Wet Dieren – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Milieu / Wet Dieren

Wet Dieren

Het systeem van de wet- en regelgeving en de handhavingspraktijk

Tijdens deze cursus worden het juridisch kader, de handhavingsmogelijkheden en strafrechtelijke procedure ten aanzien van de Wet Dieren inzichtelijk gemaakt aan de hand van casuïstiek.
De Wet Dieren is op 1 juli 2013 in werking getreden en bevat een integraal kader waarin de kernpunten zijn vastgelegd voor regels met betrekking tot het gedrag van mensen jegens dieren en voor regels ter beheersing van de risico’s die dieren of producten die van dieren afkomstig zijn, met zich kunnen brengen voor mensen en voor andere dieren.

Doel

Met deze cursus verkrijgt de cursist een betere kennis van het juridische kader en handhavingsmogelijkheden ten aanzien van de Wet Dieren. Daarnaast leert de cursist de wet op de juiste manier toe te passen in de rechtspraktijk.

Na afloop van de cursus heeft de cursist:

  • kennis en begrip van het juridische kader en onderliggende EU-wetgeving
  • kennis en begrip van de verschillende bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmogelijkheden

 

Na afloop van de cursus is de cursist beter in staat om:

  • strafzaken in het kader van de Wet Dieren op een juridisch correcte wijze te behandelen
  • de ernst en strafwaardigheid van overtreding van de Wet Dieren te beoordelen
  • verweren ter zitting op hun juistheid te beoordelen en, zo nodig, te weerleggen
  • een goed onderbouwd vonnis te wijzen in strafzaken met betrekking tot de Wet Dieren

Doelgroep

Leden Zittende Magistratuur (raadsheren, rechters en juridisch medewerkers) en leden Openbaar Ministerie van het Functioneel Parket (officieren van justitie en parketsecretarissen) die belast zijn, of op korte termijn belast zullen worden met opsporing, vervolging of berechting in milieuzaken.

Inhoud

  • juridisch kader
  • handhavingspraktijk: taakverdeling inspectiediensten LID en NVWA
  • behandeling casuïstiek in relatie tot de thema’s: bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren, dierengeneesmiddelen, zorgboeren en verboden middelen.

Bijzonderheden

De cursus maakt deel uit van het cluster milieustrafrecht.
Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00