IPR personen- en familierecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Personen- en familierecht / Internationaal en Europees recht / Procesrecht / IPR personen- en familierecht

IPR personen- en familierecht

Bronnen van het IPR (verdragen, verordeningen, wetgeving); huwelijk, afstamming en namenrecht; echtscheiding en echtscheidingsgevolgen

Hoe speelt de internationale dimensie in kwesties van het personen- en familierecht? Raak bekend met de bronnen van het IPR en de toepassing van deze bronnen in het personen- en familierecht. Tijdens de cursus staan drie onderwerpen centraal: de internationale bevoegdheid van de rechter, het toepasselijk recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen.

Doel

Deze cursus is erop gericht deelnemers wegwijs te maken in het internationaal personen- en familierecht en hen vertrouwd te maken met de ter zake geldende regels over de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter, het toepasselijke recht op de rechtsverhouding, en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren en gerechtsjuristen.

Inhoud

In deze cursus wordt allereerst aandacht besteed aan de bronnen van het IPR personen- en familierecht, zoals neergelegd in verdragen, verordeningen en nationale wetgeving.

Mede aan de hand van rechtspraak van de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU wordt ingegaan op de voor de familiepraktijk meest relevante onderwerpen van IPR, te weten echtscheiding, ouderlijke verantwoordelijkheid (o.a. gezag en omgang), huwelijksvermogensrecht en alimentatie. Daarbij staan steeds de drie vragen van IPR centraal: de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter, het toepasselijke recht, en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen.

Opzet

De cursus beslaat 4 dagdelen (twee losse dagen). De voordrachten zullen worden afgewisseld met de behandeling van casusposities. Er is volop gelegenheid tot discussie.

Voorkennis

Een zekere basiskennis van het internationaal privaatrecht is gewenst. Een ruime ervaring met de toepassing ervan in de familierechtelijke praktijk is niet noodzakelijk. De cursus is daarmee ook zeer geschikt voor rio’s en rechters/raadsheren die onlangs naar de sector/het team Familie zijn overgestapt.

 

Bijzonderheden

De cursus IPR Personen- en familierecht maakt deel uit van een cluster IPR-cursussen, naast de Personen- en familierechtcursus bestaande uit de cursussen IPR Procesrecht en IPR-Vermogensrecht.

De cursus heeft een relatie met de cursus Internationale betekening.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 460,00