Toegankelijkheidsverklaring – SSR

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 april 2020 en bijgewerkt op 5 augustus. De rapportage van het onderzoek van ssr.nl is te vinden hier. De rapportage van het onderzoek van mijn.ssr.nl staat hier.

SSR streeft er naar te voldoen aan de toegankelijkheidseisen WCAG2.1 op niveau AA van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze verklaring geldt voor de website: www.ssr.nl en mijn.ssr.nl.

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.1.1 Niet-tekstuele content: (niveau A)

Dit geldt voor de website: ssr.nl

Beknopte beschrijving

De player van de podcasts bevat een afbeelding van het SSR-logo zonder tekstalternatief. Deze player geeft geen mogelijkheid om een alternatieve tekst toe te voegen. SSR is op zoek naar een alternatieve player die in de oude versies van Internet Explorer werkt.

Oorzaak

De meeste gebruikers van SSR werken in een besloten omgeving waar Internet Explorer 11 de enige browser is. Deze player is afkomstig van een externe hostingsite en is de enige mogelijkheid om podcasts af te spelen in deze browser.

Gevolg

Er kan geen alt-attribuut worden toegevoegd aan de afbeelding in deze player. De voorleessoftware leest dus de (door de externe hostingsite gegenereerde) bestandsnaam van de afbeelding voor.

Alternatief

Op dit moment geen alternatief.

Maatregel

In 2020 wordt Edge Chromium toegelaten tot deze besloten omgeving. We zullen dan de oude player vervangen door een modernere player waar we alt-attribuut kunnen invullen.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.1.1 Niet-tekstuele content: (niveau A)

Dit geldt voor de websites: ssr.nl en mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

Als een video begint af te spelen, wordt een video element toegevoegd aan de HTML. Deze video element mist een titel. Minimaal dient hier een identificerende beschrijving geboden te worden. Een korte titel of samenvatting volstaat.Oorzaak:Mediasite genereert dit video-element. De code is voor ons niet bewerkbaar.

Gevolg

Het video-element mist een titel. De voorleessoftware weet niet waar deze video over gaat.

Alternatief

Het iframe waar deze video in staat heeft wel een titel.

Maatregel

SSR is in gesprek met Mediasite over verbeteringen.

Planning

01-12-2020

Beknopte beschrijving

Decoratieve afbeeldingen in mijn.ssr.nl missen alt-attribuut waardoor de voorleessoftware de bestandsnaam van deze afbeeldingen voorleest.

Oorzaak

Moodle, het platform achter mijn.ssr.nl ondersteunt geen decoratieve afbeeldingen. Het gaat met name om TinyMCE tekst-editor versie uit december 2018.

Gevolg

Als een afbeelding wordt toegevoegd en er geen beschrijving wordt ingevuld, voegt Moodle geen alt-attribuut toe aan de afbeelding. Het lege alt-attribuut is nodig om de decoratieve afbeeldingen van de voorleessoftware te verbergen.

Alternatief

Met de komst van een nieuwe Edge Chromium binnen de Rechtspraak is een overstap mogelijk naar een meer toegankelijke versie van TinyMCE. In augustus loopt het onderzoek naar de systemen die alle onze deelnemers gebruiken. De update is alleen mogelijk als alle onze doelgroepen deze nieuwe versie van TinyMCE kunnen gebruiken.

Maatregel

Op dit moment wordt aan collega’s aangeraden om alleen de niet decoratieve afbeeldingen aan de cursuspagina’s toe te voegen en alle afbeeldingen te voorzien van zinvolle beschrijvingen.
Deze informatie maakt deel uit van de verplichte cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ die alle medewerkers in het najaar van 2020 moeten volgen.

Planning

01-12-2020

Beknopte beschrijving

Informatieve afbeeldingen in mijn.ssr.nl die als links fungeren naar webpagina’s of bestanden (readers) hebben geen tekstueel alternatief.

Oorzaak

Als de gebruiker van mijn.ssr.nl een afbeelding toevoegt die als link fungeert en geen beschrijving geeft aan deze afbeelding, ontstaat er een lege link zonder tekstalternatief/linkdoel.

Gevolg

De voorleessoftware krijgt alleen de bestandnaam als tekstueel uitleg over deze afbeelding en het doel van de link.

Alternatief

Er wordt aangeraden om geen afbeeldingen te plaatsen die fungeren als links.

Maatregel

Er wordt aangeraden om geen afbeeldingen te plaatsen die fungeren als links. Deze verborgen links zijn voor vele doelgroepen ontoegankelijk en zijn vaak niet herkenbaar als links.
Deze informatie maakt deel uit van de verplichte cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ die alle medewerkers in het najaar van 2020 moeten volgen.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen): (Niveau A)

Dit geldt voor de websites: ssr.nl en mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

SSR heeft video’s zonder ondertiteling. Deze video’s kunnen zijn: webcolleges, webinars, interviews. Er dient een ondertiteling te komen die door een medewerker met juridische kennis zal worden gecontroleerd. In deze ondertiteling dienen de sprekers te worden geïdentificeerd en de belangrijke geluidseffecten moeten worden aangegeven.

