Rollen binnen de opleidingen – SSR
  • Beoordelaar: de teamleider van de oio of een andere functionaris die door de Hoofdofficier van justitie is aangewezen om een beoordeling op te maken.
  • Bureau OM initieel: dit bureau is gevestigd binnen SSR en is de centrale frontoffice voor alle vragen over initiële opleidingen binnen het OM. Het bureau ondersteunt het PaG, de landelijk adviseur opleidingen en de coördinerend opleiders. Daarnaast zorgt bureau OM Initieel ervoor dat de voortgangs- en evaluatiegesprekken in de vervolgfase en beoordelingen worden gepland.
  • Coördinerend opleider: opleider die de oio gedurende de gehele opleiding begeleidt. De coördinerend opleider is in ieder geval betrokken bij het bepalen van de duur en invulling van de opleiding, het opstellen van het POP, bij de leerdoelengesprekken, eindgesprekken en bij beoordelingen. De coördinerend opleider bewaakt een goed verloop van de opleiding en heeft elke drie maanden een voortgangsgesprek met de oio. De coördinerend opleider kan gevraagd en ongevraagd de teamleider en de hoofdofficier adviseren en staat in contact met de Landelijk Adviseur Opleidingen.
  • Hoofdofficier van Justitie: eindverantwoordelijke en beslissende autoriteit t.a.v. het verloop van de opleiding en de beoordeling.
  • Landelijk adviseur opleidingen: adviseur bij het bepalen van de (voorlopige) opleidingsduur, de te doorlopen leerwerkomgevingen, het opstellen van het POP en bij beoordelingen. Hij/zij heeft in brede zin tot taak om de landelijke eenheid en kwaliteit van de oio- en adjunct-officieren opleidingen te bewaken.
  • Opleidingsparket: het parket waar men wordt opgeleid. Dit is niet noodzakelijk het parket waar men in dienst is. Door de verschillende leerwerkomgevingen die worden doorlopen, kan tijdelijke plaatsing binnen een opleidingsparket noodzakelijk zijn.
  • Praktijkbegeleider: de vakinhoudelijke opleider die de rol van begeleider/coach in de leerwerkomgeving waar de Oio werkzaam is vervult.
  • SSR: verzorgt (in opdracht van en in samenwerking met het Parket Generaal) de inhoud en organisatie van de leeractiviteiten en de toetsen gedurende de initiële opleidingen van het OM.