Wet Natuurbescherming / CITES – SSR

Wet Natuurbescherming / CITES

De bescherming van inheemse en uitheemse planten- en diersoorten

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 6
  EU-punten
 • 7,5
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SLMIFLOR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 23-09-2019

In 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden waarbij 3 groene wetten zijn gebundeld. Het gaat om de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. In deze cursus wordt het deel dat te maken heeft met soortenbescherming behandeld: zowel de inheemse als uitheemse planten- en diersoorten. Op de eerste cursusdag wordt aandacht besteed aan de nationale regelgeving en op dag 2 aan CITES-regelgeving. Op beide dagen wordt ook de relatie gelegd met de Europese regelgeving en internationale verdragen die ten grondslag ligt aan de nationale regelgeving zoals de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en CITES.

Doel

Het actualiseren en vergroten van kennis en inzicht in de nieuwe Wet Natuurbescherming en de strafrechtelijke handhaving hiervan (zowel inheems als uitheems/CITES).

Doelgroep

Leden Zittende Magistratuur, leden Openbaar Ministerie, juridisch medewerkers en parketsecretarissen, die belast zijn, of op kort termijn belast zullen worden met opsporing, vervolging of berechting in milieuzaken.

Inhoud

In de cursus zal aandacht worden geschonken aan de strafrechtelijke handhaving en de verschillen en overeenkomsten tussen de nieuwe wet en de (oude) Flora- en faunawet. Ook de overgangsregeling is van belang, omdat strafzaken in de meeste gevallen nog onder het oude recht zijn opgestart en dus ‘na-ijlen’. Voorts wordt er in de cursus een beeld geschetst van de actuele situatie voor wat betreft gebruikte modus operandi en trends in de illegale handel vanuit het oogpunt van een handhaver.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen op twee afzonderlijke dagen, met inleidingen, discussie en casusbehandeling.

Voorkennis

Er wordt verwacht dat men bij aanvang van de cursus bekend is met de Strafvorderingsrichtlijn Flora- en faunawet en dat men kennis heeft van de WED.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het cluster milieustrafrecht. De cursus is niet opgenomen in het licentievignet van de milieuofficier van justitie.

Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

Docenten

 • mw. mr. Tubbing

  Juridisch adviseur Milieu en Handhaving

 • mw. mr. Nathalie Hoek

  Senior jurist bestuursrechtelijke handhaving CITES

 • de heer Harald Garretsen

  Inspecteur NVWA

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 285,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl