Opzet en schuld, deelnemingsvormen, onvoltooide delicten – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Opzet en schuld, deelnemingsvormen, onvoltooide delicten

Opzet en schuld, deelnemingsvormen, onvoltooide delicten

Zorg dat uw kennis over de kernleerstukken van het strafrecht up-to-date is

In de driedaagse cursus ‘Opzet en schuld, deelnemingsvormen en onvoltooide delicten’ worden de kernleerstukken uit het strafrecht behandeld. Je leert vraagstukken te beoordelen zoals: was de bestuurder van de vluchtauto een medepleger, of medeplichtig? Wanneer kan gesteld worden dat een bewuste kans is aanvaard? En in hoeverre moet de gedachte tot uitvoering zijn gekomen om van een strafbaar feit te kunnen spreken? De leeractiviteit vergroot de basiskennis van de kernleerstukken uit het strafrecht en stelt je in staat om vraagstukken vanuit zowel een praktische als theoretische invalshoek te benaderen.

Doel

Door middel van deze cursus actualiseer je jouw kennis over enkele belangrijke kernleerstukken uit het strafrecht. Je vergroot hiermee uw vaardigheid om verweren op het gebied van opzet en schuld te herkennen en dit op juridisch juiste wijze te waarderen. Ook heb je handvatten verkregen om op adequate wijze beslissingen te nemen over vraagstukken waarbij deelnemingsvormen of onvoltooide delicten een rol spelen.

Zo kun je:

  • juridische begrippen in een tenlastelegging herkennen.
  • beargumenteren waarom er in specifieke zaken sprake is van deze juridische begrippen
  • adequaat omgaan met probleemgevallen en grensgevallen wanneer deze zich voordoen
  • de juiste juridische vragen stellen over deze leerstukken in een specifieke zaak

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, juridisch medewerker.
OM: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, parketsecretaris.

Inhoud

Tijdens de eerste dag van deze cursus worden de onderwerpen opzet en schuld behandeld. De nadruk van de dag ligt bij het begrip opzet. Aan de hand van casuïstiek wordt met name aandacht besteed aan het grensgebied tussen de begrippen voorwaardelijk opzet en bewuste schuld. Ook het begrip voorbedachte raad zal aan de hand van recente jurisprudentie worden besproken

De tweede dag richt zich geheel op de deelnemingsvormen. Na een korte bespreking van alle deelnemingsvormen, waarbij de begrippen uitlokken en doen plegen kort aan de orde komen, zal de focus van de dag voornamelijk liggen bij de onderwerpen medeplegen en medeplichtigheid. Door middel van casuïstiek zal het grensgebied tussen deze twee onderwerpen aan bod komen. Daarnaast wordt tijdens deze dag aandacht besteed aan openlijke geweldpleging.

Op de derde cursusdag komen de onvoltooide delicten aan bod. Behandeld worden de strafbare poging, de strafbare voorbereiding, de ondeugdelijke poging en vrijwillige terugtred. Uiteraard zal ook worden ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Opzet

De cursus bestaat uit drie afzonderlijke dagen. Voor iedere cursusdag dient cursusmateriaal bestudeerd te worden en een voorbereidende opdracht gemaakt te worden.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 165,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00