Ambtenarenrecht – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht

Een bijzondere vorm van het arbeidsrecht beheerst door de spelregels van het bestuursrecht

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in 2020 geldt voor een grote groep ambtenaren straks het private arbeidsrecht. Enkele groepen, zoals ambtenaren van politie en defensie, vallen juist niet onder deze wet. Zij krijgen niet te maken met het arbeidsrecht maar houden hun oude positie. De rechtspositie van deze groepen is geregeld in de Ambtenarenwet en de daarop gebaseerde bestuursrechtelijke regelgeving. Daarom moet de bestuursrechter oordelen over (hoger) beroepen ingesteld tegen besluiten van dat bestuursorgaan. Deze cursus verdiept aan de hand van recente jurisprudentie en literatuur uw kennis van het ambtenarenrecht.

Doel

Na afloop van de cursus beschikt u over kennis en inzicht over het systeem van het ambtenarenrecht.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, sectoroverstappers, rechters-in-opleiding, juridisch medewerkers en stafjuristen.

Inhoud

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
  • Arbeidsrecht versus ambtenarenrecht
  • Elementaire beginselen van het ambtenarenrecht
  • Ontslagrecht algemeen
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Disfunctioneren
  • Plichtsverzuim, wangedrag en strafontslag
  • Schadevergoeding bij dienstongeval en beroepsziekten
  • Ontslag op andere gronden
  • Reorganisatie

Opzet

De cursus bestaat uit twee onderling samenhangende cursusdagen met een tussenliggende periode van een week. Inleidingen worden afgewisseld met de bespreking van casuïstiek en actuele jurisprudentie.

Voorkennis

Van u wordt algemene kennis van het bestuursrecht gevraagd.

Uitvoeringen