Annuleringsregeling – SSR

Waarom een annuleringsregeling?

De middelen die de Rechtspraak en het OM voor opleiding beschikbaar stellen zijn beperkt. Annulering leidt tot minder efficiency, hogere kosten en heeft bovendien invloed op het behalen van leerresultaten van andere deelnemers. Door annuleringskosten in rekening te brengen beogen de Raad voor de rechtspraak, het College van Procureurs-generaal en SSR annuleringen zoveel mogelijk te beperken.

Toepassingsgebied

Deze annuleringsregeling is van toepassing op iedere inschrijving op een leeractiviteit van SSR, tenzij bij de informatie over de leeractiviteit of in een desbetreffende overeenkomst expliciet anders wordt aangegeven.

Algemeen

Een deelnemer kan een inschrijving op een leeractiviteit van SSR kosteloos annuleren tot vier weken voor de datum waarop de eerste leeractiviteit plaatsvindt. Is de deelnemer werkzaam bij een gerecht of parket, dan dient annulering te gebeuren door de desbetreffende opleidingscoördinator. De opleidingscoördinator kan bij de annulering in plaats van de verhinderde deelnemer een vervanger voor de leeractiviteit opgeven. Deze vervanger dient te behoren tot de doelgroep waarop de leeractiviteit is gericht.

Als de deelnemer geen prijs stelt op de geboden mogelijkheid tot overnachting, dan kan deze tot vier weken voor de overnachtingsdatum kosteloos worden geannuleerd. Annulering is alleen per mail (SSRservicedesk@ssr.nl) mogelijk.

Permanente educatie

Bij annulering van een inschrijving of overnachting binnen vier weken voor de datum waarop de eerste leeractiviteit plaatsvindt, resp. de overnachtingsdatum, dan wel indien de ingeschreven deelnemer niet op de leeractiviteit verschijnt, brengt SSR de volgende kosten (1) in rekening:

  • bij een deelnemer uit een OM-onderdeel brengt SSR €200 per leeractiviteit, resp. €100 per overnachting in rekening bij het OM-onderdeel;
  • bij alle andere deelnemers brengt SSR de volledige prijs van de leeractiviteit, resp. €100 per overnachting in rekening. Bij een deelnemer uit een gerecht of landelijke organisatie van de Rechtspraak worden deze kosten in rekening gebracht bij het gerecht, resp. de landelijke organisatie.

Er worden geen kosten in rekening gebracht als in plaats van de verhinderde deelnemer een vervanger wordt opgegeven. Deze vervanger dient te behoren tot de doelgroep waarop de leeractiviteit is gericht.

Als een ingeschreven deelnemer, die werkzaam is bij de Rechtspraak, niet op de leeractiviteit verschijnt, dan brengt SSR de desbetreffende opleidingscoördinator en de functionele autoriteit van de afwezigheid op de hoogte.

Als een ingeschreven deelnemer, die werkzaam is bij het OM, niet op de leeractiviteit verschijnt dan brengt SSR de functionele autoriteit en het Parket-Generaal van de afwezigheid op de hoogte.

(1) Deze kosten zijn gebaseerd op de met de Raad voor de rechtspraak en het OM gemaakte prijsafspraken.

Cursussen die onderdeel zijn van een initiële opleiding

 

Voor raio’s en rio’s geldt voorts:

Annulering van deelname aan een verplichte leeractiviteit waarop de raio of rio is ingeschreven is niet mogelijk. Als een raio of rio door overmacht verhinderd is aan een verplichte leeractiviteit deel te nemen dan dient deze de niet gevolgde verplichte leeractiviteit in te halen, zo mogelijk bij een volgende uitvoering. Hierover dient de raio contact op te nemen met de SSR-Servicedesk. De rio dient contact op te nemen met het rio-bureau. Van overmacht kan alleen sprake zijn als de reden van annulering noch aan de raio of rio noch aan de organisatie waar de raio of rio werkzaam is, is toe te rekenen.

Voor raio’s geldt voorts:

Annulering van deelname aan een niet-verplichte leeractiviteit door een raio is alleen mogelijk als deze vergezeld gaat van een schriftelijk akkoord van de praktijkopleider.

Indien een raio door ziekte is verhinderd deel te nemen aan de leeractiviteit dan dient de raio dit onverwijld te berichten aan HRM-SSR en aan zijn leidinggevende bij de rechtbank of het parket of de organisatie waar de buitenstage wordt doorgebracht. Er zijn in dat geval geen annuleringskosten verschuldigd.

Voor OIO’s, Adjunct-officieren in opleiding (2), Assistent-officieren in opleiding, OM-trainees en Advocaten-generaal in opleiding geldt voorts:

Annulering van deelname aan een leeractiviteit waarvoor men was ingeschreven in het kader van een initiële opleiding, door een OIO, Adjunct-officier in opleiding, Assistent-officier in opleiding of Advocaat-generaal in opleiding, is niet mogelijk. Als een OIO, Adjunct-officier in opleiding, Assistent-officier in opleiding, OM-trainee of Advocaat-generaal in opleiding door overmacht verhinderd is aan een dergelijke leeractiviteit deel te nemen dan dient deze de niet gevolgde leeractiviteit in te halen, zo mogelijk bij een eerstvolgende uitvoering. Hierover dient de kandidaat contact op te nemen met de SSR-Servicedesk. Van overmacht kan alleen sprake zijn als de reden van annulering noch aan de OIO, Adjunct-officier in opleiding, Assistent-officier in opleiding, OM-trainee of Advocaat-generaal in opleiding noch aan de organisatie waar deze werkzaam is, is toe te rekenen.

(2) Dit betreft de proefomgeving Adjunct-officier.

Deze annuleringsregeling is door het College van Bestuur vastgesteld in zijn vergadering op 24 juli 2015 en treedt in werking per 1 januari 2016. Tekstuele aanpassingen m.b.t. deelnemers aan initiële OM-opleidingstrajecten zijn ingevoegd in het najaar van 2017 en door het College van Bestuur vastgesteld d.d. 18 december 2017 ; een aanpassing m.b.t. communicatie over afwezigheid van OM-deelnemers is vastgesteld op 16 mei 2018.

De Annuleringsregeling 2010 (Algemeen) en de Annuleringsregeling 2010 (Raio) worden per 1 januari 2016 ingetrokken, maar blijven geldig op inschrijvingen gedaan voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe annuleringsregeling.

Annuleringsregeling SSR (PDF)

 

 

 

 

Sluiten