Rollen binnen de opleiding – SSR

Beoordelingscommissie

De landelijke beoordelingscommissie beoordeelt de Rio en brengt daarover een advies uit aan het gerechtsbestuur. Beoordelingen vinden plaats op basis van het portfolio en na consultatie van de Rio. De commissie kan besluiten tot een extra tussentijdse beoordeling op eigen initiatief of op verzoek van de Rio. De beoordelingscommissie bestaat uit drie leden met stemrecht. De commissieleden zijn niet werkzaam in hetzelfde gerecht als de Rio. Een deskundige vanuit SSR met expertise op het gebied van beoordelen ondersteunt de commissie.

Docent

Docenten van cursussen of andere leeractiviteiten van SSR zijn professionals, vaak uit de wetenschap of de rechtspraktijk. Docenten kunnen feedback geven. Deze feedback kan een Rio meenemen in zijn portfolio.

Gerecht

De afzonderlijke gerechten zijn werkgever van een Rio en opleider op de werkplek. Uitgangspunt is dat het gerecht twee of drie stimulerende leerwerkomgevingen verzorgt waarbinnen de Rio het vak leert. Bij uitzondering is het mogelijk dat de Rio in slechts één leerwerkomgeving wordt opgeleid. Het gerechtsbestuur is eindverantwoordelijk voor de opleiding, stelt het persoonlijk ontwikkelingsplan van de Rio vast, beslist over het toepassen van de hardheidsclausule en is de beoordelingsautoriteit. De afdeling HR van de gerechten ondersteunt en adviseert de Rio ten aanzien van rechtspositionele aangelegenheden en bevordert dat de tewerkstelling van de Rio wordt gefaciliteerd.

Gerechtelijk opleidingscoördinator (GOC)

De GOC is een rechter of raadsheer, die werkzaam is bij het gerecht. Hij of zij is betrokken bij het samenstellen van de inhoud en de duur van de opleiding van de rio, als voorzitter van de ressortelijke intakecommissie. De GOC is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de praktijkopleiders en adviseert het gerechtsbestuur over opleidingsbeleid binnen het gerecht. Hij of zij coördineert de opleiding van de individuele rio’s, adviseert het bestuur hierover en levert, tenslotte, een inhoudelijke bijdrage aan landelijk opleidingsbeleid.

Intakecommissie

Adviseert het bestuur van het opleidende gerecht over de duur van de opleiding en over het aantal, de volgorde en de keuze van de leerwerkomgevingen. De commissie adviseert het bestuur bij de afronding van de voorfase en over eventuele aanpassing van de duur van de opleiding en de invulling van de opleiding, na consultatie van de Rio.

Kernopleider

De kernopleider is in dienst van SSR en begeleidt de Rio gedurende zijn of haar hele opleiding, vaak binnen een leerwerkteam met andere Rio’s. De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van de competentiethema’s Magistratelijkheid / Professionalisering / Beleid en Samenwerking / Communicatie / Intervisie. De begeleiding door de kernopleider vindt ‘off the job’ plaats tijdens de voorfase van de opleiding en tijdens de module ‘de Lerende Professional’.

Gerechtsbrede mentor

Rechter of raadsheer binnen het gerecht die fungeert als vertrouwenspersoon voor de Rio. Via de praktijkopleiders kunnen Rio’s in contact komen met de gerechtsbrede mentor.

Praktijkopleider

De praktijkopleider is een rechter of raadsheer in dienst van het gerecht die de Rio op de werkvloer begeleidt en binnen het gerecht inwijdt. De praktijkopleider is primair een coach/begeleider met een voorbeeldfunctie. De verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de opleiding ligt bij de Rio zelf. De praktijkopleider beoordeelt niet. Wel voert hij of zij driemaandelijks een evaluatiegesprek met de Rio en de kernopleider.

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is eigenaar van de opleiding. De gerechten en SSR voeren de opleiding uit.

Rio-bureau

Het Rio-bureau is gevestigd binnen SSR en ondersteunt de kernopleider en de beoordelingscommissie en is coördinatiepunt voor de stages. Daarnaast zorgt het Rio-bureau ervoor dat de voortgangs- en evaluatiegesprekken in de voorfase en de beoordelingen worden gepland.

SSR

SSR verzorgt leeractiviteiten die de Rio ondersteunen bij de werkzaamheden binnen het gerecht en is verantwoordelijk voor het onderwijskundig concept van de opleiding.

Stagebegeleider

Contactpersoon bij de stageverlenende organisatie. De stagebegeleider maakt, evenals de Rio, een verslag ten behoeve van de portfolio bij een stage korter dan een maand. Bij stages met een duur tussen één en drie maanden informeert de stagebegeleider de Rio, de praktijkopleiders en de kernopleiders. Bij stages van drie maanden en langer is hij of zij één van de participanten van het evaluatiegesprek.

Gerechtsbrede stagecoördinator

De gerechtsbrede stagecoördinator is in dienst van het gerecht en vertegenwoordigt de organisatie als stageverlenende instantie. De coördinator is aanspreekpunt voor Rio’s die bij het betreffende gerecht een stage willen lopen. Via de praktijkopleiders kan de Rio in contact komen met de gerechtsbrede stagecoördinator.

Teamvoorzitter (in de tweede lijn: de afdelingsvoorzitter)

Draagt zorg voor het faciliteren van de Rio en de opleiding en voor het personeelsmanagement. Zorgt voor twee praktijkopleiders per Rio en hun gezamenlijke vrijstelling van vier uur per week per Rio. Regelt geschikte rechtszaken voor de opleiding van de Rio. Kan de beoordelingscommissie schriftelijk informeren over ontwikkeling van de Rio binnen de thema’s Magistratelijkheid / Professionalisering / Beleid en Samenwerking / Communicatie / Intervisie.