Algemene leveringsvoorwaarden – SSR

Afdeling 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1. Definities

1.1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a. Content: werken, geschriften, informatie of ander materiaal, in welke vorm dan ook door SSR uitgegeven of ter beschikking gesteld.
 • b. Contractspartij: degene die met SSR een overeenkomst heeft gesloten.
 • c. Deelnemer: een natuurlijk persoon die aan een opleiding deelneemt.
 • d. Dienst(en): werkzaamheden die SSR in opdracht en/of ten behoeve van contractspartij verricht, zoals onder meer het verzorgen van opleidingen, cursussen, trainingen, het organiseren van evenementen, het geven van onderwijskundige en opleidingskundige adviezen.
 • e. Elektronisch product: een onderling samenhangende hoeveelheid content in digitale of elektronische vorm, inclusief eventueel daarbij behorende updates.
 • f. Gelicentieerde gebruiker: een natuurlijke persoon, werkzaam in de organisatie van contractspartij, die blijkens de overeenkomst of blijkens deze algemene voorwaarden het recht heeft een elektronisch product te gebruiken.
 • g. Online terbeschikkingstelling: het door SSR aan contractspartij bieden van toegang tot content via een elektronisch communicatienetwerk.
 • h. Opleiding: alle door of vanwege of onder licentie van SSR verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s van een of meerdere dagdelen, trainingen hieronder begrepen, waarbij een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten lesperiode van minimaal twee en maximaal vier uur, een korte pauze inbegrepen.
 • i. Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen SSR en contractspartij, waarbij SSR zich verplicht aan contractspartij een of meer producten te leveren al dan niet tegen betaling door contractspartij van een vergoeding.
 • j. Product: een elektronisch product, een dienst, content of enige zaak, alsmede combinaties daarvan, die door SSR aan contractspartij wordt geleverd. Indien een product bestaat uit een combinatie dan zijn op dat product de desbetreffende bepalingen uit deze algemene voorwaarden naast elkaar van toepassing.
 • k. SSR: het Studiecentrum Rechtspleging handelend namens de Staat der Nederlanden en vertegenwoordigd door het College van Bestuur van SSR.
 • l. Verzending: het door SSR aan contractspartij toezenden van een product in fysieke vorm (al of niet op elektronische gegevensdrager) of via een elektronisch communicatienetwerk.

1.1.2 Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per telefax of per e-mail.

1.1.3 De bepalingen van deze afdeling 1 zijn naast de bepalingen van de bijzondere afdelingen (2 tot en met 4) van toepassing, waarbij de bepalingen van de bijzondere afdelingen prevaleren indien en voor zover (mede) van toepassing.

Artikel 1.2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SSR en op elke overeenkomst tot levering van een product. Algemene voorwaarden van contractspartij maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 1.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van SSR veertien dagen na dagtekening van de offerte of aanbieding geldig. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij SSR en de aanvaarding daarvan door SSR. Contractspartij aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

Artikel 1.4 Facturering en betaling

1.4.1 SSR factureert een product of dienst na levering.

1.4.2 Betaling door contractspartij dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door SSR aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4.3 De betalingstermijn als bedoeld in artikel 1.4.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is contractspartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is SSR gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.

1.4.4 In geval van niet of niet-tijdige betaling door contractspartij dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op contractspartij rustende verplichting is SSR gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van SSR om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van contractspartij te vorderen.

Artikel 1.5 Klachten

Tenzij anders is overeengekomen, dient contractspartij klachten over een product binnen tien werkdagen na levering van het product schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan SSR mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens SSR ter zake van gebreken in geleverd product.

Artikel 1.6 Intellectuele eigendomsrechten

1.6.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten, ter zake van een door SSR aan contractspartij geleverd product komen uitsluitend toe aan SSR of aan licentiegevers van SSR.

1.6.2 Het is contractspartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SSR enige door SSR aan contractspartij geleverde content en/of product en/of resultaat van door SSR geleverde diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enige al of niet in digitale vorm.

1.6.3 Indien contractspartij merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 1.6.1 bedoelde rechten, is contractspartij verplicht dit terstond schriftelijk aan SSR te melden. Indien SSR naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal contractspartij daaraan alle door SSR gevraagde medewerking verlenen.

1.6.4 Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de overeenkomst.

Artikel 1.7 Aansprakelijkheid van SSR en vrijwaring

1.7.1 Hoewel SSR met betrekking tot de door SSR geleverde producten de uiterste zorg nastreeft, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. SSR, individuele medewerkers van SSR, auteurs, redacteuren en andere makers van de producten en personen die de diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. SSR aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel

1.7 blijkt.

1.7.2 De totale aansprakelijkheid van SSR wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de overeenkomst exclusief omzetbelasting. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

 • a. de redelijke kosten die contractspartij heeft gemaakt om de prestatie van SSR aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan SSR toegerekend kunnen worden;
 • b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
 • c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover contractspartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.|

1.7.3 SSR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 1.7.2.

1.7.4 Contractspartij kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door SSR in de nakoming van de overeenkomst slechts inroepen, nadat contractspartij SSR deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en SSR ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde SSR in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

1.7.5 Contractspartij vrijwaart SSR voor alle aanspraken van derden ter zake van door SSR geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van SSR en contractspartij bovendien aantoont dat
hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 1.8 Persoonsgegevens

1.8.1 Contractspartij is ermee bekend dat (persoons)gegevens van contractspartij en tot zijn organisatie behorende personen door SSR kunnen worden geregistreerd ten behoeve van de cursusadministratie, facturering en nakoming van de overeenkomst door SSR. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of het onder de aandacht brengen van relevante producten van SSR of met SSR samenwerkende organisaties en personen. Door het ondertekenen van de overeenkomst geeft de contractspartij SSR toestemming de gegevens hiervoor te gebruiken.

