Hersenen en recht – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Oordeelsvorming / Hersenen en recht

Hersenen en recht

De mysteries van het brein en de uitgangspunten van het Nederlands strafrechtelijk systeem

Neurowetenschappers ontraadselen in hoog tempo hoe mensen waarnemen, denken en voelen. Hierdoor vinden er grote veranderingen plaats op het snijvlak tussen het recht, gedrag en ethiek.  Je wordt aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten in staat gesteld de koppeling te maken tussen menselijk gedrag en de concrete toepassing van dit gedrag in de strafrechtspraktijk. De mysteries van het brein roepen vragen op, kijkend naar de uitgangspunten waarop het Nederlands strafrechtelijk systeem is gebaseerd. Bestaat de vrije wil eigenlijk wel? Kan bepaald gedrag worden verweten? In hoeverre maken we als mensen bewust keuzes? En in hoeverre kunnen genomen beslissingen en geuit gedrag worden toegerekend aan een persoon? Duik in de wereld van de neurowetenschappen, de psychiatrie en de filosofie en wissel met vakgenoten van gedachten over de gevolgen die neurowetenschappelijke, psychiatrische of filosofische bevindingen zouden kunnen hebben op de strafrechtspraktijk.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit heb je meer inzicht in het al dan niet bestaan van de vrije wil, bezien vanuit de neurowetenschappen, de psychiatrie en de filosofie, in relatie tot de dagelijkse strafrechtspraktijk.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor de volgende doelgroep: rio, oio, gerechtsjurist, raadsheer, rechter, juridisch adviseur, advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, beleidsmedewerker en beoordelaar .

Inhoud

Menselijk gedrag wordt voor een groot deel bepaald door biologische/fysiologische processen. Door nieuwe technologieën en mogelijkheden komt het recht steeds vaker in aanraking met de neurowetenschappen. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de eerste MRI-scans opduiken in de pleitnota’s van advocaten. Deze nieuwe ontwikkelingen roepen vragen op. Hoe zit het wanneer in dit verband bepaalde vragen worden gesteld aan deskundigen en hoe moeten hun antwoorden worden beoordeeld?

Ook in de psychiatrie en de filosofie wordt op een bepaalde wijze gedacht over de vrije wil en de mate van toerekening van gedrag aan de mens. Bestaat de vrije wil überhaupt? Kunnen psychische stoornissen de vrije wil (deels) wegnemen? En welke invloed heeft een verslaving op de hersenen en meer in het bijzonder op de vrije wil?

Tijdens deze leeractiviteit staan verschillende deskundigen stil bij dergelijke vragen. Er wordt in het bijzonder stilgestaan bij de betekenis van de menselijke (vrije) wil in het strafrecht.

Opzet

Diverse sprekers geven vanuit hun eigen discipline uitleg over voornoemde onderwerpen, waarbij voldoende ruimte is voor het stellen van vragen en discussie.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 195,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00