IPR vermogensrecht – SSR
Cursussen / Civiel recht / Internationaal en Europees recht / IPR vermogensrecht

IPR vermogensrecht

Maak kennis met de belangrijkste onderdelen van het vermogensrechtelijke IPR, het toetsingskader en de toepasselijke verdragen en wetten

In het vermogensrecht kun je worden geconfronteerd met kwesties van internationaal privaatrecht. Welk recht is van toepassing op een internationale koopovereenkomst? En welk recht beheerst een delictuele vordering in een zaak die aanknopingspunten met meer dan een land vertoont? In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste onderdelen van het vermogensrechtelijke IPR, het toetsingskader en de toepasselijke verdragen en wetten.

Doel

Deze cursus beoogt je wegwijs te maken in het materiële IPR op het terrein van het vermogensrecht en je met name vertrouwd te maken met de voor Nederland geldende regelingen betreffende het toepasselijke recht ten aanzien van overeenkomsten en onrechtmatige daad.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor rechters, raadsheren, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Inhoud

De cursus is gericht op de problematiek van het toepasselijke recht in vermogensrechtelijke zaken. De cursus begint met een inleiding in het internationaal vermogensrecht. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de verhouding tussen IPR en eenvormig privaatrecht (EPR). Vervolgens komen de verwijzingsregels van de verordeningen “Rome I” en “Rome II” aan de orde. Bij de bespreking van de Rome I-Verordening ligt de nadruk op overeenkomsten in het algemeen, koopovereenkomsten, consumenten- en arbeidsovereenkomsten en voorrangsregels, en bij de bespreking van de Rome II-Verordening op de onrechtmatige daad in het algemeen. Ook zal kort aandacht worden besteed aan de verhouding tussen de Rome I-Verordening en het Weens Koopverdrag.

Opzet

De cursus beslaat 2 dagdelen (1 dag). Inleidingen worden afgewisseld met de behandeling van casusposities. Er is volop gelegenheid voor discussie.

Voorkennis

Van jou wordt verwacht dat je beschikt over basiskennis van het internationaal privaatrecht en dat je met enige regelmaat met deze materie in aanraking komt. Mogelijk zijn de (basis)webcolleges “Internationaal privaatrecht”, gedoceerd door mr. Willem Visser, juridisch adviseur bij de rechtbank Midden-Nederland, ook interessant.

Bijzonderheden

De cursussen IPR vermogensrecht en IPR procesrecht wisselen elkaar in beginsel jaarlijks af. In de even jaren wordt de cursus IPR vermogensrecht (CRZGIPRV) aangeboden en in de oneven jaren de cursus IPR procesrecht (CRZGIPRP).

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 135,00