Heffingen lokale overheden, basis – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Belastingrecht / Heffingen lokale overheden, basis

Heffingen lokale overheden, basis

Praktijkgerichte basiscursus heffingen lokale overheden

Deze overzichtelijke en solide basiscursus over de heffingen lokale overheden is zeer praktijkgericht. Opgedane kennis is daardoor direct in de praktijk toepasbaar, zo geven eerdere deelnemers aan. De enthousiaste en deskundige docenten brengen de lesstof met humor en sluiten onderwerpen af met een casus.

Doel

De deelnemers verkrijgen kennis van de eigenheden van het fiscale bestuurs(proces)recht en de gemeentelijke heffingen met uitzondering van de onroerende zaakbelastingen en de roerenderuimtebelastingen

Na het voltooien van deze cursussen kan worden deelgenomen aan de verdiepingscursus Heffingen lokale overheden en de actualiteitencursus Heffingen lokale overheden en wet Woz.

Doelgroep

De cursus staat open voor rio’s, leden zittende magistratuur, gerechtsjuristen en gerechtsauditeurs/rechters-plv. in opleiding die recent in de belastingkamer van het gerechtshof of de sector bestuursrecht (belastingrechtspraak in rijksbelastingzaken) zijn gestart of zullen starten en leden van het parket van de Hoge Raad belast met belastingrechtspraak.

Inhoud

In ieder geval komen tijdens de cursus de volgende thema’s en onderwerpen aan de orde: Rondgang door de lokale belastingheffing, parkeerbelastingen, rechten en leges, reinigingsheffingen, waterschapsheffingen, rioolrecht, baatbelasting, precariobelasting en reclamebelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting en provinciale heffingen.

De nadruk ligt op de heffingen die in de praktijk frequent, althans meer dan incidenteel, tot beroepsprocedures leiden (parkeerbelastingen, baatbelasting, rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges). Wat betreft de overige gemeentelijke heffingen en de provinciale heffingen is de cursus erop gericht de deelnemers globale kennis van de heffingen bij te brengen. De cursus hangt samen met de cursus WOZ/OZB/RRB basis. De cursus kan worden vervolgd met de cursus Heffingen lokale overheden, verdieping.

Opzet

Deze cursus bestaat uit drie dagen van elk twee dagdelen (totaal zes dagdelen). Deze dagen zijn verspreid over een periode van ongeveer vier weken. Hoorcollege met voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie, afgewisseld met casusbesprekingen in kleine groepen. In de casusbesprekingen oefenen de cursisten de toepassing van de verworven kennis.

 

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt aanbevolen voor rio’s werkzaam in het belastingrecht.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 1.075,00