Gemeenterecht en openbare orde – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Varia / Gemeenterecht en openbare orde

Gemeenterecht en openbare orde

Leer openbare ordeproblemen beter beoordelen

Steeds vaker wordt de rechter geconfronteerd met zaken in de sfeer van het gemeenterecht, meer in het bijzonder het openbare-orderecht. Dit laatste gebied heeft zich inmiddels tot een zelfstandige discipline binnen het recht ontwikkeld, dat evenwel moeilijk is te overzien, laat staan te doorgronden.

Doel

Na afloop van de cursus is je kennis van en inzicht in het gemeente- en openbare-orderecht vergroot en kan je zaken waarin openbare ordeproblemen spelen beter beoordelen.

Doelgroep

Rechters en raadsheren, gerechtsauditeurs, stafjuristen en gerechtsjuristen.

Inhoud

De wetgever heeft nogal wat extra bevoegdheden toebedeeld aan het lokale bestuur om verstoring van de openbare orde en overlast te voorkomen dan wel te bestrijden. Te denken valt aan maatregelen als preventief fouilleren, gebiedsverbod, stadionverbod, meldplicht, groepsverbod, sluiting van (drugs)panden, coffeeshops en cameratoezicht. Van de plaatselijke regelgever kan evenmin gezegd worden dat die de laatste tijd heeft stil gezeten. In verordeningen poogt de raad de leemtes in de handhaving van de openbare orde met lokale bevoegdheden verder op te vullen. Denk aan verordeningen inzake drugsgebruik, samenscholing, voetbalvandalisme enz. In deze cursus wordt aan de hand van de wet en jurisprudentie ingegaan op deze bevoegdheden en hun onderlinge verhouding.

Opzet

Inleidingen worden afgewisseld met discussie aan de hand van vragen en korte casusposities.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 215,00