Oorzaak

SSR heeft nog geen budget vrijgemaakt voor het inhuren van extra krachten om deze ondertiteling mogelijk te maken. Door de situatie met Coronavirus lopen deze werkzaamheden vertraging op.

Gevolg

Dove gebruikers van onze video’s en de gebruikers die door een andere oorzaak het geluid van onze video’s niet kunnen afspelen, hebben geen toegang tot deze content.

Alternatief

Op dit moment is er geen alternatief.

Maatregel

De ondertiteling moet worden toegevoegd.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen): (Niveau AA)

Dit geldt voor de websites: ssr.nl en mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

De video’s van SSR hebben geen audiodescriptie.

Oorzaak

SSR heeft nog geen budget vrijgemaakt voor het inhuren van extra krachten om deze audiodescriptie mogelijk te maken.

Gevolg

Dove gebruikers van onze video’s en de gebruikers die door een andere oorzaak het geluid van onze video’s niet kunnen afspelen, hebben geen toegang tot deze content.

Alternatief

Op dit moment is er geen alternatief.

Maatregel

De audiodescriptie moet worden toegevoegd.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.3.1 Info en relaties: (Niveau A)

Dit geldt voor de websites: ssr.nl en mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

SSR maakt sporadisch de volgende fouten in de opmaak van teksten:
 er worden koppen opgemaakt met strong- en em-elementen; er worden (inleidende) paragrafen opgemaakt met strong- en em-elementen; de lijsten die uit Word worden gekopieerd hebben geen correcte HTML.
Er worden soms datatabellen gemaakt zonder correcte HTML voor de kolomkoppen. De pdf-documenten missen vaak de correcte structuur en/of codes.

Oorzaak

Het ontbreken van kennis binnen de organisatie over toegankelijk maken van documenten.

Gevolg

Een deel van onze documenten zijn niet toegankelijk of minder toegankelijk voor de gebruikers van hulptechnologieën.

Alternatief

Geen. Alle documenten die na 2018 op onze website zijn gepubliceerd moeten toegankelijk worden gemaakt.

Maatregel

Binnen de organisatie zijn een aantal trainingen in ontwikkeling om de medewerkers te onderwijzen in het toegankelijk maken van MS Word en PDF. Voor de webredactie worden trainingen gemaakt hoe toegankelijke content moet worden geschreven en wat men doet met de afbeeldingen en grafieken. Voor de makers van communicatie-uitingen zijn tevens trainingen in ontwikkeling.

Planning

De workshops en klassikale trainingen zijn uitgesteld ivm Coronavirus. Er wordt gewerkt aan een e-learningcursus ‘Digitale toegankelijkheid’.

Beknopte beschrijving

In het admin deel van mijn.ssr.nl komen invoervelden voor die samen een groep moeten voorstellen maar zijn niet als groep in de code gegroepeerd. Bijvoorbeeld ‘Beschikbaarheid’ waar door middel van meerdere invoervelden een datum moet worden ingevuld.

Oorzaak

Moodle core bevat code die niet aan de toegankelijkheidseisen voldoet.

Gevolg

De voorleessoftware weet niet dat er relatie bestaat tussen deze losse invoervelden.

Alternatief

Geen

Maatregel

Deze bugs zijn bij Moodle gemeld, zie o.a. deze melding over gebrek aan labels bij invoervelden.

Planning

01-12-2020

Beknopte beschrijving

Data tabellen in mijn.ssr.nl missen de juiste code om de relatie tussen de kolomkop cellen en de onderliggende cellen aan te geven.

Oorzaak

De standaard tabellen die Moodle maakt zijn niet geschikt als data tabellen.

Gevolg

De voorleessoftware begrijpt de relatie tussen de cellen niet.

Alternatief

Geen

Maatregel

Er zijn een aantal maatregelen genomen om dit punt te verbeteren:

  • Er zijn modules geschreven die de behoefte om zelf tabellen te maken wegnemen of minder maken. Het gaat om de volgende modules: SSRVideolijst, SSRProgramma, SSRCursusinformatieblok.
  • Er wordt aangeraden om minder tabellen te gebruiken.
  • In de cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ komt een instructie met de stappen die de webredactie moet maken om een correcte datatabel te creeren.

Planning

01-12-2020

Beknopte beschrijving

Database activiteit in mijn.ssr.nl heeft een aantal interactieve elementen die geen labels hebben in geassocieerd zijn met eigen invoervelden. Er komen groepen interactieve elementen voor die niet gegroepeerd zijn middels een

element en geen

hebben om deze groep een naam te geven.

