Europees migratierecht, basis – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vreemdelingenrecht / Europees migratierecht, basis

Europees migratierecht, basis

Europees migratierecht en de doorwerking in de Nederlandse rechtspraktijk

Rechters kunnen niet meer om het Unierecht heen, en dat geldt zeker voor het vreemdelingenrecht. Voor bijna elk onderwerp uit de Vreemdelingenwet gelden ook regels op het Europese niveau. Een rechterlijke toets vergt daarom grondige kennis van dat Unierechtelijke kader. Deze cursus biedt het overzicht van die regels en de interpretatie ervan door het Hof van Justitie.

Doel

Het doel van de cursus is inzicht krijgen in en toepassen van de geldende regelgeving en de interpretatie daarvan door het Europese Hof van Justitie. Je bekwaamt je in het toetsen van individuele migratiezaken aan het Unierecht. Het zwaartepunt ligt daarbij op de (basis)kennis die nodig is om met het Europees migratierecht aan de slag te kunnen en niet op actualiteiten.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, raadsheren, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen.

Inhoud

Na een algemene inleiding over het Unierechtelijk kader en de beginselen daarvan, komen het vrij verkeer van personen en het associatierecht EG-Turkije aan de orde, en hun betekenis voor het nationale vreemdelingenrecht. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de betekenis van twee migratierichtlijnen voor derdelanders: de Gezinsherenigingsrichtlijn en de Langdurig Ingezetenenrichtlijn. Steeds leggen de docenten de verbinding tussen Europese ontwikkelingen en de nationale rechtspraktijk waarmee het unierechtelijk toetsingskader inzichtelijk wordt gemaakt.

Voorkennis

Basiskennis van Nederlands migratierecht wordt bekend verondersteld.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 315,00