1.8.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is contractspartij verplicht betrokkenen van wie persoonsgegevens door SSR in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst worden geregistreerd, daarover, alsmede over de doelen van deze registratie te informeren.

Artikel 1.9 Beëindiging van de overeenkomst

1.9.1 SSR heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

 • contractspartij ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 • contractspartij een product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dat product heeft geschonden;
 • aan contractspartij (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard, contractspartij een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of contractspartij onder curatele of bewind wordt gesteld;

1.9.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door contractspartij aan SSR verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

1.9.3 SSR is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens contractspartij nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van SSR op volledige schadevergoeding wegens schending door contractspartij van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd SSR overigens ter zake toekomende rechten.

1.9.4 Beëindiging van een overeenkomst betreffende een elektronisch product omvat tevens de onmiddellijke beëindiging van de gebruiksrechten daarvoor.

1.9.5 In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van een overeenkomst met betrekking tot een elektronisch product dient contractspartij alle in zijn bezit zijnde exemplaren van het elektronisch product binnen tien werkdagen na beëindiging of ontbinding aan SSR ter hand te stellen en alle verveelvoudigingen van het elektronisch product in computersystemen van
contractspartij daaruit definitief te verwijderen.

Artikel 1.10 Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht/Midden- Nederland.<

Afdeling 2. Elektronische producten

Artikel 2.1 Gebruiksrecht Elektronisch Product

2.1.1 SSR verleent aan contractspartij een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het elektronisch product. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het contractspartij niet toegestaan het elektronisch product of de daarin begrepen content op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.

2.1.2 Het gebruiksrecht voor een elektronisch product omvat uitsluitend de navolgende handelingen:

 • indien het elektronisch product door verzending werd geleverd: het downloaden van het elektronisch product in een computer (server) van contractspartij teneinde het beschikbaar te maken voor gebruik door gelicentieerde gebruikers;
 • het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het elektronisch product conform de daarbij behorende gebruiksaanwijzing, specificaties en instructies van SSR;
 • het opslaan of printen van niet-substantiële gedeelten van content uit het elektronisch product;
 • het overnemen bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) van content uit het elektronisch product in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van contractspartij worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

2.1.3 Het gebruiksrecht van contractspartij voor het elektronisch product mag slechts worden uitgeoefend door gelicentieerde gebruikers. Als gelicentieerde gebruikers worden uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in de organisatie van contractspartij en ten aanzien van wie in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van het elektronisch product. Indien in de overeenkomst niet is bepaald wie de gelicentieerde gebruikers zijn, mag het elektronisch product slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon en slechts op één computer. Indien en zodra het elektronisch product is gebruikt door meer of andere personen of op andere apparatuur dan hierboven bedoeld, is contractspartij gehouden de vergoeding te betalen die door SSR gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van SSR tot ontbinding van de overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door contractspartij van de voor het elektronisch product geldende vergoeding.

2.1.4 De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van contractspartij, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van het elektronisch product of enig gedeelte daarvan door contractspartij of een derde. Het is contractspartij niet toegestaan het elektronisch product af te geven aan of beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij SSR daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 2.2 Service voor elektronische producten

2.2.1 Indien het elektronisch product door online terbeschikkingstelling wordt geleverd, zal SSR zich er voor inspannen dat contractspartij gedurende vierentwintig uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het product. Indien het elektronisch product niet functioneert conform de door SSR verstrekte specificaties, kan contractspartij zich gedurende kantoortijden telefonisch of per e-mail (naar gelang het product) wenden tot de Servicedesk van SSR. SSR zal zich inspannen de vragen van contractspartij ter zake te beantwoorden. Buiten het bovenstaande en het bepaalde in artikel 1.11 heeft contractspartij geen recht op enige service, ondersteuning of herstel van gebreken met betrekking tot het elektronisch product, tenzij daarover in de overeenkomst andere afspraken zijn gemaakt.

2.2.2 Contractspartij zal aan SSR en door SSR daartoe aangewezen derden te allen tijde toegang verlenen tot de ruimten waar zich het elektronisch product bevindt en waar dit wordt gebruikt, teneinde te kunnen vaststellen of het gebruik plaatsvindt
binnen de kaders van het daarvoor geldende gebruiksrecht en ook overigens de juiste naleving door contractspartij van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te kunnen controleren.

Artikel 2.3 Beveiligingsmaatregelen netwerk van contractspartij

2.3.1 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is contractspartij verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. SSR is ter zake nimmer aansprakelijk en contractspartij vrijwaart SSR volledig voor alle claims ter zake, ook indien contractspartij het beveiligings- en beschermingsniveau op aanwijzing van SSR heeft aangepast.

Afdeling 3. Diensten

Artikel 3.1 Uitvoering

3.1.1 SSR zal zich inspannen de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met contractspartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

3.1.2 Indien is overeengekomen dat de diensten in fasen zullen worden verleend, is SSR gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat contractspartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.1.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal SSR steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 3.2 Wijziging en meerwerk

Indien SSR op verzoek of met voorafgaande instemming van contractspartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door contractspartij aan SSR worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van SSR. SSR is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld op 21 september 2012.