De Zorgwetten, stoornissen en het strafrecht – SSR
Cursussen / Strafrecht / Medisch / De Zorgwetten, stoornissen en het strafrecht

De Zorgwetten, stoornissen en het strafrecht

Sinds 2020 zijn de nieuwe zorgwetten van kracht. Als direct gevolg daarvan heeft SSR als vervanging van de cursus ‘Wet BOPZ, stoornissen en het strafrecht’ een cursus ontwikkeld die aansluit bij de nieuwe situatie.

Doel

Doel van deze leeractiviteit is om officieren van justitie en secretarissen meer bij te brengen van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en  stoornissen en personen met verward gedrag in het strafproces. Ook legt de bijeenkomst de dilemma’s voor die in het proces aan bod (kunnen) komen en bieden de docenten u handvatten om daarbij (strategische) keuzes te kunnen maken.

Doelgroep

Officieren van justitie en parketsecretarissen.

Inhoud

Formele criteria Wvggz/Wzd

Tijdens deze leeractiviteit worden de formele criteria van de Wvggz en Wzd besproken, veelal aan de hand van praktijkvoorbeelden. Wat is verplichte zorg? Wat is de taak van de officier van justitie in het proces, over welke documenten beschikken de procespartijen?

Stoornissen

Daarnaast worden stoornissen in de zin van de Wvggz en Wzd behandeld. Het begrip ‘stoornis’ wordt uitgelegd en de meest voorkomende stoornissen en hun uitingsvormen passeren de revue. Ook komt u meer te weten over behandeling door een psychiater, (on)toerekeningsvatbaarheid en (on)behandelbaarheid van de verdachte.

Overlap strafrecht en zorg

Personen met verward gedrag die in het strafrecht (dreigen te) raken, hebben vaak ook te maken met zorg. Waar moet je dan als beoordelaar van een strafzaak op letten ? In welke gevallen kies je voor strafrecht en wanneer prevaleert zorg? Welke ketenpartners zijn hierbij betrokken? Welke afstemmingsmomenten zijn er in het proces en met wie?

Behandeld worden de verschillende vormen van (on)vrijwillige zorg, overlap en in sommige gevallen de overgang van het civiele naar het strafrechtelijke traject of andersom (bijv. van TBS naar Wvggz of van voorlopige hechtenis naar Wvggz. Daarbij zal ook art. 2.3 Wet forensische zorg aan bod komen, het schakelartikel dat de strafrechter de mogelijkheid biedt een civiele machtiging op te leggen

Voorkennis

Van de deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij bekend zijn met de basisbegrippen en beginselen van de Wvggz en Wzd en met art. 2.3 Wfz

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00