Themadag smartengeld – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Procesrecht / Verzekeringsrecht / Strafrecht / Jeugd, gezin en zeden / Materieel/ formeel strafrecht / Medisch / Oordeelsvorming / Slachtoffers / Straffen en maatregelen / Strafrechtelijk bewijs / Strafvonnis / Verkeer / Themadag smartengeld

Themadag smartengeld

Vaststelling smartengeld: op weg naar normering?

Op donderdag 7 oktober 2021 organiseerde de expertgroep Personenschade, de expertgroep Milieu en Gezondheid en SSR een gezamenlijke (online) themabijeenkomst over de vaststelling van de omvang van het smartengeld. Op donderdag 13 oktober 2022 (ochtend- en middagdagdeel) wordt dit vervolgd tijdens een breder opgezette themadag Smartengeld in Utrecht.

Aanleiding

Anno 2021 wijst de strafrechter (veel) vaker smartengeld toe dan de civiele rechter. Het lijkt er soms zelfs op dat hij (zij) daarbij de toon zet. Maar de vragen onder welke omstandigheden smartengeld op zijn plaats is en welk bedrag dan passend is, zijn uiteindelijk civielrechtelijke kwesties. Tegelijkertijd wordt de strafrechter in het strafproces geconfronteerd met een eigensoortige dynamiek. Dat roept allerlei vragen op. Deze staan centraal staan tijdens de themadag Smartengeld op 13 oktober 2022 in Utrecht.

Ter voorbereiding op de themadag van 13 oktober 2022 werd op 7 oktober 2021 een online bijeenkomst georganiseerd om over een belangrijk deelonderwerp van gedachten te wisselen: de vaststelling van de omvang van het smartengeld. De wetgever geeft de rechter hierover slechts als opdracht mee dat de vaststelling hiervan ‘naar billijkheid’ geschiedt. De Hoge Raad heeft dat iets meer handen en voeten gegeven, maar laat de feitenrechter in hoge mate vrij (aan de omvang van bedragen geeft hij (vooralsnog) geen richting). Tegelijkertijd moet de rechter vaak binnen beperkte tijd en met beperkte informatie beslissen. Dat roept de vraag op of er niet aanleiding bestaat om de vaststelling van het smartengeld meer te stroomlijnen, waardoor het proces van vaststelling eenvoudiger en inzichtelijker wordt en de resultaten ervan voorspelbaarder (zie bijv. ook het advies van de Commissie Donner, Op verhaal komen, Den Haag 2021, p. 97 e.v., om voor het strafproces tot een hanteerbaar(der) schadebegrip te komen).

Doel

De kwestie van vaststelling van de omvang van het smartengeld is niet nieuw en bovendien niet uniek voor Nederland. Tijdens de online bijeenkomst werd daarom eerst verkend wat de juridische uitgangspunten zijn. Daarna werd gekeken hoe in omringende landen tot een meer gestroomlijnde wijze van vaststelling is gekomen. Aan de hand van stellingen hierover werd vervolgens onder de deelnemers gepeild hoe zij staan tegenover deze verschillende methoden. De resultaten van die middag worden gebruikt voor de verdere invulling van de bijeenkomst op 13 oktober 2022.

Doelgroep

Raadsheren, rechters, stafjuristen, sectoroverstappers  en juridisch medewerkers van de teams civiel- en strafrecht.

Inhoud

Programma themadag Smartengeld – 13 oktober 2022

Een dag (ochtend- en middagdeel) met verschillende lezingen, (interactieve) werkgroepen en discussies. Het programma is mede bepaald door de uitkomsten van de online themabijeenkomst van 7 oktober 2021.

Het voorlopig programma ziet er uit als volgt:

Ochtend:

  1. Siewert Lindenbergh: algemene aspecten smartengeld
  2. Marnix Hebly: Over normering van het smartengeld in het strafproces maar ook civiel…
  3. Bijdrage van een psycholoog

Middag (vier werkgroepen waarvan er twee gevolgd kunnen worden)

 Werkgroep 1:Criteria voor en de omvang van het smartengeld, bezien vanuit het strafrecht en het civiele recht.

Werkgroep 2:Affectie en shockschade, voor zowel straf als civiele rechters.

Werkgroep 3:  Herstelrecht

Werkgroep 4:Smartengeldclaims in het kader van de WAMCA

Bijzonderheden

Beide bijeenkomsten hebben dezelfde cursuscode. Deelnemers worden ingeschreven op de gehele themadag (dus voor beide bijeenkomsten), maar ook ná 7 oktober 2021 kunt u nog inschrijven voor de themadag op 13 oktober 2022 (zolang er plaats is). Inschrijving verloopt via uw opleidingscoördinator. Deelname aan zowel de online themabijeenkomst als de themadag in Utrecht is kosteloos.

De organisatie adviseert om aan de deelnemers 2 PE-punten toe te kennen na deelname aan de online bijeenkomst in 2021 en 5 PE-punten na deelname aan de landelijke themadag op 13 oktober.

Uitvoeringen