Oorzaak

Oude code in Moodle core.

Gevolg

De voorleessoftware begrijpt de relatie tussen deze interactieve elementen niet.

Alternatief

Geen

Maatregel

Melding gemaakt bij Moodle tracker omdat deze issue voor iedereen geldt die Moodle gebruikt.

Planning

01-12-2020

Beknopte beschrijving

Het eerste invoerveld binnen deze groep heeft geen label.

Oorzaak

Oude Moodle code.

Gevolg

De voorleessoftware begrijpt de relatie tussen deze interactieve elementen niet.

Alternatief

Geen

Maatregel

Melding gemaakt bij Moodle tracker omdat deze issue voor iedereen geldt die Moodle gebruikt.

Planning

01-12-2020

Beknopte beschrijving

In mijn.ssr.nl komen pdf-documenten voor zonder codelaag. Het gaat om readers, boeken en ander print-materiaal die gescand wordt en opgeslagen als pdf.

Oorzaak

Documenten die gescand zijn of gefotografeerd missen codelaag. Alle content van een pdf moet in codelaag of tags zijn opgenomen. De documenten die deze tags missen zijn niet toegankelijk.

Gevolg

De voorleessoftware kan deze documenten niet lezen.

Alternatief

Geen

Maatregel

Medewerkers van SSR volgen cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ om de kennis van het opmaken van toegankelijke documenten te vergroten.

Planning

01-12-2020

Beknopte beschrijving

In de formulieren is de relatie tussen de groepslabels en de onderliggende velden niet correct aangegeven. Zie bijv. klachtenformulier.

Oorzaak

De voorleefsoftware weet niet dat er relatie bestaat tussen groepen labels en onderliggende invoervelden.

Gevolg

Dit maakt het invullen van het formulier lastig voor de gebruikers van de voorleessoftware.

Alternatief

De code herschrijven.

Maatregel

SSR gebruikt GravityForms voor de webformulieren. De code van deze plugin moet worden her-programmeerd.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.3.2 Betekenisvolle volgorde: (Niveau AA)

Dit geldt voor de websites: ssr.nl en mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

De leesvolgorde in sommige pdf-documenten kan niet logisch zijn.

Oorzaak

Pdf-documenten opgemaakt zonder kennis van web toegankelijkheid.

Gevolg

Zonder logische leesvolgorde is de inhoud van het document niet te begrijpen.

Alternatief

Geen

Maatregel

Medewerkers van SSR volgen cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ om de kennis van het opmaken van toegankelijke documenten te vergroten.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.3.5 Identificeer het doel van de input: (Niveau AA)

Beknopte beschrijving

Er ontbreekt ‘autocomplete’ attribuut op sommige invoervelden van de formulieren.

Oorzaak

De gegevens van de gebruiker worden niet door zijn browser automatisch ingevuld.

Gevolg

De gebruiker moet al zijn informatie handmatig intypen.

Alternatief

Het toevoegen van autocomplete attribuut aan sommige invoervelden.

Maatregel

SSR gebruikt GravityForms voor de webformulieren. De code van deze plugin moet worden her-programmeerd.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.4.3: Contrast (minimum): (Niveau AA)

Beknopte beschrijving

In pdf-documenten en PowerPoint-presentaties worden soms kleurencombinaties gebruikt die niet voldoen aan de contrasteisen.

Oorzaak

Onwetendheid van medewerkers welke kleurencombinatie niet voldoet aan deze eis.

Gevolg

Deelnemers die slechtziend zijn of kleurenblind kunnen moeite hebben met het lezen van teksten die geschreven zijn met slecht contrast.

Alternatief

Geen

Maatregel

In de cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ is een hoofdstuk geweid aan deze eis. Er is uitleg aanwezig welke kleuren in de meest gebruikte MS Office applicaties veilig zijn om te gebruiken als tekstkleur.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.4.5: Afbeeldingen van tekst: (Niveau AA)

Dit geldt voor de websites: ssr.nl en mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

In mijn.ssr.nl komen soms (stroom)schema’s voor of andere complexe afbeeldingen van tekst.

Oorzaak

Deze afbeeldingen zijn bedoeld om grote hoeveelheden informatie zo compact mogelijk binnen een pagina te tonen. Een andere oorzaak kan zijn om visueel de relatie tussen verschillende onderdelen van de content te tonen.

Gevolg

Als gevolg deelnemers die slechtziend zijn kunnen deze teksten niet naar eigen behoefte aanpassen (vergroten of de kleuren veranderen).

Alternatief

De uitgeschreven tekst die als bijlage onder de afbeelding van tekst kan worden toegevoegd.

