Intervisie – SSR

Vergroot deskundigheid en kwaliteit van uw werk door middel van reflectie en intercollegiale consultatie.

Samen met collega’s die in hetzelfde vakgebied werkzaam zijn en een intervisiebegeleider vormt u een vaste intervisiegroep. U komt regelmatig bij elkaar om werkgerelateerde onderwerpen te bespreken. Deze kunnen zowel van ‘technische’ als ‘persoonlijke’ aard zijn. Effectieve intervisie gaat uit van gelijkwaardigheid van gezag, vertrouwelijkheid, vaardigheden en inzet, evenals van regelmatige bijeenkomsten. Intervisie leidt tot persoonlijke en professionele groei, het vergroten van individueel en collectief reflectievermogen en heeft positieve effecten op de samenwerking. SSR faciliteert intervisie door middel van de inzet van een opgeleide en ervaren intervisiebegeleider van binnen of buiten de rechterlijke organisatie.

Doel

Het oogmerk van intervisie is:

 • het vergroten van uw deskundigheid;
 • het vergroten van het individuele en collectieve reflectievermogen;
 • het verbeteren van de kwaliteit van uw werk.

Neveneffecten van intervisie zijn:

 • het beter leren kennen van uw collega’s;
 • een betere samenwerking.

Doelgroep

Intervisie is beschikbaar voor alle (groepen) medewerkers binnen een rechterlijke organisatie. De intervisiegroepen bestaan doorgaans uit medewerkers met eenzelfde soort functie.

Inhoud

Intervisie is een instrument om met uw collega’s te reflecteren op praktijksituaties, onderzoekende vragen te stellen en inzichten te vergaren om zodoende van elkaar te leren en beter te worden in uw werk. Door de tijd te nemen een vraagstuk onder de loep te nemen, verkent u alternatieve handelingswijzen, reflecteert u op wat (niet) werkt, vergroot u de collegialiteit en bent u daadwerkelijk onderdeel van ‘de lerende organisatie’.

Duur en groepsgrootte

Intervisiebijeenkomsten:

 • duren ongeveer 2,5 uur;
 • worden met regelmaat georganiseerd: vijf à zes keer per jaar is een goed ritme: er is sprake van een doorgaand proces en er is voldoende tijd om het geleerde in de praktijk toe te passen;
 • hebben een groepsgrootte van zes tot acht personen: er is ruime aandacht voor elkaar en bij verhindering van enkele personen kan de intervisie gewoon doorgaan.

Intervisiemethodes

Het gebruik van een methode is afhankelijk van de casus, voorwaarden en focus van de intervisie en stelt verschillende eisen aan begeleiding en aan de groep. Er zijn meer dan twintig verschillende methoden. De meest bekende zijn:

 • incidentmethode
 • roddelmethode
 • zes gekleurde denkhoeden
 • krachtenveldanalyse

De rol van SSR

SSR geeft deskundig advies over het instrument intervisie en over de inzet ervan. SSR beschikt over een landelijk netwerk van interne- en externe intervisoren. Zij zijn bekend met de intervisiemethoden als ook de dynamiek van de rechterlijke organisatie. Ze spreken de taal en kennen de agenda’s van de rechterlijke organisatie. De adviseur Coaching en Intervisie koppelt een intervisor aan een intervisiegroep.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Er zijn wel voorwaarden aan deelname aan intercollegiale intervisie:

 • vrijwillige deelname;
 • discipline ten aanzien van het bijwonen van geplande intervisiemomenten;
 • open, onderzoekende en reflectieve houding.

Kosten

Aan de inzet van een interne intervisiebegeleider (mits beschikbaar en passend) zijn nauwelijks of geen kosten verbonden. Aan de inzet van een externe intervisiebegeleider zijn wel kosten verbonden. De kosten komen geheel voor rekening van het gerecht. De adviseur bemiddelt – in beide gevallen – tussen u en de intervisiebegeleider.

Meer informatie

Intervisiebegeleiding is maatwerk. Voor informatie, het inzetten van een intervisiebegeleider of advies over hoe intervisie binnen uw gerecht kan worden vormgegeven, kunt u een mail sturen naar coaching.intervisie@ssr.nl of contact opnemen met de adviseurs Coaching & intervisie: Angela Morsink (06 4813 8578), Carlo Zoppi (06 5053 9013) of Mirjam Cosijn (06 5523 6854).