Verkeersopvattingen in Europa – SSR
Cursussen / Civiel recht / Aansprakelijkheidsrecht / Internationaal en Europees recht / Overeenkomstenrecht / Verkeersopvattingen in Europa

Verkeersopvattingen in Europa

Over de invulling van open normen in een meergelaagde rechtsorde

Weet u wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is? Weet u wat redelijkheid en billijkheid meebrengen en welke verkeersopvattingen er momenteel gelden? Het gaat hier om open normen die als een rode draad door het Burgerlijk Wetboek lopen. De invulling ervan is verweven met waarderingen van feitelijke aard, maar wordt ook door juridische randvoorwaarden beheerst. In het bijzonder de invloed van het Europese recht (zowel het Unierecht als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) is in dit verband van belang. Hoe stelt de rechter het ongeschreven recht vast en in hoeverre moet hij daarbij rekening houden met Europeesrechtelijke invalshoeken? Deze vragen komen aan bod in deze cursus. Centraal staan de problemen waar de rechter tegenaan kan lopen bij de hantering van open normen en de mogelijke oplossingen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij relevante jurisprudentie.

Doel

Na de leeractiviteit hebt u inzicht in de (on)gewenste wijze waarop open normen zoals redelijkheid en billijkheid, maatschappelijke zorgvuldigheid en verkeersopvattingen ingevuld (kunnen) worden en in de rol die het Europese recht in dat kader kan vervullen. In het bijzonder hebt u zich een beeld en mening gevormd over informatieplichten in de precontractuele fase en de toerekening van onrechtmatige daden naar verkeersopvattingen. Tevens bent u op de hoogte van de recente jurisprudentie over verkeersopvattingen.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, rio’s en juridisch medewerkers.

Inhoud

Open normen zoals redelijkheid en billijkheid, maatschappelijke zorgvuldigheid en verkeersopvattingen spelen een centrale rol in het hedendaagse verbintenissenrecht. Zij worden gekenmerkt door hun contextgebonden karakter: steeds moeten deze normen worden ingevuld aan de hand van ‘alle omstandigheden van het geval’. Hoe gaat de rechter daarbij te werk? Heeft hij/zij enig houvast aan wet en rechtspraak? En hoe kunnen justitiabelen anticiperen op een rechterlijke beslissing die afhankelijk is van ‘alle omstandigheden van het geval’? Welke invloed gaat in dit verband uit van het Europese Unierecht en het Verdrag voor de Rechten van de Mens?

Deze cursus gaat in op de rol van open normen in het verbintenissenrecht, met name verkeersopvattingen, met bijzondere aandacht voor de rol van het Europese recht bij de invulling ervan. Deelnemers en docent zullen van gedachten wisselen over de problemen waar de rechter tegenaan loopt bij de hantering van het begrip verkeersopvattingen en over mogelijke oplossingen, zoals het identificeren van gezichtspunten die een rol kunnen spelen bij de invulling van verkeersopvattingen. Twee toepassingsgebieden van de verkeersopvattingen zullen met name worden uitgediept: informatieplichten in de precontractuele fase (art. 6:228 BW) en de toerekening van onrechtmatige daden (art. 6:162 lid 3 BW). Beide toepassingsgebieden worden mede vanuit Europeesrechtelijk perspectief besproken.

Opzet

Het betreft een cursus van een dagdeel. Aan de hand van rechtspraak en praktijkvoorbeelden zal gediscussieerd worden over de inhoud van verkeersopvattingen en andere open normen, de wijze van concretisering, de motivering van uitspraken op dit punt en de gezichtspunten die hierbij mogelijk een rol spelen, waaronder Europeesrechtelijke invalshoeken. Van de deelnemers wordt een actieve werkhouding verwacht in die zin dat zij bereid zijn aan de discussies deel te nemen.

 

 

 

 

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 50,00