Aanbestedingsrecht, actualiteiten – SSR

Aanbestedingsrecht, actualiteiten

Aanpassen en/of aanvullen van aanbestedingsdocumenten, is dat mogelijk?

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 3
  EU-punten
 • 8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRRRVABR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit
 • Eerste startmoment: do. 10-12-2020

De ontwikkelingen in de rechtspraktijk gaan snel, zorg dat u bij blijft! Hoe te handelen in het geval waarin een aanbesteder zijn aanbestedingsdocumenten tijdens de procedure wil aanpassen? En hoe ermee om te gaan als de door een gegadigde ingebrachte documenten gebrekkig zijn? Deze twee vragen krijgen bijzondere aandacht.

Doel

Het verwerven van kennis van en inzichten in de problematiek van rechtsgevolgen van aanbestedingsrechtelijke procedurefouten.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen en gerechtssecretarissen

Inhoud

De cursus concentreert zich op twee in de praktijk veel voorkomende gevaltypen. In de eerste plaats is dat het geval waarin een aanbesteder zijn aanbestedingsdocumenten tijdens de procedure wil aanpassen, hetzij omdat die documenten aanbestedingsrechtelijk gebrekkig zijn, hetzij omdat hij zich op bepaalde eisen en criteria heeft herbezonnen. Binnen welke aanbestedingsrechtelijke randvoorwaarden zijn dergelijke aanpassingen toegestaan? In de tweede plaats wordt ingegaan op het geval waarin de door een gegadigde of inschrijver ingebrachte documenten gebrekkig zijn in de zin dat ze niet voldoen aan de door de aanbesteder daaraan gestelde formele of materiële eisen. Welke grenzen stelt het aanbestedingsrecht aan de mogelijkheid om dergelijke gebreken te sauveren? Voor beide gevaltypen zal voorts aandacht worden besteed aan de vraag of en in hoeverre aanbesteder en inschrijver over en weer een beroep kunnen doen op rechtsverwerking wanneer zij door de ander met het bestaan van een vermeende procedurefout worden geconfronteerd.

Opzet

De cursus bestaat uit één dagdeel (middag) en wordt gegeven in de vorm van een interactieve bijeenkomst. Ook wordt ruim aandacht besteed aan (praktijk)vragen van de deelnemers.

Voorkennis

Van de leden van de rechterlijke macht en de stafjuristen wordt verwacht dat men minimaal één jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van het aanbestedingsrecht. Van de juridisch medewerkers wordt verwacht dat men minimaal drie jaar ervaring heeft met het behandelen van complexe zaken op het gebied van het aanbestedingsrecht.

Deze cursus sluit aan op de basiscursus aanbestedingsrecht. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat deelnemers deze cursus hebben gevolgd of dat zij deze voorkennis hebben verworven door middel van bijvoorbeeld werkervaring.

Bijzonderheden

Teneinde de cursus zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk van de rechter en juridische ondersteuning wordt de deelnemers uitdrukkelijk gevraagd vooraf hun vragen/casus e.d. aan te leveren, zodat daar zo mogelijk tijdens de cursus op ingegaan kan worden.

Docent

 • prof. mr. Chris Jansen

  Hoogleraar — Vrije Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 90,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.