Civiele vordering in het strafproces – SSR
Cursussen / Strafrecht / Slachtoffers / Straffen en maatregelen / Civiele vordering in het strafproces

Civiele vordering in het strafproces

De complexiteit en de omvang van de schadevorderingen neemt toe, zorg dat u op de hoogte bent

Het slachtoffer neemt een steeds belangrijkere plaats in bij de behandeling van strafzaken. De rechten die het slachtoffer heeft, zijn steeds verder uitgebreid.

Eén van de bevoegdheden die het slachtoffer heeft, is het indienen van een civiele vordering tot schadevergoeding in het strafproces als benadeelde partij. Steeds vaker maakt de benadeelde partij hiervan gebruik. De complexiteit en de omvang van de schadevorderingen neemt toe. De wetgever verwacht van de officier van justitie en de strafrechter dat zij (tot op zekere hoogte) in staat zijn een inhoudelijke visie, dan wel beslissing, over deze vorderingen te geven. Daarnaast ziet zowel de officier van justitie als de strafrechter zich geconfronteerd met de mogelijkheid de schadevergoedingsmaatregel en/of de bijzondere voorwaarde tot vergoeding van de schade op te leggen.

Voor een correcte beoordeling van de vordering van de benadeelde partij binnen het straf(proces)rechtelijke kader, is een goed begrip van de (on)mogelijkheden ten aanzien van deze vordering noodzakelijk. Ook dient u te weten hoe de civiele schadevordering zich verhoudt tot de andere mogelijke beslissingen ten aanzien van de schade in het strafproces. Deze leeractiviteit beoogt uw kennis van en inzicht in de wettelijke regelingen (ook de civielrechtelijke) met betrekking tot door het slachtoffer geleden schade te vergroten, waardoor u op gedegen wijze kunt beslissen op de civiele vordering en een gedegen beslissing kunt nemen over de andere mogelijkheden om de schade van het slachtoffer te (laten) vergoeden.

Doel

Deze leeractiviteit beoogt uw kennis van en inzicht in de wettelijke regelingen te vergroten met betrekking tot door het slachtoffer geleden schade. Na het volgen van deze leeractiviteit bent u in staat een ingediende civiele schadevordering op correcte wijze te beoordelen, waarbij u de belangen van de betrokken partijen en het strafproces als geheel op passende wijze meeweegt. Ook bent u in staat de andere mogelijke beslissingen met betrekking tot schadevergoeding (schadevergoedingsmaatregel, bijzondere voorwaarde tot schadevergoeding) op correcte wijze te nemen.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, stafjurist, juridisch medewerker.
OM: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, parketsecretaris.

Inhoud

Deze leeractiviteit bestaat uit een deel zelfstudie en een contactdag. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het toepasselijk juridisch kader (straf- én civielrechtelijk), behorend bij de beoordeling van de civiele vordering van de benadeelde partij, de schadevergoedingsmaatregel, de bijzondere voorwaarde tot schadevergoeding, de wijze van indiening van een civiele vordering door de benadeelde partij en de formele beslissing over de civiele vordering van de benadeelde partij (ontvankelijkheid).
  • De gang van zaken ter zitting rondom de civiele vordering van de benadeelde partij.
  • De inhoudelijke beslissing over de schade (schadebegroting).
  • De verschillende soorten beslissingen inzake schade en de gevolgen van deze beslissingen (civiele vordering benadeelde partij, schadevergoedingsmaatregel en/of de als bijzondere voorwaarde opgelegde plicht tot vergoeding van de schade van de benadeelde partij).
  • Door de deelnemers in de praktijk ervaren problemen/vragen van de deelnemers.

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een dag zelfstudie via MIJN SSR en een contactdag. U kunt de zelfstudie verrichten op een zelfgekozen plaats en tijdstip.

Voorkennis

Deze leeractiviteit bestaat uit een dag zelfstudie via MIJN SSR en een contactbijeenkomst van een dag. U kunt de zelfstudie verrichten op een zelfgekozen plaats en tijdstip.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 175,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00