Maatregel

In de cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ staat beschreven hoe de medewerkers van SSR tekstuele alternatieven kunnen bieden aan deze afbeeldingen van tekst.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.4.10: Dynamisch aanpassen(Reflow): (Niveau AA)

Dit geldt voor de website: mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

Er zijn pdf-documenten aanwezig op mijn.ssr.nl die zich niet aanpassen aan de breedte van het scherm.

Oorzaak

Pdf-documenten kunnen of verkeerd worden geëxporteerd of gescande documenten als pdf worden aangeboden.

Gevolg

De gebruiker moet in twee richtingen scrollen om de inhoud van het document te lezen.

Alternatief

Geen

Maatregel

In de cursus ‘Digitale toegankelijkheid’ staat beschreven hoe deze documenten moeten worden aangepast.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content: (Niveau AA)

Dit geldt voor de website: mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

Op sommige plekken in mijn.ssr.nl komen nog icoontjes voor die niet voldoen aan de contrasteisen van 3:1 tussen de voor- en achtergrond kleur.

Oorzaak

In 2020 is mijn.ssr.nl in actieve ontwikkeling.

Gevolg

Deze iconen vallen gebruikers met zichtbeperkingen niet of niet goed op.

Alternatief

Geen

Maatregel

Er wordt actief informatie verzameld waar deze iconen staan. Regelmatig worden de oude iconen vervangen.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 2.1.4 Sneltoetsen Tekentoets

Dit geldt voor de websites: ssr.nl en mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

De MediaPlayer die de video’s afspeelt, voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen.

Oorzaak

De MediaPlayer is zo geprogrammeerd.

Gevolg

De gebruikers van hulptechnologieën kunnen last hebben van het geluid van buitenaf dat ongewenste acties in gang zet.

Alternatief

Op dit moment geen.

Maatregel

In gesprek met MediaPlayer om deze toetsen te disabelen.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 2.4.3 Focusvolgorde

Dit geldt voor de website: mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

Op de pagina ‘Sitebeheer’ staan tabs. De tabkoppen openen tabcontent die bij de link hoort. De focusvolgorde klopt niet. De focus dient van de actieve link eerst in de tabcontent te zakken en vervolgens terug te keren naar de tabkoppen.

Oorzaak

Oude code in Moodle.

Gevolg

De gebruiker die mijn.ssr.nl bezoekt met alleen het toetsenbord, moet onnodig lang tabben om bij de content van actieve tab te komen.

Alternatief

Geen

Maatregel

Deze functionaliteit maakt deel uit van Moodle core en is bij Moodle tracker gemeld hier
https://tracker.moodle.org/browse/MDL-69301

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 2.5.4 Meerdere manieren

Dit geldt voor de website: mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

In mijn.ssr.nl komen pdf-documenten voor waar de inhoudsopgave ontbreekt bij lange documenten of is niet interactief. Bij lange documenten moet de inhoudsopgave een ‘andere manier’ zijn om snel naar de bepaalde stukken te springen.

Oorzaak

Onvoldoende kennis over het opmaken van documenten.

Gevolg

Deelnemers met (motorische) beperkingen hebben moeite om de lange documenten te navigeren.

Alternatief

Geen

Maatregel

Medewerkers van SSR volgen in de tweede helft van 2020 een cursus ‘Digitale toegankelijkheid’. Alle lange documenten die na september 2020 worden gepubliceerd hebben een goed werkende inhoudsopgave.

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 3.3.2 Labels en instructies

Dit geldt voor de website: mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

Voor dit Succescriterium gaat het er alleen maar om dat er visueel een beschrijvend label aanwezig is. In mijn.ssr.nl, in een Tekstblok als een beperking van een datum wordt toegevoegd, verschijnt een collectie van zes invoervelden om een datum in te vullen. Al deze select elementen hebben geen labels.

Oorzaak

Oude code in Moodle core.

Gevolg

Gebruikers moeten raden waar deze velden voor staan.

Alternatief

Geen

Maatregel

Issue gemeld bij Moodle tracker: https://tracker.moodle.org/browse/MDL-69425

Planning

01-12-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 4.1.1 Parsen

Dit geldt voor de website: mijn.ssr.nl

Beknopte beschrijving

In database activiteit op het tab ‘Exporteer’ komen dubbele id’s voor. Dit komt ook in ‘Les’ module voor.

Oorzaak

Oude code in Moodle core.

Gevolg

Screen readers kunnen moeite hebben om de pagina correct te interpreteren.

Alternatief

Geen

Maatregel

Melding gemaakt bij Moodle tracker omdat deze issue alle Moodle gebruikers raakt. Zie: https://tracker.moodle.org/browse/MDL-69422

Planning

01-12-2020

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Hebt u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een probleem met toegankelijkheid op onze website? Laat het ons dan weten.