Vreemdelingenrecht, asiel – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vreemdelingenrecht / Vreemdelingenrecht, asiel

Vreemdelingenrecht, asiel

Introductie in het vluchtelingenrecht/asielrecht voor beginners

Wanneer wordt een asielzoeker als vluchteling erkend? En welke omstandigheden leiden tot afwijzing van een asielaanvraag? In deze cursus krijgt u een introductie op hoofdlijnen in alle relevante aspecten van het asielrecht: de toelatings- en weigeringsgronden, de asielprocedure en het rechterlijke toetsingskader. Na korte inleidingen gaat u in wisselende groepen zelf aan de slag met een dossier om op deze wijze kennis te verkrijgen van de hoofdlijnen van de geldende regelgeving, alsmede jurisprudentie op het terrein van het vluchtelingenrecht.

Doel

Het in hoofdlijnen kunnen beschrijven en toepassen van de geldende regelgeving, alsmede jurisprudentie op het terrein van het vluchtelingenrecht.

Doelgroep

De cursus staat open voor leden zittende magistratuur, rio’s, stafjuristen en gerechtsjuristen.

Inhoud

Aan de orde komen de nationale en internationale bronnen van het vluchtelingenrecht en de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving. De toelatings- en afwijzingsgronden die de Vreemdelingenwet 2000 kent, worden systematisch doorgenomen. Voorts wordt stilgestaan bij de rol van derde landen in het asielrecht. Tenslotte komen specifieke aspecten van de asielprocedure binnen de vreemdelingenrechtelijke procedure aan de orde, waaronder de herhaalde aanvraag en de rechterlijke toetsing in beroep.

Opzet

Ter voorbereiding op de cursus doorloopt u een digitale lesmodule. De cursus bestaat uit zes dagdelen: drie dagen met een interval van een week. Korte inleidingen over de structuur van de diverse onderwerpen gaan vooraf aan zelfwerkzaamheid in wisselende groepen, waarin u, aan de hand van een dossier en readers, de theorie uitwerkt. Door plenaire terugkoppeling wordt de leerstof steeds verankerd en in kaders geplaatst.

Voorkennis

Van u wordt globale bekendheid met de Awb en de structuur van de Vreemdelingenwet verwacht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 395,00