Privacyverklaring SSR – SSR

SSR hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Uw gegevens gebruikt SSR uitsluitend om uw opleiding te faciliteren en voor onderzoeksdoeleinden in het kader van kwaliteitsverbetering. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens SSR verwerkt. Ook leest u hoe we persoonsgegevens beschermen tegen verwerking en inzage door onbevoegden en als er sprake is van verlies of diefstal. We geven aan welke rechten gelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door SSR. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die SSR verwerkt.

 • Welke wetten en regels gelden voor persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Wat doen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?
 • Welke rechten heeft u als het gaat om uw persoonsgegevens?

Welke wetten en regels gelden voor persoonsgegevens?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De vorige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daarmee komen te vervallen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van deelnemers aan leeractiviteiten verwerken wij naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres, werkgevergerelateerde gegevens, aanwezigheid, resultaten, en het IP-adres van uw computer.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

SSR verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen.

Administratie leeractiviteiten

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van onze communicatie met u als deelnemer over de overeengekomen leeractiviteit, het bijhouden van een register van uitgevoerde leeractiviteiten en de behaalde resultaten, en om de uitvoering van de leeractiviteiten kunnen evalueren.

Ziekte of ongeval

Als iemand plotseling ziek wordt of een ongeval krijgt in een trainingslocatie, dan geven wij zo nodig uw persoonsgegevens door aan zorgverleners om medische hulp mogelijk te maken.

Wetenschappelijk onderzoek en beleid

Voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of beleid van SSR kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden. Wij anonimiseren de gebruikte persoonsgegevens, zodat deze niet te herleiden zijn tot individuen.

Bezoek aan de website

Wij houden bij hoe vaak onze website (www.ssr.nl) wordt bezocht en welke pagina’s men opvraagt. Dat doen we om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Die zorgen ervoor dat wij u als bezoeker herkennen, telkens als u onze website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken en te verbeteren. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.

MIJN SSR

Op het online leerplatform MIJN SSR (mijn.ssr.nl / rioportaal.ssr.nl) kunnen rio’s, oio’s en adjunct-officieren in opleiding en overige deelnemers aan leeractiviteiten hun eigen portfolio vullen. Deze pagina’s zijn bijzonder zorgvuldig beveiligd, zodat alleen de deelnemer zelf, voor bepaalde onderdelen de opleiders, en de beheerders van dit platform er toegang toe hebben.

Social media

SSR maakt gebruik van social media, zoals LinkedIn en Twitter. Aan het gebruik van social media stelt SSR geen voorwaarden. Wel gelden de voorwaarden van het social media platform. Als u via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaart het netwerk dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Gebruik wifi

Tijdens een bezoek aan een trainingslocatie van SSR kunt u als bezoeker gebruikmaken van wifi. Zodra u bent ingelogd op ons wifinetwerk, krijgen wij automatisch gegevens van u zoals het identificatienummer (bijvoorbeeld het MAC-adres) van uw apparaat. Wij gebruiken deze gegevens alleen om eventueel misbruik te voorkomen en deze worden direct na gebruik automatisch verwijderd. Als u het wifinetwerk gebruikt voor illegale activiteiten dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren. Op externe trainingslocaties kunt u op eigen initiatief en risico gebruik maken van het wifinetwerk van de betreffende locatie.

Nieuwsbrieven

SSR verstuurt nieuwsbrieven om deelnemers te informeren over ontwikkelingen binnen het trainingsaanbod. We registreren dan naam en e-mailadres van de ontvangers. Wij bewaren die gegevens totdat u zich weer afmeldt voor een nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief is een mogelijkheid opgenomen om u weer af te melden.

Wat doen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doelen genoemd in de wet

SSR verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn taak: het opleiden van medewerkers uit de rechterlijke organisatie.

Wij zijn transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vertellen met welk doel en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken en leggen hierover verantwoording af aan betrokkenen, belanghebbenden en de samenleving.

De gegevens die wij over u registreren zijn juist

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens kloppen. Zo niet, dan corrigeren wij die zo snel mogelijk.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens bewaren en vernietigen wij volgens de regels uit de Archiefwet (nationaalarchief.nl). Hierin staat hoelang de persoonsgegevens bewaard mogen blijven. Als er geen wettelijke bewaartermijn is, bewaren wij de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk

Medewerkers en docenten hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als zij daartoe bevoegd zijn. Wij verstrekken geen persoonsgegevens tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan de wet. Wij controleren dan wel eerst de identiteit van de verzoeker en of deze wel bevoegd is.

Wij beveiligen uw gegevens goed

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige inzage, verlies of diefstal. Alle informatie behandelen we vertrouwelijk en staat op beveiligde servers. We volgen daarbij de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.

We maken goede afspraken met externe leveranciers

Als externe partijen namens ons persoonsgegevens beheren dan maken wij goede afspraken in verwerkersovereenkomsten om de privacy van uw persoonsgegevens te bewaken en te beschermen. SSR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij controleren regelmatig de naleving van deze afspraken door de leveranciers.

Welke rechten heeft u als het gaat om uw geregistreerde persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie over welke persoonsgegevens SSR over u registreert;
 • Recht op inzage in registraties van uw persoonsgegevens;
 • Recht op correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens;
 • Recht op intrekken van toestemming voor verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;
 • Recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • Recht om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Als u gebruik wilt maken van een van bovengenoemde rechten en een verzoek wilt indienen, dan kunt u dat verzoek richten aan: informatieverzoekavg@ssr.nl.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Raad van Eigenaren van SSR bestaat uit vertegenwoordigers van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens zijn het OM en de Raad voor de rechtspraak beide (soms gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke. SSR maakt voor wat betreft de bedrijfsvoering onderdeel uit van de Rechtspraak. De Rechtspraak heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De FG is onafhankelijk en controleert of de Rechtspraak de wet over de bescherming van persoonsgegevens toepast en naleeft. Bij vragen of verzoeken van medewerkers die in dienst zijn van het Openbaar Ministerie zal de FG van het Openbaar Ministerie worden ingeschakeld.

Meer weten?

Als u vragen heeft over hoe SSR met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen aan privacy@ssr.nl.

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen we op ieder moment aanpassen. Aan de versiedatum van deze privacyverklaring kunt u zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. De versiedatum van de huidige verklaring is 18 juli 2018.