Over SSR – SSR

SSR (Studiecentrum Rechtspleging) is sinds 1960 het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Het is onze maatschappelijke opdracht om medewerkers uit de rechterlijke organisatie goed op te leiden, opdat de kwaliteit van rechtspraak, opsporing en vervolging en de rechtseenheid gewaarborgd blijven.

De sleutel om dit te realiseren is focus op het vakmanschap van rechters en officieren van justitie. Hun eigen praktijkervaring en casuïstiek zijn daarbij leidend. Werken en leren worden op deze wijze aan elkaar gekoppeld. SSR faciliteert zo het idee van een ‘leven lang leren’. Door een lerende organisatie te worden, kan de rechterlijke organisatie alle trends en factoren in een snel veranderende maatschappij ‘meester blijven’. SSR hoopt zo samen met rechters, raadsheren, (hoofd)officieren van justitie en hun ondersteunende medewerkers een rechtvaardige samenleving te versterken.

Vakmanschap is leidend

Samen met onze opdrachtgevers (het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak) geeft SSR inhoud aan de initiële opleidingen tot rechter en officier van justitie. Dat gebeurde vroeger middels de zogenaamde raio-opleiding. Sinds 2012 bestaan hiervoor de rio-opleiding voor rechters en raadsheren en de oio-opleiding voor officieren van justitie. Daarnaast bieden we een breed curriculum aan permanente educatie, leiderschapstrajecten, persoonlijke ontwikkeling, coaching en intervisie voor rechters, raadsheren, (hoofd)officieren van justitie, juridisch medewerkers en administratief medewerkers. Dit resulteert in een jaarlijks aangepast en toegespitst aanbod van meer dan 700 titels van cursussen, trainingen, leerlijnen, themadagen, professionele ontmoetingen, events en video’s/webcolleges, digitaal onderwijs en coaching & intervisie. Een aanbod gericht op de groei, ontwikkeling en verdieping van professioneel vakmanschap van Nederlandse magistraten en hun medewerkers.

Leeraanbod en leervormen

Onze leeractiviteiten worden op verschillende wijzen aangeboden: zowel off line als online. Dit betekent face-to-face onderwijs en persoonlijke ontmoetingen en kennisdelen als via e-learning of een combinatie van beide. SSR maakt gebruik van eigen cursuslocaties, in Utrecht en elders in het land en van externe vergaderlocaties of hotelaccommodaties. Leeractiviteiten kunnen ook in de rechtbank of het parket worden aangeboden, de zogeheten ‘op-locatie’ vorm desgewenst op maat. Door de inzet van e-learning modaliteiten is leren, onafhankelijk van plaats en tijd mogelijk. ‘Just in time’ kan theorie verbonden worden met de dagelijkse praktijk. Hierin zal SSR in de toekomst verder investeren.

Een voor en door-aanpak; voor en door rechters, voor en door officieren

Een eigen opleidingsinstituut past in de overtuiging van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie dat kennis, vaardigheden, inzicht en ethiek van magistraten en medewerkers alleen vanuit ‘partnerschap’ met de eigen organisatie ontwikkeld kunnen worden. Door het delen van ervaring en kennis met collega’s kan de focus op het magistratelijk vakmanschap centraal staan en de leerinhoud bepalen. Dat maakt SSR uniek. Rechters en officieren van justitie zijn als lector tijdelijk gedetacheerd bij de opleidingsteams van SSR. Ook de opleidingsadviseurs, kerndocenten, kernopleiders en ruim 400 docenten zijn afkomstig uit de rechterlijke organisatie. Zij zijn rechter, officier van justitie of juridisch medewerker en doceren op flexibele basis bij SSR. Daarnaast zijn ruim 300 docenten als specialist of deskundige werkzaam elders in de juridische keten zoals in de advocatuur, bij de politie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) of aan universiteiten. Zo zoeken wij de dialoog met zowel professionals van binnen de keten als deskundigen en professionals van buiten de rechterlijke organisatie. Doel is discussie en professionele uitwisseling van ervaring en kennis en de integratie van academische kennis met de dagelijkse praktijk.

Ontmoetingsplek voor netwerken

SSR is naast een opleidingsinstituut ook een organisatie waarin een scala aan netwerken samenkomt: docenten, lectoren, samenwerkingspartners zoals universiteiten en de rechterlijke organisatie met haar duizenden medewerkers vormen omvangrijke netwerken. SSR fungeert voor hen als een unieke, inspirerende ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van ervaring en kennis. Events, masterclasses, themadagen, professionele ontmoetingen en actualiteitencolleges die SSR organiseert biedenmogelijkheden om in contact te komen met vertegenwoordigers van binnen én buiten de rechterlijke organisatie.

Wanneer ‘de blik van buiten’ meerwaarde biedt voor de kwaliteit van de leeractiviteit en de nadruk ligt op kennisdelen tussen de verschillende professionals in de keten, dan kan SSR overwegen een kleine selectie van het aanbod open te stellen voor externe deelnemers werkzaam bij ketenpartners buiten de rechterlijke organisatie, zoals advocaten. Deze openstelling wordt reeds bij de doelgroepen bij het aanbod vermeld, of kan incidenteel bij SSR worden aangevraagd.

Samenwerken

Samenwerking is essentieel om een aanbod te kunnen waarborgen dat goed aansluit bij de behoeften van de rechterlijke organisatie. De Raad voor de rechtspraak (ZM), het College van procureurs-generaal (OM) en SSR werken nauw samen op basis van een governance structuur. Ook andere formele en informele vormen van samenwerking met parketten en gerechten, LOV’s (Landelijke Overleggen Vakinhoud) en expertgroepen zijn essentieel voor de ontwikkeling van het aanbod van leeractiviteiten en diensten.

Internationaal voorbeeld

Daarnaast is SSR internationaal actief, onder andere in het European Judicial Training Network (EJTN), dat de ontwikkeling, opleiding en uitwisseling van kennis en vaardigheden van de rechterlijke macht in de Europese Unie promoot en faciliteert. SSR faciliteert de internationale samenwerking en uitwisseling van kennis ook door het regelen van stages, werkbezoeken en studiereizen. Buitenlandse delegaties bezoeken SSR regelmatig, omdat SSR vaak een voorbeeld is voor opleidingsinstituten binnen en buiten Europa. Zo ontving SSR de afgelopen jaren delegaties uit Albanië, Bahrein, Indonesië, Koeweit, Libië, Macedonië, Marokko, Oeganda, Polen, Servië, Turkmenistan, en Turkije. SSR is tevens lid van de International Organisation for Judicial Training en het Euro-Arab Judicial Training Network.

SSR ondersteunt binnen en buiten Europa diverse versterkingsprogramma’s. Wij leveren hierbij inhoudelijke ondersteuning op het gebied van didactiek, organisatie en opbouw van het cursusprogramma. Hierbij wordt, waar mogelijk, de ‘train the trainers’-methode ingezet. Bij deze projecten wordt nauw samengewerkt met de Raad voor de rechtspraak, het College van Procureurs-Generaal, het Ministerie van Justitie en andere ketenpartners binnen justitie, het Centre for International Legal Cooperation (CILC), en het Nederlands Helsinki Comité (NHC).