Slachtoffers in het strafproces – e-learning – SSR
Cursussen / Strafrecht / Slachtoffers / Slachtoffers in het strafproces - e-learning

Slachtoffers in het strafproces – e-learning

De rol van de rechter in de omgang met het slachtoffer

Deze e-learning bestaat uit enkele digitale modules die betrekking hebben op de positie van het slachtoffer in het strafproces en de rol van de rechter in de omgang met het slachtoffer. De modules zijn ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT).

De positie van het slachtoffer in het strafproces is de afgelopen jaren verder versterkt door de invoering van nieuwe wetgeving. Recente voorbeelden zijn de verruiming van het spreekrecht (1 juli 2016) en de omzetting van de Europese richtlijn voor rechten van slachtoffers in Nederlandse wetgeving (1 april 2017). Het is belangrijk dat leden van de rechterlijke macht goed op de hoogte zijn van de rechten van slachtoffers en daar tijdens zittingen naar handelen in de bejegening van slachtoffers. Natuurlijk is er in het strafproces sprake van een spanningsveld tussen de belangen van het slachtoffer en die van de verdachte in het kader van de onschuldspresumptie. In deze e-learning ligt de focus eenzijdig op de rechten en belangen van het slachtoffer. Hiervoor is gekozen om de deelnemers aan deze e-learning inzicht te geven in het perspectief van het slachtoffer.

 

Doel

De modules zijn enerzijds bedoeld om kennis op te doen van de verschillende onderwerpen met behulp van theorie, wet- en regelgeving en jurisprudentie. Anderzijds wordt deelnemers de mogelijkheid geboden om een eigen visie te ontwikkelen op de materie en te reflecteren op hun eigen handelen aan de hand van casusopdrachten.

Doelgroep

De modules zijn primair bedoeld voor rechters, raadsheren en juridisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de strafrechtspraktijk van de zittende magistratuur. Hieronder worden tevens RIO’s verstaan. De modules zijn ook interessant voor leden van het Openbaar Ministerie om kennis van te nemen.

Inhoud

Module 1: Slachtofferrechten
In deze module wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste slachtofferrechten in het Nederlandse strafrecht die relevant zijn voor de rechter. Daarnaast worden de historische achtergrond en de internationale achtergrond van deze rechten geschetst.

Module 2: Rechtvaardigheid
In deze module worden de slachtofferrechten gekoppeld aan verschillende onderdelen van het begrip rechtvaardigheid. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan het onderscheid tussen distributieve rechtvaardigheid en procedurele rechtvaardigheid.

Module 3: Het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden
In deze module worden de drie grootste discussiepunten rondom het spreekrecht gepresenteerd en wordt u gevraagd hierop kritisch te reflecteren.

Module 4: Bescherming
In deze module wordt gekeken naar de verschillende manieren waarop een strafrechtelijk beschermingsbevel kan worden opgelegd, de effectiviteit van beschermingsbevelen, de manier waarop een beschermingsbevel het beste kan worden opgesteld en de handhaving van beschermingsbevelen.

Bijzonderheden

De modules kunnen onafhankelijk van tijd en plaats worden doorlopen.

Het doorlopen van iedere module neemt ongeveer 30-45 minuten in beslag.

U kunt de module raadplegen via desktop, laptop of iPad, op elk gewenst moment.

 

Volg direct online

Met je MIJN SSR-account kun je deze module direct kosteloos volgen. Heb je nog geen MIJN SSR-account, neem dan contact op met de SSR-contactpersoon van jouw organisatie. Heb je geen gegevens van de contactpersoon, dan kun je deze opvragen bij SSR Servicedesk. Voor toegang tot MIJN SSR moet je werkzaam zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.