, Safari of Edge. Het is daarom noodzakelijk dat je deze browsers op een privé laptop of –desktop (met webcam) installeert. Sinds kort werkt de Rechtspraak niet meer met Internet Explorer zodat het bijwonen van de Virtual Classroom nu ook via de werklaptop kan.

14. Welke regels gelden er ten aanzien van de voorbereiding van cursussen?

Het bestuderen van opgegeven lesstof en het maken van eventuele voorbereidingsopdrachten is van groot belang. Voorbereidingsopdrachten zijn te vinden in MIJN SSR. Voor sommige cursussen zijn ook nog andere vormen van voorbereiding nodig, zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een zitting. In de meeste gerechten gingen deze zittingen niet door maar die worden nu langzaam weer opgestart. Waar dit wordt vermeld, of als er sprake is van andere opdrachten die nu minder goed uitvoerbaar zijn in verband met beperkte mogelijkheden in de praktijk, verzoeken wij je om, in overleg met je opleidingscoördinator, leidinggevende of praktijkopleider, te bezien wat wel tot de mogelijkheden behoort. Wellicht is het mogelijk om, bijvoorbeeld, een zitting bij te wonen via een Skype-verbinding.

15. Kan ik alvast readers/huiswerk ontvangen om me voor te bereiden?

Voor de meeste cursussen is dit niet mogelijk. In het algemeen geldt dat de cursuspagina opengezet wordt zodra de cursus inhoudelijk af is. Normaal gesproken is dat drie á vier weken vóór de cursusdag. Een enkele keer komt het voor dat de cursus eerder af is. Deze worden eerder online gezet en dan kun je wel bij de inhoud en het voorbereidend materiaal.

16. Hoe zit het met de PE-punten en op basis waarvan mag ik die wel of niet meerekenen?

PE-punten blijven gehandhaafd bij gedigitaliseerde cursussen. De punten die er voor staan, kun je dus meerekenen. Daarvoor heb je wel een bewijs van deelname nodig om aan te tonen dat je de digitale versie gevolgd hebt.

17. Hoe krijg ik een bewijs van deelname?

Een bewijs van deelname krijg je, als je na afloop van de digitale uitvoering de evaluatie invult, per mail toegezonden. Deze evaluatie is voor SSR van belang. Zo kunnen wij de kwaliteit van de cursus in deze nieuwe vorm monitoren en indien nodig bijsturen.

18. Hoe kan ik laten weten hoe ik een online variant van mijn cursus heb ervaren?

Zoals in vraag 17 beantwoord, hebben we een speciaal evaluatie formulier opgezet met hulp van een promovendus die tijdelijk vanuit de Universiteit van Amsterdam bij ons werkt om de kwaliteit van de online uitvoeringen te monitoren.

19. Hoe weet ik voor welke cursussen ik ingeschreven of aangemeld ben?

Zodra je inlogt op MIJN SSR, zie je ‘Mijn cursusinschrijvingen’ staan. Hier staan alle (toekomstige) cursussen waarvoor je staat ingeschreven.

20. Waar kan ik mijn leerhistorie (inschrijvingen) zien op MIJN SSR?

Zodra je inlogt op MIJN SSR, zie je ‘Toon alles (inclusief geschiedenis)’ staan. Wanneer je hier op klikt, zie je alle cursussen waar je ooit voor ingeschreven stond.